Školní poradenské pracoviště

Škola nově buduje školní poradenské pracoviště, které bude sloužit žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům SPŠ SE. Ředitel školy nyní zajišťuje poskytování poradenských služeb na SPŠ SE:

 • výchovným poradcem pro 1., 2. ročníky a nadané žáky – Mgr. Tomáš Rolínek,
 • výchovným poradcem pro 3. a 4. ročníky – Ing. Dana Paurová,
 • školním metodikem prevence – Mgr. Pavlína Šustrová,
 • školním kariérovým poradcem – Mgr. Pavlína Šustrová,
 • školním psychologem – Mgr. Zuzana Hořejšová.

Tito poradci spolupracují mezi sebou, zároveň také spolupracují s třídními učiteli, žáky, zákonnými zástupci žáků a s dalšími pedagogickými pracovníky. Činnost poradců se vzájemně prolíná. Služby školního poradenského pracoviště jsou bezplatné.

Konzultační hodiny a kontakty

 

Poradce Jméno a příjmení E-mail, telefon, kabinet Konzultační hodiny
Výchovný poradce
pro 1., 2. ročníky
a nadané žáky 

 

Výchovný poradce
pro 3. a 4. ročníky

Mgr. Tomáš Rolínek

 

 

 

Ing. Dana Paurová

rolinek@spssecb.cz

385 794 127

kabinet č. 77

 

paurova@spssecb.cz

386 794 124

kabinet č. 58B

úterý 2. vyučovací hodina, 8:50–9:35 h,

středa 2. vyučovací hodina, 8:50–9:35 h, případně dle domluvy

 

 

úterý 2. vyučovací hodina, 8:50–9:35 h, případně dle domluvy

Školní metodik prevence Mgr. Pavlína Šustrová sustrova@spssecb.cz

386 794 124

kabinet č. 58B

pondělí 8. vyučovací hodina, 14:10–14:55 h, případně dle domluvy
Školní kariérový poradce Mgr. Pavlína Šustrová sustrova@spssecb.cz

386 794 124

kabinet č. 58B

pondělí 2. vyučovací hodina, 8:50–9:35 h, případně dle domluvy
 

Školní psycholog

 

Mgr. Zuzana Hořejšová horejsova@spssecb.cz

386 794 127

kabinet č. 77

pondělí 8:00–11:00 h,

středa 8:00–11:00 h, případně dle domluvy

Činnost školního psychologa

Na SPŠ SE od školního roku 2023/2024 působí školní psycholožka Mgr. Zuzana Hořejšová, která nabízí své služby žákům, jejich zákonným zástupcům i vyučujícím.

Objednat se můžete prostřednictvím e-mailu, příp. telefonicky. Konzultační hodiny jsou pondělí a středa od 8:00 h do 11:00 h, případně je možné po předchozí domluvě realizovat online konzultace.

skolni psycholozka spssecb - Školní poradenské pracoviště

Schránka důvěry

Milé studentky, milí studenti,

někdy se můžete dostat do situace, se kterou si nevíte rady. Trápení máme občas všichni, ale život nám kolikrát připraví něco, s čím se sami vypořádat nedokážeme. Ať se problém zdá jakkoli neřešitelný, vždy se nakonec vyřešit dá. Jen je důležité vědět, že na to člověk nikdy není sám. A ani na SPŠ SE na to nejste sami! Pokud zrovna nechcete problém řešit přímo, můžete kromě školní schránky důvěry Mgr. Šustrové využít i tuto online schránku.

Jak to funguje?

Veškerá komunikace mezi námi probíhá ANONYMNĚ, pokud na tom Vy sami nebudete chtít něco změnit.

Komu píšete? 

Mgr. Pavlíně Šustrové (školní metodičce prevence), Ing. Daně Paurové (výchovné poradkyni) a Mgr. Tomáši Rolínkovi (výchovnému poradci).

Sami problém nemáte, ale někdo z blízkých ano?

Ať už jste rodič našeho studenta / naší studentky, nebo spolužák / spolužačka, i tak se nám ozvěte. Společně budeme hledat, jak dotyčnému můžeme pomoci.

Odkaz na schránku důvěry SPŠ SE

schranka duvery qr spssecb - Školní poradenské pracoviště

Činnost školního metodika prevence

Činnost školního metodika prevence je součástí činnosti školního poradenského zařízení. ŠMP spolupracuje s ostatními poradci na škole (tj. s výchovným poradcem a výchovným poradcem pro 4. ročník), v případě potřeby je součástí schůzí výchovné komise a dalších schůzek s rodiči.

Školní metodik prevence mj. spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. Oblast primární prevence zahrnuje např.: návykové látky, poruchy příjmu potravy, alkohol, školní šikanu a kyberšikanu, homofobii, vandalismus, záškoláctví, netolismus (závislost na virtuálních drogách – na internetu, sociálních sítích apod.), sebepoškozování, rizikové sexuální chování, hazardní hraní a další.

ŠMP komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu.

Kromě aktivit v rámci primární prevence sociálně patologických jevů, se zapojuje i do prevence školní neúspěšnosti, do péče o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi. Spolupodílí se na budování příznivého sociálního klimatu na škole, pozornost věnuje i péči o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, o žáky z odlišného kulturního prostředí a sociálního zázemí apod.

skolni poradenske pracoviste 2 - Školní poradenské pracoviště

Cíle školního poradenského pracoviště

 • prevence školní neúspěšnosti,
 • primární prevence sociálně patologických jevů,
 • péče o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi, vytváření podmínek pro snižování těchto obtíží,
 • budování příznivého sociálního klimatu ve škole,
 • péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami,
 • péče o žáky z jiného kulturního prostředí a o žáky se sociálním znevýhodněním,
 • péče o žáky nadané a mimořádně nadané,
 • kariérové poradenství – vzdělávací, informační a poradenská podpora v případě profesního uplatnění i dalšího studia,
 • metodická podpora učitelů v rámci problematik zmíněných výše,
 • prohlubování a zlepšování komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra,…) a s úřady práce.

skolni poradenske pracoviste - Školní poradenské pracoviště

Související články

Všechny články