Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
 
Škola má zřízené Školní poradenské pracoviště, které slouží žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům SPŠ SE. V rámci Školního poradenského pracoviště SPŠ SE působí:
 • výchovný poradce pro 1., 2. ročníky a nadané žáky - Mgr. Tomáš Rolínek,
 • výchovný poradce pro 3. a 4. ročníky - Ing. Dana Paurová,
 • školní metodik prevence - Mgr. Pavlína Šustrová,
 • školní kariérový poradce - Mgr. Pavlína Šustrová,
 • školní psycholog - Mgr. Zuzana Hořejšová.
Tito pracovníci spolupracují mezi sebou, zároveň také spolupracují s třídními učiteli, žáky, zákonnými zástupci žáků a s dalšími pedagogickými pracovníky. Činnost poradců se vzájemně prolíná. Služby Školního poradenského pracoviště jsou bezplatné.
 
Cíle školního poradenského pracoviště:
 • prevence školní neúspěšnosti,
 • primární prevence sociálně patologických jevů,
 • péče o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi, vytváření podmínek pro snižování těchto obtíží,
 • budování příznivého sociálního klimatu ve škole,
 • péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami,
 • péče o žáky z jiného kulturního prostředí a o žáky se sociálním znevýhodněním,
 • péče o žáky nadané a mimořádně nadané,
 • kariérové poradenství – vzdělávací, informační a poradenská podpora v případě profesního uplatnění i dalšího studia,
 • metodická podpora učitelů v rámci problematik zmíněných výše,
 • prohlubování a zlepšování komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra,…) a s úřady práce.
 

 

Činnost školního metodika prevence

Činnost školního metodika prevence je součástí činnosti školního poradenského zařízení. ŠMP spolupracuje s ostatními poradci na škole (tj. s výchovným poradcem a výchovným poradcem pro 4. ročník), v případě potřeby je součástí schůzí výchovné komise a dalších schůzek s rodiči.

Školní metodik prevence mj. spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. Oblast primární prevence zahrnuje např.: návykové látky, poruchy příjmu potravy, alkohol, školní šikanu a kyberšikanu, homofobii, vandalismus, záškoláctví, netolismus (závislost na virtuálních drogách – na internetu, sociálních sítích apod.), sebepoškozování, rizikové sexuální chování, hazardní hraní a další.

ŠMP komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu.

Kromě aktivit v rámci primární prevence sociálně patologických jevů, se zapojuje i do prevence školní neúspěšnosti, do péče o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi. Spolupodílí se na budování příznivého sociálního klimatu na škole, pozornost věnuje i péči o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, o žáky z odlišného kulturního prostředí a sociálního zázemí apod.

Školní metodik prevence

Mgr. Pavlína Šustrová

sustrova@spssecb.cz

386 794 124

kab. č. 58B

Pondělí, 8. vyuč. h., 14:10-14:55 h,

příp. dle domluvy

 

Školní psycholog

Na SPŠ SE od školního roku 2023/2024 působí školní psycholožka Mgr. Zuzana Hořejšová, která nabízí své služby žákům, jejich zákonným zástupcům i vyučujícím. Objednat se můžete prostřednictvím e-mailu, příp. telefonicky. Konzultační hodiny jsou pondělí a středa od 8:00 h do 11:00 h, případně je možné po předchozí domluvě realizovat online konzultace.

Schránka důvěry

Milé studentky, milí studenti, 

někdy se můžete dostat do situace, se kterou si nevíte rady. Trápení máme občas všichni, ale život nám kolikrát připraví něco, s čím se sami vypořádat nedokážeme. Ať se problém zdá jakkoli neřešitelný, vždy se nakonec vyřešit dá. Jen je důležité vědět, že na to člověk nikdy není sám. A ani na SPŠ SE na to nejste sami! Pokud zrovna nechcete problém řešit přímo, můžete kromě školní schránky důvěry Mgr. Šustrové využít i tuto online schránku.

Jak to funguje?

Veškerá komunikace mezi námi probíhá ANONYMNĚ, pokud na tom Vy sami nebudete chtít něco změnit.

Komu píšete? 

Mgr. Pavlíně Šustrové (školní metodičce prevence), Ing. Daně Paurové (výchovné poradkyni) a Mgr. Tomáši Rolínkovi (výchovnému poradci). 

Sami problém nemáte, ale někdo z blízkých ano?

Ať už jste rodič našeho studenta / naší studentky, nebo spolužák / spolužačka, i tak se nám ozvěte. Společně budeme hledat, jak dotyčnému můžeme pomoci.

Odkaz na schránku důvěry SPŠ SE

ÚNOR 2023 – MĚSÍC NA TÉMA – LIDSKÁ SEXUALITA, SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY

V únoru máme v rámci prevence další ze zajímavých a užitečných témat. Lidská sexualita a sexuálně přenosné choroby jsou jako témata v souladu s RVP a ŠVP a jsou součástí výuky ZSV1.

 

V souvislosti s tím se u učebny č. 50 obměnila nástěnka. Studenti na ní mj. najdou informace k možnostem testování na HIV a další (nejen) pohlavní choroby: https://www.hiv-testovani.cz/checkpoint-ceske-budejovice, ale také mnoho dalšího.

K tématu dále doporučujeme např.:

Součástí prevence cílené na studentky a studenty SPŠ SE je také předání informací, které se týkají vybraných zásad bezpečného seznamování, dobrých a bezpečných vztahů, upozornění na některá rizika online komunikace – sexting a webcam trolling. V případě potřeby se může kdokoli přijít poradit v rámci školního poradenského pracoviště, případně zaslat dotaz prostřednictvím školní schránky důvěry.

U 1. ročníků v dubnu 2023 na dané téma naváže preventivní akce „Hrou proti AIDS“ pořádaná Krajskou hygienickou stanicí v Českých Budějovicích.

LEDEN 2023 – MĚSÍC NA TÉMA PSYCHOHYGIENA

V lednu máme v rámci prevence téma Psychohygiena, což je něco, o čem se začíná čím dál více mluvit, ale pořád to není dost. Jednoduše - jako se staráme o zdraví fyzické, měli bychom se starat i o to psychické.  

A právě ta psychika občas, v určitých chvílích, situacích, ale někdy i dlouhodobě, může docela pokulhávat. V tom případě nezapomínejme, že si vždy můžeme říci o pomoc - kamarádovi, sourozenci, rodiči, učiteli, nám, pracovníkům ze Školního poradenského pracoviště, nebo prostě komukoli, komu důvěřujeme. Případně jsou tu další možnosti, např.: 

Zde najdete zajímavé infografiky a články od Nevypusť duši (některé z nich jsou nyní, na měsíc leden 2023, vyvěšeny i na nástěnce ŠMP ve 2. patře, vedle učebny 50): https://nevypustdusi.cz/infografika/?type=studenty 

Kdo nerad čte, může se podívat na videa: https://nevypustdusi.cz/videa/?client=studenty 

Pomoci mohou také infografiky od Centra Locika: 

PROSINEC 2022 – MĚSÍC NA TÉMA DROGY

V prosinci 2022 byly v rámci měsíce na téma Drogy studentům jednotlivých ročníků distribuovány kromě základních informací o drogách a odkazu na linku pomoci i dva dotazníky, které se daného tématu týkaly.

Jednalo se o dotazník Postoje a vnímání rizika užívání drog a dotazník Drogové návyky. Oba se týkaly jak drog legálních, tak i nelegálních a v průběhu ledna 2022 budou vyhodnoceny po jednotlivých ročnících – každý ročník dostal odkaz na svůj vlastní dotazník.

Cílem dotazníku Postoje a vnímání rizika užívání drog bylo zjistit postoje a vnímání rizik užívání legálních i nelegálních drog u našich studentů a studentek. Cílem dotazníku Drogové návyky bylo zjistit jejich zkušenosti s legálními i nelegálními drogami. Oba dotazníky byly anonymní, jejich vyplňování dobrovolné.

Téma drog se také dle tematického plánu aktuálně probíralo v rámci ZSV1.

Listopad 2022 - měsíc na téma Alkohol

Listopad na SPŠ SE s sebou v rámci prevence přináší i témata alkoholu a závislostí. Tato témata jsou dle tematických plánů zahrnuta i ve výuce ZSV. Žákům jsou také e-mailem zaslány informace o škodlivosti pití alkoholu a rizicích s ním spojených.

Mladí pod 18 let pít alkohol nesmí, to je dané. K tomu a k rizikům, která vznikají, pokud pijí alkohol mladiství, si můžete přečíst článek od Policie ČR: https://www.policie.cz/clanek/alkohol-mladez.aspx.

V rámci preventivních aktivit jsou na listopad 2022 na SPŠ SE vyhlášeny dvě výzvy pro ty 18leté, kteří si alkohol čas od času dopřejí. Jedná se o 1 nealkoholický večer s přáteli a 1 víkend bez alkoholu. V únoru se ještě k tématu alkoholu a závislostí vrátíme - zkusíme společně (kdo bude chtít) tzv. Suchej únor.

Říjen 2022 – měsíc na téma Energy drinky a kofein

Říjen se nese v duchu tématu Energy drinky a kofein. V rámci této preventivní aktivity je vyhlášen na 24. 10. 2022 Den bez energy drinků a bez kávy.

Cílem výzvy je přimět studenty i vyučující k zamyšlení, zda kávu a energy drinky, pokud je užívají, opravdu potřebují.

Obzvlášť energetické nápoje jsou u studentů hojně užívané. Je však třeba, aby žáci znali i rizika energy drinků a aby jejich konzumaci vždy pečlivě zvážili. I to je cílem prevence v tomto měsíci.

Září 2022 – měsíc na téma Tabák, tabákové a nikotinové výrobky

V rámci září, měsíce na téma Tabák, tabákové a nikotinové výrobky byl vyhlášen Den bez cigaret a nikotinových sáčků. Konal se 27. 9. 2022.

Cílem této aktivity bylo nabídnout studentům a vyučujícím, aby si vyzkoušeli jeden den bez těchto zlozvyků (závislostí), pokud jim holdují. Ti, kteří výzvu přijali, mohli následně popsat své pocity a den i pro sebe zhodnotit v anonymním dotazníku.

V rámci prevence také studenti i vyučující získali informace týkající se škodlivosti nikotinových sáčků i cigaret, odkaz na web www.bezcigaret.cz a kontakt na národní linku pro odvykání kouření – 800 350 000.

13. a 14. 4. 2023: Hrou proti HIV/AIDS – preventivní akce pro 1. ročníky

Ve dnech 13. a 14. 4. se třídy 1.S, 1.ER a 1.EE účastnily projektu „Hrou pro HIV/AIDS“, který se konal v českobudějovické Krajské hygienické stanici. Třídám byly formou hry představeny prvky prevence HIV/AIDS. Interaktivní hra byla zaměřená také na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí.

 

Žáci rozdělení do pěti skupin obcházeli jednotlivá stanoviště, na každém stanovišti jim moderátoři ohodnotili výkon dle jejich znalostí, postojů a aktivity. Po 90 minutách došli žáci k cíli a vyhodnotil se nejlepší tým. Žáci hodnotili akci velmi pozitivně, šlo o velmi zábavnou formu výuky s mnoha novými informacemi.

Petr Kučera, 1.EE: „Odpoledne dne 14. 4. jsme navštívili Krajskou hygienickou stanici v Českých Budějovicích. Tam nás seznámili se způsoby, jak se chránit a předcházet riziku nákazy HIV/AIDS. Většina informací pro nás byla nová a neměli jsme o nich předtím ani tušení, ale teď už víme, jak se zachovat a jak případně postupovat při podezření na možnost nákazy. Čekalo nás tam 5 stanovišť. V prvním jsme byli obeznámeni se způsoby ochrany, v druhém nám bylo řečeno o přenosu viru a o možnostech nákazy. Ve třetím nám byly kladeny otázky, plus jsme viděli, jak správně nasadit prezervativ, což jsme si pak také všichni zkusili. Ve čtvrtém jsme si vymysleli postavu, která je virem nakažena, a všímali jsme si, jak to pro tu osobu musí být psychicky náročné. V pátém a posledním stanovišti jsme pomocí pantomimy předváděli situace nebo věci, které jsme si vylosovali, to bylo velice komické a hodně jsme se nasmáli. Na konci následovalo společné foto a byly nám rozdány dárky. Já osobně exkurzi hodnotím jako velice účelnou a zároveň zábavnou.“