Průvodce přijímacím řízením na SPŠ SE

Všichni uchazeči o studium na SPŠ SE dostali pozvánku ke zkoušce s informacemi o jejím průběhu, vzor čestného prohlášení o bezinfekčnosti a evidenční číslo uchazeče.

Jednotnou přijímací zkoušku konají uchazeči na škole, kterou na přihlášce uvedli na prvním místě. Pořadí škol nemá na přijetí uchazeče žádný vliv.

Co dělat před zkouškou

Vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti, připravit si pozvánku ke zkoušce a povolené pomůcky.

V den zkoušky

Přijít včas (nejpozději v 8:15) a s vyplněným a podepsaným čestným prohlášením o bezinfekčnosti. Toto prohlášení musí podepsat zákonný zástupce. Přístup do školy je s ohledem na hygienická opatření povolen jen uchazečům, bez podepsaného čestného prohlášení nemůže být uchazeč ve škole přítomen!

Mít s sebou 2 roušky a pytlík na jejich uložení. Roušku musí mít uchazeč ve všech prostorách školy, mimo samotné konání testu.

Zkoušky budou probíhat v učebnách SPŠ SE, uchazeče budou o jejich učebně informovat zaměstnanci školy u vstupu, ti si vyberou čestná prohlášení. U obou písemných zkoušek došlo k navýšení času.  Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

Po ukončení zkoušky jdou uchazeči domů.

Zveřejnění výsledků

Po zpřístupnění výsledků škole bude zveřejněno výsledné pořadí uchazečů – na webu školy a také na vývěsce školy. Termín: 16. 6. 2020, v ranních hodinách. Výsledky budou v anonymizované podobě – bude uvedeno evidenční číslo uchazeče.  Výsledky budou seřazeny dle bodů, získaných za celé přijímací řízení dle kritérií, zveřejněných na webu SPŠ SE. V případě rovnosti bodů budou použita další rozlišovací kritéria tak, aby bylo možné určit jednoznačné pořadí uchazečů.

Zveřejněním seznamu uchazečů se považuje informace o přijetí za doručenou, nepřijatým žákům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno s poučením o možnosti podání žádosti o nové rozhodnutí.

Uchazeč byl přijat a má zájem nastoupit na SPŠ SE

Zákonný zástupce uchazeče předá do kanceláře školy zápisový lístek. Nejzazším termínem je 23. 6. 2020. Provozní doba kanceláře školy je 7:00-15:30.

Uchazeč byl přijat a chce nastoupit na jinou školu

Pokud byl uchazeč přijat na jinou školu, předá do 23. 6. 2020 zápisový lístek na jinou školu.

Uchazeč nebyl přijat

S ohledem na to, že někteří uchazeči budou přijati i ke studiu na jiné škole a na ní budou chtít nastoupit, lze očekávat přijetí i uchazečů, kteří skončí na 61. a dalších místech. Uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). Vzor žádosti je uveden ZDE. Tuto žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání, ale výše uvedenou žádost o vydání nového rozhodnutí.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

  • existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
  • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

Zpětvzetí zápisového lístku

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Neúčast u zkoušky

Pokud se uchazeč nezúčastnil přijímacích zkoušek v termínu 8. 6. 2020 může podat řediteli školy do 3 kalendářních dnů omluvu. Takový uchazeč bude konat přijímací zkoušku v náhradním termínu 23. 6. 2020. Do 27. 6. 2020 zveřejní ředitel školy výsledky náhradního termínu. Zápisový lístek musí být v tomto případě odevzdán do 3. 7. 2020.

Legislativa

Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. K výše uvedenému zákonu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo „MŠMT“) vydalo prováděcí právní předpis: vyhlášku č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, která upravuje detaily postupu při organizaci i hodnocení všech uvedených zkoušek.