Provoz školy v červnu

I když MŠMT umožňuje dobrovolnou docházku žáků 1.-3. ročníků do škol od 8. 6. 2020, SPŠ SE nebude obnovovat výuku, a to v žádném režimu. K tomuto kroku nás vedou organizační a provozní důvody.

 

Od 8. 6. budou probíhat přijímací zkoušky na naši školu, ihned po nich začnou maturity. K tomu potřebujeme jak volné učebny, tak i volné vyučující (musíme brát i v potaz fakt, že část vyučujících spadá do tzv. rizikové skupiny). Pokud by měla být výuka dělena po skupinách 15 žáků, potřebovali bychom 24 učeben a 24 vyučujících, zejména odborných předmětů. Ti však budou u maturitních zkoušek. Byli bychom možná schopni částečně obnovit docházku pro jeden ročník, ale to by bylo nespravedlivé vůči ostatním ročníkům. Ve výuce bychom ale stejně nemohli pokračovat, protože účast žáků by byla dobrovolná. Nechceme se stát jen organizací na hlídání, navíc naši žáci hlídání nepotřebují. I s ohledem na to, že distanční výuka probíhá vcelku bez problémů, budeme v distanční výuce nadále pokračovat do uzavření klasifikace (17. 6. 2020).

Dny, zbývající od 8. 6. do konce školního roku, chceme využít k řešení klasifikace a případným individuálním konzultacím. Tento postup nám přijde mnohem smysluplnější a efektivnější. Právě proto jsme do 29. 5. žákům zpřístupnili návrhy konečné klasifikace – mají možnost ji během června řešit.

Do této tabulky: https://spssecbcz-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kores_spssecb_cz/EQcNpDvJtIxHpXd55BdvGtUBLqnndsWLHvP26jHBcpRwkg?e=dvTWUJ mohou žáci zapsat, jaký předmět bych chtěli řešit a následně vyučující zapíše den a čas konzultace/zkoušení. Upozorňujeme, že konzultace vypisuje vyučující dle svých možností, pokud se žák bez předchozí omluvy nedostaví, může jej vyučující hodnotit i nedostatečně. Smyslem konzultací je řešení případných nejasností, ne doučování. Konzultace nenahrazují distanční výuku, zejména pro žáky, kteří v rámci distanční výuky neplnili zadané úkoly.

V případě nesouhlasu mohou být vypsány komisionální zkoušky, které budou z větší části reflektovat učivo, probrané ve škole do jejího uzavření.

Zároveň nadále počítáme, že žáci se po skupinách objeví ve škole v týdnu od 22. 6 do 26. 6. v rámci třídnických hodin.