Přijímací řízení

Obecné informace

 • Studium na SPŠ SE Č. Budějovice se zakončuje maturitní zkouškou a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.
 • Absolventi se uplatňují přímo v praxi, nebo mohou dále studovat na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.
 • Další přípravou na středním odborném učilišti, zpravidla jednoročním, a vykonáním příslušné zkoušky mohou též získat výuční list.
 • Obsah studia je dán školním vzdělávacím programem zpracovaným v návaznosti na rámcový vzdělávací program vydaný Národním ústavem odborného vzdělávání schváleným MŠMT v roce 2007.
 • Všeobecná část studia je společná pro všechny obory a získává se v předmětech: český jazyk a literatura, cizí jazyk ( anglický nebo německý ), občanská nauka, dějěpis, matematika, fyzika, chemie, tělesná výchova. Pro dobré uplatnění absolventů v praxi je důraz kladen na výuku cizích jazyků, dobré zvládnutí práce s počítačem a základů ekonomiky usnadňující i vstup do vlastního podnikání.
 • Žákům posledního ročníku studia poskytuje bezplatnou přípravu ke zkouškám na vysoku školu.
 • Škola umožňuje zvyšování tělěsné zdatnosti žáků a sportovní vyžití v doplňkových sportovních aktivitách.
 • Stravování pro žáky je zajišťováno v samostatné školní jídelně.
 • Ubytování pro žáky ze vzdálenějších míst je možné v samostatném domově mládeže.

Přijímací řízení

Podmínky přijetí, Výpočet bodů, Definice bodů

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, 371 45 Č. Budějovice

Kritéria pro přijímání žáků na SPŠ strojní a elektrotechnickou

České Budějovice, Dukelská 13, ve školním roce 2017/18

Ředitel školy stanovil na základě vyhlášky č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016 §28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb., podmínky přijímacího řízení, které určují rozhodující pořadí příjímání žáků a uchazečů o studium.

Žáci v letošním školním roce budou podrobeni jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a matematiky. Státem (Centrem) organizované zkoušky proběhnou ve dnech 12. 4. 2018 (1. termín - čtvrtek) a 16. 4. 2018 (2. termín - pondělí).

V případě podání dvou přihlášek (obor stroj a elektro) žák vyznačí na přihlášce prioritní obor. Test z M trvá 70 minut, test z CJ trvá 60 minut. Nutno dokladovat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (na přihlášce nebo přílohou).

Na přijímací zkoušky se dostavte minimálně 15 minut před začátkem, povolené pomůcky jsou stanoveny Centrem. Umístění (rozdělení) žáků do tříd bude vyvěšeno v prostorách vestibulu školy, zkouška z M začíná v 8.30 hod., z CL v 11.45 hod.

Přihláška pro 1. kolo PŘ se podává na sekretariát školy a to nejpozději 1. 3. 2018.

Výsledné pořadí přijímaných žáků je vytvořeno ze dvou částí:

1)   Z počtu bodů stanovených z průměrného prospěchu vybraných předmětů klasifikace 8. ročníku v 1. pololetí, 8. ročníku v 2. pololetí a 9. ročníku 1. pololetí základní školy (max. 100 bodů).  Uchazečům, kteří při výsledné klasifikaci za sledované období (tzn. za jednotlivá pololetí) dosáhli dvou dostatečných a horší, bude odečteno 10 bodů (viz. tabulka), váha zkoušky je 40 % (tzn. výsledně max. 40 bodů)

2)   Z bodů jednotné přijímací zkoušky (max. 100 bodů), váha této části je 60 % (tzn. výsledně max. 60 bodů).

Součet bodového hodnocení z obou částí vytvoří pořadí uchazečů o studium sestupně od maximálního počtu 100 bodů po minimální, celkový možný odečet je 10 bodů.

Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří byli klasifikováni známkou z chování “neuspokojivé“.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže dostavit, může nejpozději do tří dnů po termínu stanovené pro přijímací zkoušku svojí neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy. Přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na 10. a 11. 5. 2018.

(viz. § 12 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).

Do oboru elektrotechnika (26-41-M/01) bude přijato 60 žáků, do oboru strojírenství (23-41-M/01) bude přijato také 60 žáků, tzn. celkem 4 třídy.

V případě rovnosti bodů bude přihlédnuto k těmto okolnostem v tomto pořadí: 

1. Lepší průměr známek z matematiky 

2. Lepší průměr známek z fyziky 

3. Lepší průměr známek z českého jazyka a literatury 

4. Lepší průměr známek z cizího jazyka 

5. Lepší průměr známek z pracovních činností

6. Lepší průměr známek z chemie 

7. Změna pracovní schopnosti

8. Matematická nebo fyzikální olympiáda ( případně jiné soutěže ) 

Stanovení počtu bodů:

Známka Body
Výborný 100 bodů
Chvalitebný 50 bodů
Dobrý 33,3 bodů
Dostatečný 25 bodů
Nedostatečný 20 bodů

 

1) BODY ZŠ - [(1/R)*100] – Z = výsledný počet bodů (max. 100 bodů)

výsledný počet bodů (max. 100) bude započten váhou 40 %

Výsledný počet bodů x 0,4 (max. 40 bodů) 

 

R – průměr z vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku

Z – znevýhodnění 10 bodů, pokud uchazeč dosáhl při výsledné rozhodující klasifikaci

(sledované období – pololetí) ze základní školy dvou dostatečných a horší.

BODY ZŠ – body přepočtené z průměru vybraných známek na vysvědčení

 

2) BODY JPZ - výsledný počet bodů (max. 100)

výsledný počet bodů (max. 100) bude započten váhou 60 %

Výsledný počet bodů x 0,6 (max. 60 bodů) 

 

JPZ – jednotná přijímací zkouška

  

Součet bodového hodnocení z obou částí vytvoří pořadí uchazečů o studium sestupně od maximálního počtu 100 bodů po minimální, celkový možný odečet je 10 bodů.

Definice bodů

Do hodnotícího průměru jsou zařazeny známky z těchto vybraných předmětů: 

 1. Český jazyk a literatura
 2. Cizí jazyk
 3. Dějepis
 4. Občanská nauka
 5. Rodinná výchova
 6. Zeměpis
 7. Matematika
 8. Přírodopis
 9. Fyzika
 10. Chemie
 11. Hudební výchova
 12. Výtvarná výchova
 13. Pracovní činnosti
 14. Tělesná výchova

Výpočet proveden z těchto pololetí

 1. 8. ročník 1. pololetí
 2. 8. ročník 2. pololetí
 3. 9. ročník 1. pololetí

Pokud byl do výuky žáka zařazen druhý cizí jazyk, bude započítán dvakrát (bude-li v každém pololetí). 
Pokud budou předměty občanská nauka + rodinná výchova spojeny do jediného předmětu započítavají se dvakrát.

Suma Průměr   Suma Průměr   Suma Průměr   Suma Průměr
14 1,00   23 1,64   32 2,29   41 2,93
15 1,07   24 1,71   33 2,36   42 3,00
16 1,14   25 1,79   34 2,43   43 3,07
17 1,21   26 1,86   35 2,50   44 3,14
18 1,29   27 1,93   36 2,57   45 3,21
19 1,36   28 2,00   37 2,64   46 3,29
20 1,43   29 2,07   38 2,71   47 3,36
21 1,50   30 2,14   39 2,79   48 3,43
22 1,57   31 2,21   40 2,86   49 3,50
Den otevřených dveří: 12. 1. 2019 v 9:00.
Loading...