Maturitní zkoušky

Hlavní úlohou maturitní zkoušky je ověření znalostí a dovedností žáků, jak ve všeobecném rozhledu mladého člověka, tak v oblasti jeho odborného smýšlení a směřování.

Maturitní zkouška je rozdělena na dvě části – společnou (státní) část a profilovou (školní) část.

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce

Pro to, aby žák mohl jít k maturitní zkoušce, je nezbytné, aby se k maturitní zkoušce přihlásil. Přičemž postup a pravidla pro přihlašování k MZ je následující.

 • Žáci nejpozději do 7. 11. vyplní elektronický formulář, kde si stanovují předměty, ze kterých budou skládat maturitní zkoušku.
 • Škola následně volbu předmětů přenese do informačního systému CERMAT – CERTIS, ze kterého vygeneruje přihlášky k MZ jmenovitě pro každého přihlašovaného žáka a tuto přihlášku mu zašle do 15. 11. mailovou korespondencí. Nejpozději do 30. 11. žák předá zkontrolovanou a podepsanou přihlášku zpět do školy – třídnímu učiteli. Pokud žáci žádají o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, předají také do tohoto termínu třídnímu učiteli platný posudek školského poradenského zařízení – viz dále.
 • Termín 30. 11. je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném termínu, tak ke zkoušce opravné či náhradní.
 • Maturanti v opravném nebo náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy.
 • Po odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce nebude již možné volbu předmětů maturitní zkoušky včetně přihlášení k vypracování Maturitní práce změnit! Volba zůstává neměnná i pro náhradní a opravné zkoušky.
 • 15. – 20. 12. příslušného kalendářního roku žák obdrží výpis z přihlášky, jenž do 5 dnů od obdržení stvrdí svým podpisem, případně do 5 dnů od převzetí nahlásí nesoulady vedení školy. Podepsaný výpis žák odevzdá zpět do školy – třídnímu učiteli.

Státní (společná) část maturity

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky).

 • Zkoušku z cizího jazyka lze na SPŠ SE konat pouze z anglického jazyka.

 

Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“, nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Didaktický test – společná část MZ

 • Doba konání zkoušky – 85 minut.
 • Povolené pomůcky – modrá propiska dostatečně silně píšící, nepoužívat mazací pero a jiné korektory.
 • Studenti sedí při DT každý sám v lavici.
 • DT připravuje CERMAT dle Katalogu požadavků.
 • Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Hranici uvede Centrum v testových sešitech didaktických testů.
 • Hodnocení je slovní „uspěl(a)“, nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
 • Termín DT určí MŠMT.

Didaktický test – společná část MZ

 • Doba konání zkoušky – 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
 • Povolené pomůcky – modrá propiska dostatečně silně píšící, nepoužívat mazací pero a jiné korektory.
 • Žáci sedí při DT každý sám v lavici.
 • DT připravuje Centrum
 • Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Hranici uvede Centrum v testových sešitech didaktických testů.
 • Hodnocení je slovní „uspěl(a)“, nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
 • Termín DT určí MŠMT.

Didaktický test – společná část MZ

 • Doba konání zkoušky –135 minut.
 • Povolené pomůcky – modrá propiska dostatečně silně píšící, nepoužívat mazací pero a jiné korektory, Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy, kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.
 • Studenti sedí při DT každý sám v lavici.
 • DT připravuje CERMAT dle Katalogu požadavků.
 • Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Hranici uvede Centrum v testových sešitech didaktických testů.
 • Hodnocení je slovní „uspěl(a)“, nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
 • Termín DT určí MŠMT.
 • Matematika rozšiřující – na naší škole mohou žáci konat také rozšířenou maturitní zkoušku z matematiky.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, z matematiky nebo matematiky rozšiřující. Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části jsou koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavků.

Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“, nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Veškeré informace týkající se státní maturitní zkoušky a vzorové testy naleznete na stránkách CERMATU.

VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

K registraci na výsledkovém portálu žáka maturanti potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který jim předá ředitel školy po datu ukončení přihlašování na příslušný termín konání maturitní zkoušky. Kód je rovněž uveden na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. Pakliže žák nemá výpis z přihlášky k maturitní zkoušce ani pozvánku k písemným zkouškám společné části u sebe, musí se obrátit na ředitele školy a požádat o předání jednoho z těchto dokumentů.

Výsledkový portál žáka: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/vysledkovy-portal-zaka

Profilová (školní) část maturitní zkoušky

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Písemná práce – profilová část MZ

 • Rozsah práce – minimálně 250 slov.
 • Doba konání zkoušky – 110 minut (včetně volby zadání).
 • Povolené pomůcky – Pravidla českého pravopisu, modrá propiska, nepoužívat mazací pero ani jiné korektory.
 • Počet zadání – čtyři zadání (úvaha, vypravování, zpráva, dopis).
 • Studenti sedí při PP každý sám v lavici.
 • Termín bude určen ŘŠ, nejdříve lze ale PP psát 1. 4. příslušného školního roku.
 • PP jsou hodnoceny vyučujícími českého jazyka a literatury na SPŠ SE. PP jsou hodnoceny dle kritérií stanovených ve škole, při hodnocení jsou přiřazovány body, které jsou následně převedeny na známku 1–5.
  • Kritéria: 1A – téma, úroveň zpracování; 1B – útvar a komunikační situace; 2A – pravopis a tvarosloví; 2B – slovní zásoba, vhodná volba slov; 3A – stavba vět, syntaktické nedostatky; 3B – kompozice a členění textu, logická argumentace. V každém kritériu je možné získat maximálně 5 bodů.
  • Body a známky – 30-27 bodů = známka 1; 26-22 bodů = známka 2; 21-17 bodů = známka 3; 16-12 bodů = známka 4; 11-0 bodů = známka 5.

Písemné práce jsou opravovány a hodnoceny dle školního Metodického pokynu k hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

 

Ústní zkouška – profilová část MZ

 • Studenti si volí k ústní MZ 20 titulů ze Školního seznamu literárních děl
  • Školní seznam literárních děl k MZ je zveřejněn na webu školy a nástěnce k maturitě vždy nejpozději 30. 9. příslušného školního roku (je platný pro jarní i podzimní zkušební období).
 • Každý student vytvoří ze zvolených 20 knih vlastní Seznam četby k maturitní zkoušce.
  • Seznam četby musí obsahovat – 1.ročník: Světová a česká literatura do konce 18. století: minimálně 3 knihy/ 2.ročník: Světová a česká literatura 19. století: minimálně 5 knih (z toho min 2 české a 2 světové)/ 3.ročník: Česká a světová literatura 1. poloviny 20. století: minimálně 5 knih (z toho min 2 české a 2 světové)/ 4.ročník: Česká a světová literatura 2. poloviny 20. století a 21. století: minimálně 3 knihy (z toho min 2 české a 1 světová)/ v celém žákovském seznamu musí být minimálně 2 poezie, 2 prózy a 2 dramata.
  • Seznam četby musí student odevzdat řediteli školy dle určeného termínu, nejpozději však do 31. 3. příslušného školního roku pro jarní zkušební období, do 30. 6. pro podzimní zkušební období. Seznam odevzdává prostřednictvím své vyučující na ČJL.
  • Pokud student vlastní Seznam četby do stanoveného data neodevzdá, losuje ze všech  titulů, které jsou uvedené ve Školním seznamu literárních děl (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 • Průběh ústní maturitní zkoušky:
  • student si vylosuje číslo a na jeho základě mu bude přiděleno dílo dle jeho Seznamu četby k MZ,
  • student obdrží Pracovní list na vylosované dílo a otázky formou Obecné struktury maturitní zkoušky,
  • příprava trvá 20 minut (dle rozhodnutí ŘŠ),
  • zkouška trvá 15 minut,
  • v jeden den nelze losovat jeden titul dvakrát.
 • ÚMZ je hodnocena vyučujícími českého jazyka a literatury na SPŠ SE.
  • Při hodnocení jsou přiřazovány body, které jsou následně převedeny na známku 1–5.
  • Body a známky – 28-25 bodů = známka 1; 24-21 bodů = známka 2; 20-17 bodů = známka 3; 16-13 bodů = známka 4; 12-0 bodů = známka 5.
  • Pokud student neprokáže znalost díla na základě přečtení celé knihy, je hodnocen 0 body.

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu český jazyk a literatura.

Profilová část MZ formou písemné práce a ústní zkoušky

Písemná práce

 • Rozsah práce – 200 – 230 slov.
 • Doba konání zkoušky – 80 minut (včetně volby zadání).
 • Povolené pomůcky – překladový slovník, modrá propiska, nepoužívat mazací pero a jiné korektory.
 • Počet zadání – 1 nebo více zadání – výběr z těchto útvarů: vypravování, korespondence (formální a neformální dopis), článek, popis.
 • Studenti sedí při PP každý sám v lavici.
 • Termín bude určen ŘŠ, nejdříve lze ale PP psát 1. 4. příslušného školního roku.
 • PP jsou hodnoceny vyučujícími anglického jazyka na SPŠ SE dle 6 dílčích kritérií, při hodnocení jsou přiřazovány body včetně půlbodů, výsledný součet je zaokrouhlen nahoru a následně převeden na známku 1–5.
 • Kritéria: 1A – zpracování, zadání (charakteristika textu, jeho formálnost, jednotlivé body zadání); 1B – zpracování, obsah, rozsah (rozpracování jednotlivých bodů zadání); 2A – organizace textu, náležitosti (souvislost textu s lineárním sledem myšlenek, vhodné členění a organizovanost); 2B – organizace textu, koheze textu, koherence, PTN (gramatické a lexikální prostředky, vzájemná propojenost částí textu, synonyma); 3 – slovní zásoba, přesnost (přesné a správné použití pravopisu, nečitelné výrazy); 4 – gramatika, mluvnické prostředky (běžně použité mluvnické prostředky vzhledem k úrovni B1 – SERRJ). V každém kritériu je možné získat 0-3 body. Pokud žák získá 0 bodů za deskriptor 1A, celá PP je hodnocena 0 body.
 • Body a známky – 18-16 bodů (100%-88,8%) = známka 1; 15-13 bodů (83,3%-72,2%) = známka 2; 12-10 bodů (66,6%-55,5%) = známka 3; 9-8 bodů (50%-44,44%) = známka 4; 7bodů a méně (38,8% a méně) = známka 5.

 

Ústní zkouška

 • Žák losuje z 20 monotematických otázek.
 • Zkouška je vedena formou vlastního projevu a řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, jehož součástí je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k dané oblasti odborného vzdělávání.
 • Průběh ústní MZ:
  • Žák si vylosuje 1 téma.
  • Příprava trvá 20 minut (dle rozhodnutí ŘŠ).
  • Zkouška trvá nejdéle 15 minut.
  • V jednom dni nelze losovat stejnou otázku dvakrát.
  • Ústní MZ je hodnocena vyučujícími anglického jazyka.
  • Při hodnocení jsou uplatňována 4 kritéria – 1. Zadání, obsah a projev; 2. Lexikální kompetence; 3. Gramatická kompetence a PTN; 4. Fonologická kompetence.
  • Pro každé kritérium je 0-5 bodů, jejichž součet je následně převeden na známku 1-5.
  • Body a známky – 20-18 bodů = známka 1; 17-15 bodů = známka 2; 14-12 bodů = známka 3; 11-9 bodů (45%) = známka 4; 8 bodů (40%) a méně = známka 5.

V případě zkoušky z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

 

Profilová část MZ formou písemné práce a ústní zkoušky může být nahrazena standardizovanou certifikační zkouškou minimálně na úrovni B1. Schvaluje ředitel školy na základě předložení žádosti a certifikátu do 31.3. příslušného roku (pro jarní termín MZ), případně do 30.6. (pro podzimní termín MZ).

Obhajoba maturitní práce (OMP)

Pokud se žák rozhodne pro vypracování Maturitní práce, zvolí si téma Maturitní práce z námětů témat zveřejněných školou. Tento záměr do 15. 11. sdělí učiteli, který je určen jako vedoucí dané skupiny námětů maturitních prací. Tento učitel pak sestaví návrh Zadání Maturitní práce a toto zadání předloží ke schválení řediteli školy do 30. 11.

Po schválení vedením školy Vedoucí práce a Oponent práce do 15. 12. Zadání podepíší a předají žákovi. Zadání Maturitní práce je součástí každého stejnopisu odevzdané MP.

V průběhu zpracovávání práce je nezbytné provést min. 3 konzultace, jak u Vedoucího MP, tak u Oponenta MP se zápisem do protokolu. Protokol konzultací a hodnocení je součástí každého stejnopisu odevzdané MP.

Termín odevzdání práce je stanoven na 18. 3. příslušného školního roku.

Určité téma maturitní práce může zpracovávat i několik žáků společně. Pak rozsah práce bude příslušně rozšířen a v zadání maturitní práce bude určeno, kterou část maturitní práce zpracuje konkrétní žák ze skupiny zpracovatelů.

Součástí Obhajoby MP je vytvoření prezentace k vypracované MP.

Předměty profilové části maturitní zkoušky

Na základě ustanovení § 79 odst. 3 zákona č. 317/2008 Sb. (úplné znění zákona č. 561/2004 Sb.) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) určuje Ředitel Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích, Dukelská 13 nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky takto:

Povinné zkoušky

 • Elektrické stroje a přístroje (ES) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Elektrické stroje a přístroje a Elektrická zařízení).
 • Volitelný předmět dle specializace (VP)
  • Elektroenergetika (EE) – ústní zkouška obsahuje vybrané učivo předmětu Elektroenergetika,
  • ​​nebo
  • Automatizace (AT) – ústní zkouška obsahuje vybrané učivo předmětů Automatizace a Elektronika.

 

Povinně volitelná zkouška

 • Obhajoba maturitní práce (OMP) – práce zaměřená na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy,
 • nebo
 • Praktická maturitní zkouška (PMZ) – skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru povolené předmětovou komisí
  a vedením školy.

Povinné zkoušky

 • Elektronická zařízení (EZ) – ústní zkouška obsahuje vybrané učivo předmětů Elektrická zařízení a Elektroniky,
 • Automatizační technika (AT) – ústní zkouška obsahuje vybrané učivo předmětů Automatizační technika, Mikroprocesorová technika a Informační technologie.

 

Povinně volitelná zkouška

 • Obhajoba maturitní práce (OMP) – práce zaměřená na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy,
 • nebo
 • Praktická maturitní zkouška (PMZ) – skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy.

Zaměření technický software

Povinné zkoušky

 • Stavba a provoz strojů (SS) – ústní zkouška obsahuje vybrané učivo předmětů Stavba a provoz strojů, Mechanika a Automatizace,
 • Strojírenská technologie (ST) – ústní zkouška obsahuje vybrané učivo předmětů Strojírenská technologie a Kontrola a měření.

Povinně volitelná zkouška

 • Obhajoba maturitní práce (OMP) – práce zaměřená na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy,
 • nebo
 • Praktická maturitní zkouška (PMZ) – skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy.

 

Zaměření podniková ekonomika

Povinné zkoušky

 • Strojírenství (SN) – ústní zkouška obsahuje vybrané učivo předmětů Stavba a provoz strojů, Mechanika a Automatizace,
 • Ekonomika (EK) – ústní zkouška obsahuje vybrané učivo předmětů Podniková ekonomika a Účetnictví.

Povinně volitelná zkouška

 • Obhajoba maturitní práce (OMP) – práce zaměřená na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy,
 • nebo
 • Praktická maturitní zkouška (PMZ) – skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy.

Ústní a praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky v odborných předmětech jsou hodnoceny na základě úrovně znalostí a schopnosti jejich aplikace, navíc u ústní zkoušky s přihlédnutím k samostatnosti a ústnímu projevu. Zadavatel praktické zkoušky i zkoušející a přísedící u ústní zkoušky hodnotí žáka dle stupnice klasifikace shodné se stupnicí klasifikace ve vyučovacích předmětech uvedené v Klasifikačním řádu školy.

Zadavatel praktické zkoušky a zkoušející ústní zkoušky předkládá maturitní komisi návrh hodnocení z dané zkoušky k posouzení, přičemž zkoušející i přísedící se na návrhu hodnocení musejí shodnout. Výsledné hodnocení stupněm prospěchu schvaluje maturitní komise hlasováním. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy maturitní komise.

Závazná pravidla pro ukončování studia maturitní zkouškou jsou legislativě ukotvena ve „Školském zákoně“ a v „Maturitní vyhlášce“ a doplňují je pravidla stanovená vnitřními předpisy školského zařízení – tedy SPŠ SE.

Veškeré termíny zde uvedené jsou univerzálně platné pro každý kalendářní rok. Pokud ale termín vychází na dny volna, je platný termín připadající na předcházející pracovní den.

Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.
Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

Důležité termíny

Veškeré termíny zde uvedené jsou univerzálně platné pro každý kalendářní rok. Pokud ale termín vychází na dny volna, je platný termín připadající na předcházející pracovní den.

Út 25. 6.

Podání přihlášky k podzimní maturitní zkoušce (nejzazší termín)

Celý kalendář

Úpravy podmínek pro konání maturitní zkoušky

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.

Maturitní zkouška pro žáky s PUP MZ se liší v:

 • přihlašování k MZ;
 • uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky;
 • úpravě zkušebního schématu.

 

Přihlašování k MZ pro žáky s uzpůsobenými podmínkami

 • Spolu s přihláškou k maturitní zkoušce žák odevzdá řediteli školy doporučení školského poradenského zařízení, které obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení písemné práce a ústní zkoušky.
 • Ředitel školy na základě doporučení specifikuje v přihlašovací aplikaci u každého žáka příslušnou kategorii a skupinu PUP MZ z doporučení. Žáci s PUP MZ nemohou při zkoušce sedět ve společných učebnách s žáky bez PUP MZ z důvodu odlišných časových limitů zkoušek. Z doporučení může vyplývat i požadavek na samostatnou učebnu.

 

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

 • Patří sem například: navýšení časového limitu, umístění žáků s PUP MZ do samostatné učebny/učeben, možnost použití individuálních kompenzačních pomůcek, formálně upravená zkušební dokumentace, využití individuální techniky pro zápis odpovědí, možnost využít podpory asistenta nebo služeb tlumočníka, vynechání poslechu u žáků se sluchovým postižením aj. Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ v žádném případě nezahrnuje prominutí některých částí zkoušek, „ulehčení“ zkoušek nebo vynechání určitého obsahu. Upravené zkoušky ověřují stejné vědomosti a dovednosti jako zkoušky neupravené.