Granty a projekty

Dotační program Jihočeského kraje-Podpora technického vzdělávání, výzva pro rok školní rok 2019/2020

 

Následující 4 projekty byly podpořeny Jihočeským krajem z uvedeného dotačního programu

 1. Základy techniky – soutěže – reg.č. 449-01-001/19
 2. Videoupoutávky – uplatnění absolventů SPŠSE - reg.č. 449-01-002/19
 3. Propagační brožury - reg.č. 449-01-003/19
 4. Kroužek elektrotechniky - reg.č. 449-03-002/19

 

Ad 1) Základy techniky – soutěže

 1. Projekt předpokládá realizaci 3 workshopů, jejichž součástí bude i soutěž, určených pro žáky základních škol. Workshopy budou tematicky zaměřené na základy elektrotechniky a strojírenství a mají výrazným způsobem přispět k popularizaci technického vzdělávání u žáků posledních dvou stupňů základních škol a k rozvoji klíčových kompetencí v oblasti technického vzdělávání. Tím samozřejmě zvýšit konkurenceschopnost žáků na trhu práce a jejich zájem o studium techniky. Žáci základních škol budou proaktivně motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v technických oborech. Motivace k technickému vzdělávání bude podněcována realizací aktivit, jejíchž jádrem je vlastní činnost žáků, prožitek z reálného prostředí, tvořivost. Součástí každého workshopu bude i soutěž s věcnými odměnami pro úspěšné řešitele. (vloženo 10.1.2020)
 2. Samotná realizace – v prosinci, lednu a únoru se uskutečnily pro žáky ze základních škol 3 soutěžní workshopy pod vedením zkušených lektorů – workshop základy elektrotechniky - Ing. Jílek; workshop stavba balsového letadla – Ing. Badal; workshop modelování a 3D tisk – Ing. Čejka. Z kapacitních a provozních důvodu byly soutěže otevřeny vždy pro omezený počet žáků, max. 10. Bylo pro nás příjemným překvapením, že se jednotlivé workshopy nejen rychle naplnily přihláškami, ale také šikovností a zaujetím jednotlivých soutěžích. Vždy 5 nejlepších z každého setkání bylo oceněno dne 22.6.2020 při slavnostním předávání věcných cen v reprezentačních prostorech naší školy. (vloženo 30.6.2020)   

Ad 2) Videoupoutávky – uplatnění absolventů SPŠSE

 1. Projekt předpokládá vytvoření série videí, každé v délce cca 2-5 minut, ve kterých by vystupovali bývalí žáci/absolventi naší školy. Ti představí svoje působení na naší škole a zároveň svoje aktuální pracovní působiště. Samotná videa pak povedou k popularizace technického vzdělávání mezi žáky 8. a 9. tříd základních škol. Projekt předpokládá vytvoření 20 videí, která se budou pouštět žákům základních škol při prezentačních akcích, kterých se SPŠSE účastní, při dnech otevřených dveří SPŠSE a všech dalších aktivitách, při kterých SPSŠE spolupracuje se základními školami (polytechnické semináře, kroužky a workshopy, prohlídky školy pro topograficky nejbližší základní školy apod.). Vhodnou formou budou umístěna i na web školy a facebookový a youtube profil školy. V květnu 2020 se uskuteční den otevřených dveří pro absolventy, bývalé pracovníky, kde budou videa prezentována. (vloženo 10.1.2020)
 2. Samotná realizace – Byla oslovena pestrá škála absolventů školy z hlediska profesního uplatnění a následně vytvořeno 24 video upoutávek. Nikdo z oslovených nás neodmítl, spolupráce byla na vysoké úrovni. Z důvodu nouzového stavu v ČR a různých vládních restrikcí bylo nutné přesunout slavnostní prezentaci vytvořených videí na 5.9.2020. Následně budou videa využívána a zveřejněna dle podmínek projektu. (vloženo 30.6.2020)

Ad 3)     Propagační brožury

 1. Projekt propagační brožury předpokládá vytvoření 3000 kusů brožur s různým tematickým zaměřením. které představí vhodnou formou žákům základních škol různé podoby a formy technického vzdělávání, které se praktikují na naší škole a zároveň žákům představí naši školu SPŠSE jako vhodnou alternativu pro středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Žáci základních škol budou proaktivně motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v technických oborech. Vytištěné brožury budou žákům základních škol distribuovány prostřednictvím výchovných poradců a ředitelů základních škol, na prezentačních výstavách středních škol, a především při akcích pořádaných SPŠSE (Dny otevřených dveří, polytechnické semináře a workshopy, polytechnické kroužky apod.). Tematické zaměření brožur bude z části vysvětlovat konkrétní technické pojmy a postupy. (vloženo 10.1.2020)
 2. Samotná realizace – Byly osloveny různé grafické firmy s nabídkou k spolupráci, zároveň byly zkušenými odbornými pedagogy zpracovány jednotlivé obsahy pro dané brožury za strojírenství a elektrotechniku. Následně proběhla jazyková oprava a grafická úprava. Více jak 3000 brožur bylo vytisknuto a jsou připraveny k následnému využití. Text i grafická podoba byla přizpůsobena moderním trendům zpracování obdobných výtisků. (vloženo 30.6.2020)

Ad 4) Kroužek elektrotechniky

 1. Projekt předpokládá realizaci kroužku výukové stavebnice. Snahou je motivovat žáky ZŠ ke studiu na technických školách, přesvědčit je o prestiži a dobré perspektivě. Tato motivace by byla podněcována realizací aktivit, jejíchž jádrem je vlastní činnost žáků, prožitek z reálného prostředí, tvořivost. V průběhu kroužku dojde k zapojení žáků do reálného technického prostředí, kde mohou vše na vlastní oči vidět a také si sami vyzkoušet. V neposlední řadě pak dojde k rozvoj klíčových kompetencí v oblasti technického vzdělávání. Projekt předpokládá nákup 10 ks výukových stavebnic, které budou v rámci kroužku využívány. Vycházíme ze zkušenosti, že žáci na základních školách nemají dostatečný přístup k práci s technickými stavebnicemi a ani se nedozví o významu jednotlivých elektrotechnických součástek a jejich využití v praxi. (vloženo 10.1.2020)
 2. Samotná realizace – Došlo k pořízených stavebnic, oslovení žáků se zájmem o elektrotechniku – robotiku. Následně bylo realizováno 10 kroužků v tří hodinové dotaci. Zároveň v rámci přípravy došlo k metodické a tandemové spolupráci mezi pedagogickými pracovníky školy. I přes bezpečnostní opatření od března do května se nám podařilo všechny kroužky realizovat, především ke spokojenosti samotných žáků základních škol. (vloženo 30.6.2020)

 

IMPLEMENTACE CNC SOUSTRUŽNICKÉHO CENTRA DO PRAKTICKÉ VÝUKY NA SPŠ STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE, DUKELSKÁ 13

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013249

V rámci projektu je řešena modernizace praktické výuky obrábění pomocí moderního CNC soustružnického centra v oblasti obsluhy CNC obráběcího stroje a jeho programování. Realizace projektu bude spočívat v zakoupení vhodného CNC soustružnického centra pro výukové účely a sady řezných nástrojů pro obrábění na tomto obráběcím stroji. Tento projektu výrazně přispěje k přípravě našich absolventů (techniků) pro uplatnění v oblasti "Průmysl 4", která je v současnosti velmi žádaná.

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky na škole díky pořízení nového moderního kvalitního vybavení, konkrétně CNC soustružnického centra a souvisejícího vybavení. Díky projektu dojde k pořízení vybavení do technické učebny, konkrétně do dílny CNC techniky. Toto pracoviště je určeno pro praktickou výuku CNC obráběni a automatizace, kterou absolvují 2., 3. a 4. ročníky SPŠ studijního oboru STROJÍRENSTVÍ a 3. ročníky studijního oboru ELEKTROTECHNIKA. Vytížení pracoviště činí 15 až 20 vyučovacích hodin týdně. Učebna je mimoto dostupná i žákům jiných škol během projektových dnů, které jsou na škole pravidelně pořádány. Tento cíl je v naprostém souladu se SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Snahou školy je žáky připravit k okamžitému uplatnění na trhu práce. K tomuto kroku je nezbytné, aby bylo k dispozici kvalitní vybavení a pomůcky. Modernizace soustružnického centra a jeho příslušenství a výběr sortimentu potřebných nástrojů a dalšího nářadí proběhne s ohledem na reálné vybavení, se kterým se absolventi budou moci setkat na svém budoucím pracovišti.

Modernizace výukového technologického pracoviště s CNC obráběcím centrem a rozvoj digitálních technologií na SPŠ SE Č. Budějovice

Č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002584

byl spolufinancován Evropskou unií

Hlavním cílem projektu je modernizace výukového technologického pracoviště s moderním CNC obráběcím (frézovacím) centrem s řídícím systémem Heidenhain, vybavením tohoto pracoviště moderní sadou řezných nástrojů a upínacích nářadí. 

 

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

byl spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je naplnění potřeb a odstranění nedostatků ve vzdělávání, které byly popsány v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji a příslušných analýzách a strategiích. Dojde tedy k realizaci zastřešujících aktivit, které všestranně rozvinou vzdělávání v Jihočeském kraji. Klíčem k naplnění cíle je intenzivní práce s pedagogy, kteří budou vzděláni v měkkých i odborných dovednostech a tyto nabyté znalosti a zkušenosti budou plně aplikovat při vzdělávání dětí, žáků a studentů.

Aktivity v rámci projektu: 

Polytechnické semináře

Technické kroužky

Kroužek robotiky

 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ POLYTECHNICKÉHO TŘÍDENNÍHO WORKSHOPU - Polytechnická výuka pro žáky ZŠ

V rámci tohoto projektu připravila naše škola třídenní workshop, pro žáky Základní školu Dukelská, České Budějovice, zaměřený na polytechnickou výuku. Předpokladem bylo, že se účastníci tohoto workshopu zúčastnili i dalších akcí v rámci projektu I-KAP. Aktivity realizované během tohoto workshopu měly přinést informace z oblasti techniky, historie, rukodělné výroby, dopravy a měly i umožnit vyzkoušet si logické myšlení. Celý projekt je financován EU, žáci nehradili žádné aktivity ani ubytování a stravování a ani dopravu.

Workshop se uskutečnil ve dnech 4.6.2019 až 6.6.2019 s následujícím programem:

 1. Národní technické muzeum Praha – základní expozice
 2. Exkurze do firmy ŠKODA AUTO Mladá Boleslav – muzeum, výrobní prostory
 3. Státní zámek Sychrov – základní okruh
 4. Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou
 5. Prohlídka historického centra města Liberec
 6. Návštěva parku IQ Landia Liberec

Stravování a ubytování bylo zajištěno od 4.6.2019 počínaje večeří Domov mládeže Střední odborná škola Mladá Boleslav, nocleh ze 4.6.2019 na 5.6.2019 Domov Mládeže Střední odborná škola Mladá Boleslav, 5.6.2019 snídaně Domov mládeže Střední odborná škola Mladá Boleslav, oběd restaurace Stará pošta Jablonec nad Nisou, večeře menza TUL Liberec, nocleh z 5.6.2019 na 6.6.2019 Unihotel Liberec, 6.6.2019 snídaně menza TUL Liberec, oběd IQ Landia Liberec.

Po konání této akce základní škola zajistila informovanost širokého okruhu žáků i rodičů pomocí foto dokumentace na nástěnkách a zprávou s foto na webu školy. Zároveň  naše škola obdržela fotodokumentaci i se stručným hodnocením tohoto workshopu za strany žáků s vyplněnými testovými archy, ve kterých byly uvedeny kvízové otázky z průběhu celé akce. Fotodokumentaci i hodnocení účastníků použila i naše škola na své webové stránky.

Pro usnadnění přípravy pedagogického dozoru ze základní školy na tento třídenní seminář, byl součástí materiálu pro základní školu návod toho, co by bylo dobré s žáky základní školy projednat před pořádáním této akce.

Ing. Petr Kroupa – učitel SPŠSE pověřený přípravou této akce.

 

Polytechnické kroužky na SPŠ SE

Zveme žáky 8. a 9. tříd na polytechnické semináře, které budou i letos probíhat v naší škole.

Náplní kroužku je sestavování funkčních modelů pomocí stavebnice Merkur 8 a stavebnice Fisher Technik Pneumatic.

V případě zájmu je možné otevřít kroužek mikrokontrolérů (Arduino).

Kroužky jsou dvouhodinové, probíhaly by v pondělí odpoledne (začátek cca 14. hodina), 2-3x za kalendářní měsíc od poloviny října 2019 do června 2020.

 

Místo konání: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13  

 

Bližší informace rádi podáme buďto elektronicky na adrese: chochol@spssecb.cz, nebo na telefonním čísle 386794122.

Prosíme zájemce, aby svůj zájem o účast na kroužcích potvrdili do 7. 10. 2019 na výše uvedeném e-mailu.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

 

Datum: 24. 9. 2019                                                                                                           Mgr. Jaroslav Koreš, PhD.

                                                                                                                                                 ředitel školy

Vzdělávání pedagogů a zlepšování kvality výuky na SPŠ SE Dukelská 13, České Budějovice

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006554

byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt programu Erasmus+

„Žáci na stážích ve slovinských firmách“ 

Č. projektu: 2018-1-CZ01-KA102-047528

Projekt bude realizován s partnerem projektu ZNI (Zavod za Novodobno Izobražavanje). Tento projekt je naplánován na dva běhy, každý pro 13 žáků z třetích ročníků a jednu doprovodnou osobu. Žáci budou po dvojicích či trojích umístěni do strojírenských a elektroenergetických firem dle svého oboru. Strojaři budou pracovat ve firmách při obsluze CNC stroje a to na technologiích, elektrotechnici získají zkušenosti s elektrickými zařízeními a jejich instalací. Cílem aktivit je seznámit žáky s konkrétní manuální činností ve firmách a závodech, které patří ke světové špičce.

Do Mariboru na zkušenou

I tak by bylo možné nazvat odborné stáže, kterých se v uplynulém školním roce zúčastnilo celkem 26 žáků školy SPŠ strojní a elektrotechnické z Českých Budějovic. Díky programu ERASMUS+ mohli účastníci ověřit své znalosti a dovednosti získané ve školních lavicích a vyzkoušet si je na „ostro“ v několika specializovaných podnicích v Mariboru a jeho okolí. 

Jednou z vybraných firem byla i mezinárodní společnost TAM, která vyrábí autobusy a dodává je do celého světa. Pracovní náplň elektrotechniků umístěných do této firmy spočívala především v instalaci světel, kamer, senzorů a reproduktorů, dále také v celkové kabelové montáži autobusů. Účastníci studující obor Strojírenství měli příležitost vyzkoušet programování a obsluhu CNC strojů, doplněnou o práci s dalšími stroji jako jsou plazmová a laserová řezačka, frézka či pásová pila.

Během dvoutýdenního pracovního programu zbylo dostatek času i na zábavu a poznávání kulturních a přírodních krás Slovinska. Orientaci a pohyb ve městě usnadnila stážistům komentovaná prohlídka Mariboru, zakončená návštěvou Národního Muzea. Společné zdolání kopce Pohorje, návštěva bowlingu, večery strávené se stážisty z jiných zemí, závody v motokárách nebo výlet do hlavního města Lublaně. To je jen zlomek zážitků, které si účastníci přivezli ze zahraniční stáže.

Doprovodný pedagog, paní Ducháčková, komentuje stáž slovy: „Naši studenti obstáli ve všech aspektech na výbornou. Místní oceňovali především jejich slušnost, pracovitost, teoretické a praktické znalosti i nejlepší angličtinu ze všech mezinárodních skupin.“ Tuto pochvalu přijali účastníci s úsměvem na tváři a Adam Mikeš ještě dodal: „Jsem velice vděčný za možnost vycestovat a získat nové zkušenosti, poznat jinou kulturu a zlepšit své jazykové dovednosti. Díky projektu jsem se seznámil s novými lidmi, naučil jsem se být více samostatný a více si věřím. Rád bych proto všem vzkázal jediné, pokud máte možnost vyjet na zahraniční stáž, neváhejte a jděte do toho!“.

Více fotografií ze stáže naleznete ve fotogalerii.

V rámci projektu také vzniklo krátké video, které můžete zhlédnout níže.

Z deníčku studentů

V prvním týdnu stáže jsem poznal mnoho nových lidí, ať už z řad vrstevníků, koordinátorek a nebo místních lidí, které jsem potkal ve městě. V prvních dvou dnech jsme se seznamovali s programem a nanečisto si zkoušeli, jak budou vypadat naše pohovory ve firmách. Mě a V. zařadili do firmy Diesel Motor, která se zabývá výrobou vzduchem chlazených naftových motorů do traktorů Deutz. Na tuto práci a nové zkušenosti jsem se těšil. Avšak tato firma je holdingem a zde v Mariboru má pouze jen svůj sklad a hlavní výroba je v Bosně a Hercegovině. Ve firmě děláme společně se skladníkem, který neumí anglicky a tak se s ním dorozumíváme německy a trochu česky. Naše práce zde spočívá v tom, že přeskládáváme válce a další součásti motorů na palety. Ze začátku to byla zajímavá práce, avšak rychle se stala rutinou. Ve volném čase jsem navštívil historické památky města, objevil krásné výhledy z Kalvarije, Piramidy a dalších blízkých kopců. V sobotu jsem navštívil na hromadném výletu Pohorje, kam jsme se dostali lanovkou. Zde jsem viděl krásný výhled na Maribor a okolní slovinskou krajinu. V neděli jsme z dvěma kamarády navštívil hlavní město Lublaň. Prošli jsme zde historické centrum města, vyšli jsme na Lublaňský hrad, odkud byl rozhled na celé město a v dáli se tyčili Julské Alpy.

První pracovní den, Úterý 21.5. Hned ráno po snídani mě vyzvedla jedna z koordinátorek před internátem, kde jsme byli ubytovaní a vydali se do firmy, ve které mě čeká 9 pracovních dní odborné praxe. Po příjezdu proběhl pohovor s vedoucím firmy a po domluvě jsme se shodli, že budu pracovat na CNC stroji. Pro mě tohle byla zcela nová zkušenost a tak jsem nejprve přihlížel a učil se od pracovníka, který tento stroj obsluhoval. Postupem času sem začal sám vytvářet programy a sám fungovat u CNC stroje. Mimo jiné sem také prováděl dokončovací práce jako je třeba broušení atd. Po práci jsem se vydal zpátky na internát a strávil zbytek odpoledne s kamarády na pokoji a předávali jsme si zážitky z prvního dne v práci.

Já a David jsme ve firmě Gold Pack. Tato firma se zabírá zakázkovou výrobou automatických linek, které slouží k zabalení balíků a palet, hromadné přepravě zboží na krátké vzdálenosti a na identifikaci položek. Náš běžný pracovní den vypadá tak, že po příchodu nás rozdělí mezi určité skupinky pracovníků jako např. Elektrotechnici nebo mechatronici. U elektrotechniků je náplní práce kabeláž, příprava a následné zprovoznění všech automatických linek. U mechatroniků se linky teprve skládají a připravují na následnou kabeláž a zprovoznění. Poté co se každý systém otestuje, je v celku zabalen a přepraven do firmy, která si jej objednala.

Za první týden stáže jsem získal mnoho nových zkušeností, poznal nové lidi a poznal město Maribor a Lublaň. Byl jsem poslán do firmy Fortis, která se zaměřuje na svařování, řezání laserem a na obrábění pomocí CNC strojů Tos, které pocházejí z České republiky. Každý den jsem ve firmě poznal něco nového. Když jsem byl buď na laseru, nebo na CNC, vždy mi bylo velmi dobře vysvětleno, jak tyto stroje fungují. U laserů a CNC strojů jsem dělal pomocné práce. Po práci ve které jsem trávil denně 7h, jsem poté odpoledne objevoval město Maribor. V neděli jsem vyrazil s kamarády do hlavního města Slovinska, kde jsme navštívili mnoho historických památek a underground města Ljublaně, čtvrť Metelkova, která je velice zajímavým a pěkným místem.

Díky tomuto projektu jsem se dostal do města Maribor a vyzkoušel si pracovat ve firmě Fortis Maribor (přes 150 zaměstnanců). Prošel jsem si místní památky, vyzkoušel místní jídlo a poznal nové lidi. Ve firmě Fortis Maribor jsme se zařadili do velkého kolektivu a prakticky každý den jsme si zkusili něco jiného a pracovali s jinými lidmi. Vyzkoušeli jsme si práci u laserové řezačky a také u CNC stroje. Dále jsme rozřazovali vyrobené produkty podle zákazníků a také jsme je počítali. V nedělním volném čase jsme se podívali také do hlavního města Ljubljana a zde jsme se také podívali po místních zajímavých místech (zvláště mě nadchla umělecká ulice Metelková). Celkově bych tento týden hodnotil velmi pozitivně a těším se na to, co může nabídnout ten další.

Já a Michal jsme ve firmě Kodel, která se podle nás zabývá spíše stavebními pracemi, nikoli však elektrotechnikou. První den jsme tedy byli u elektrikáře, ale tam jsem kromě sádrování krabičky a natažení 3m kabelu nic jiného nedělali. Druhý den už nás ani k elektrikáři nedali a místo toho jsme dělali zahradní práce kolem firmy, jako je zametání a rýpaní kytek. Třetí den jsi nás vzal na starosti další pan kolega, který nás odvezl na stavbu, kde jsme pomáhali pokládat polystyren a to samé v pátek, tedy čtvrtý den. Máme to tedy hodně pestré, ale jsme poměrně zklamaní.

Dne 21. 5. 2019 jsme začali naší čtrnáctidenní praxi ve Slovinsku. Naše očekávání nebyla velká, z důvodu nerozhodných názorů našich spolužáků, kteří se zahraničních praxí již zúčastnili. První den na praxích nás mistr přiřadil k CNC strojům. Po tomto dni jsme se báli, zda tuto práci budeme vykonávat i dalších 14 dní, teď jsme tu již osmý den a náš názor na praxi se rychle změnil, hned druhý den jsme totiž dostali nové zajímavější práce, jako je kupříkladu frézování, vrtání, broušení. Také ve volném čase objevujeme nová místa ve Slovinsku, kupříkladu, jako dnes v neděli 26. 5. 2019, kdy jsme se vydali do hlavního města Slovinska, Ljubljana. No a nám nezbývá, než být velmi vděčný za tuto možnost vycestovat a získat nové zkušenosti, tudíž bychom chtěli všem studentům, kteří váhají vzkázat, ať neváhají a využijí možnosti praxe v zahraničí.

Den začal snídaní okolo půl osmé, pak jsme si připravili věci do práce a v 8:15 nás před intrem vyzvedla jedna z koordinátorek, která nás odvezla na interview do firmy. Interview proběhlo velmi rychle a v pohodě. Po interview nás náš mentor provedl po továrně a pak už začala práce. Tento den byl pro nás první, takže jsme spíše koukali, jak náš mentor dělá vše okolo elektroinstalace na autobusech, ale později nám zadal práci. Měli jsme zapojit dveře u řidiče. Protáhli jsme kabely a zjistili, že díra, kterou kabely měly procházet, byla malá, tak jsme jí museli vybrousit, aby byla větší, pak jsme kabely i s ochranou trubkou. Ke konci pracovní doby jsme pak ještě předělávali konektory. V práci jsme skončili ve tři, odjeli jsme do Decathlonu, kde jsme se potkali s našim dalším kamarádem, koupili si plavky a vyrazil do místního plaveckého bazénu. Zde jsme strávili tak hodinu. Náš den skončil večeří, zpátky na intru.

Pracovní týden u společnosti Enertec a Kumer elektro byl zajímavý a každý den jiný. V úterý a pátek jsem připravoval novostavbu na elektroinstalaci, tzn. hloubení děr na montáž krabiček. Ve středu jsem pomáhal na solární elektrárně vyměňovat invertory a ve čtvrtek jsem připevňoval zářivky a protahoval kabely zdmi od rozvaděče po budoucí spotřebič. O volném čase prozkoumáváme z kamarády město Maribor a jeho okolí, sportuji v přírodě kolem města nebo jen odpočíváme v místních lázních. Jsem rád za tuto zkušenost, protože můžu v praxi používat své znalosti a cizí jazyk a poznávat jiné zvyky a kultury.

První dva dny v Mariboru jsme strávili především seznamováním (jak s ostatními vrstevníky, tak i s koordinátorkami), přípravou na náš pracovní pohovor a také seznámení se Slovinskem. Můj pracovní pohovor proběhl v pořádku. Pracoval jsem ve společnosti DIESEL MOTOR, která vyrábí dieselové, vzduchem chlazené motory. Do této firmy jsem se moc těšil, ale... Tato firma je velký holding a zde v Mariboru je pouze sklad. Naší pracovní náplní bylo překládání válců, pístů, kompresorů... První den nebyl špatný, protože jsme viděli spoustu zajímavých věcí, ale další dny už je jedno jestli skládáte válce nebo mléko v supermarketu. Angličtinu jsem ve firmě téměř neuplatnil, protože skladník Klement uměl německy a rusky. Ve volném čase jsem chodil po okolí. Podíval jsem na nedalekou Piramidu a Kalvárii. Podnikli jsme také hromadný výlet na Pohorje, kam jsme společně s Jirkou a Pepou vyšli pěšky. Poslední turistický výlet jsem podnikl na kopec svatý Urban. Ze všech těchto vrcholů, byl krásný výhled na Maribor a překrásnou slovinskou krajinu. Zbytek volného času jsme strávili společně s novými přáteli ve městě nebo na internátě.

Já a Martin jsme ve firmě EMN, která se zabývá elektroinstalací a rozvody elektřiny v nových stavbách. Ihned první den jsme od našeho vedoucího dostali vřelé přivítání a pozvání na kávu. Poté, co jsme se vydali na onu stavbu, kde EMN provádí kompletní elektroinstalaci, jsme mnoho úkolů nedostali, spíše jsme jen přihlíželi. To se změnilo další dny, kdy jsme získali důvěru při práci se sbíječkou, a tak vrtáme a bouráme zdi pro kabeláž. Dále také pomáháme s odholováním kabelů pro rozvaděče, které budeme instalovat následující týden. Oba můžeme říct, že jsme s prací spokojeni.

První pracovní týden ve společnosti Enertec a Kumer elektro. Moji náplní práce byla instalace invertorů a pojistkových skříní pro solární panely (od upevnění až po zapojení) a s tím další související práce. Každý den jsem dělal v podstatě to samé, ale nuda to rozhodně nebyla. Každý den jsem totiž byl na jiném místě ve Slovinsku, první den jsem byl ve vesnici 20 km od Ljubljani, další dva zde v Mariboru a v pátek cca 40 km od Mariboru. I přestože je tedy náplň práce stejná tak je stále zajímavá a to díky měnícím se podmínkám. Svého volného času jsem příliš neměl z důvodu práce, ze které jsem se vracel okolo sedmé večer. O víkendu byl příjemný výlet na horu Pohorje. Určitě každému doporučuji zkusit pracovat v zahraničí, jsou to nové a zajímavé zkušenosti.

Vzdělávání pedagogů a zlepšování kvality výuky na SPŠ SE Dukelská 13, České Budějovice II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016225

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Stejně jako v předcházejícím projektu, tak i nadále si klademe za cíl podpořit profesní rozvoj pedagogů a jejich vzájemnou spolupráci, obohatit výuku o nové metody a přístupy ve vzdělávání a posílit personální zajištění některých z pozic jako jsou školní asistent, psycholog, kariérový poradce či koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele. Rovněž jsou podporovány aktivity se zaměřením na využití cizích jazyků ve výuce, projektové dny, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Šablony:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
 • Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv                                                           
 • Tandemová výuka v SŠ                                                                           
 • CLIL ve výuce v SŠ
 • Nové metody ve výuce v SŠ                                                                                 
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)   
 • Využití ICT ve vzdělávání                                                                       
 • Klub pro žáky SŠ                                                                                                       
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole                                                                        
 • Projektový den mimo školu 
 • Komunitně osvětová setkávání


Kalendář akcí Loading...

Úřední hodiny po dobu hlavních prázdnin: PO - ČT 9:00 - 12:00