Maturitní zkouška

Základní informace

Maturitní zkouška – jarní zkušební období 2021

 

Nový model maturitní zkoušky

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou

Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 3 povinných profilových zkoušek.

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

Nový model maturitní zkoušky je uveden v následující tabulce:

 

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce

 • Žáci vyplní oznámí nejpozději do 16. 11. třídnímu učiteli předměty, ze kterých budou skládat MZ prostřednictvím on-line tabulky. Nejpozději do 30. listopadu 2020 potvrdí třídnímu učiteli správnost údajů na přihlášce k MZ, která jim bude zaslána elektronicky. Do tohoto termínu předají třídnímu učiteli platný posudek školského poradenského zařízení, pokud žádají o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky – viz v textu dále.
 • Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném termínu, tak ke zkoušce opravné i náhradní.
 • Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy.

 

Společná část maturitní zkoušky

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky se konají pouze formou didaktického testu.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující.

 • Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického jazyka

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

 

Termíny konání didaktických testů

Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 24. května 2021 do středy 26. května 2021 (26. 5. - didaktický test rozšířená matematika). Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek z nabídky určené ředitelem školy (viz dále). Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práceformou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

 
Termíny konání zkoušek profilové části

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od  7. června 2021 do 16. června 2021. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce a formou praktické zkoušky se mohou konat nejdříve 1. dubna 2021.

 

Předměty pro profilovou část

Ředitel Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích, Dukelská 13, podle § 79 odst. 3 zákona č. 317/2008 Sb. (úplné znění zákona č. 561/2004 Sb.) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky takto:

 
Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika

 

ŠVP: ELEKTROENERGETIKA

Povinné zkoušky

 1. Elektrické stroje a přístroje (ES) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Elektrické stroje a přístroje a Elektrického zařízení)
 2. Volitelný předmět dle specializace (VP)
 3. Elektroenergetika (EE) – ústní zkouška obsahuje vybrané učivo předmětu Elektroenergetika
 4. Automatizace (AT) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Automatizace a Elektronika)

Povinně volitelná zkouška

 1. Obhajoba praktické maturitní práce (OMP) – práce zaměřená na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy nebo
 2. Praktická maturitní zkouška (PMZ) – skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy

 

ŠVP: SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Povinné zkoušky

 1. Elektronická zařízení (EZ) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Elektrická zařízení a Elektroniky)
 2. Automatizační technika (AT) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Automatizační technika, Mikroprocesorová technika a Informační technologie)

Povinně volitelná zkouška

 1. Obhajoba praktické maturitní práce (OMP) – práce zaměřená na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy nebo
 2. Praktická maturitní zkouška (PMZ) – skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy

 

Obor vzdělávání: 23-41-M/01 Strojírenství

 

Zaměření technický software

Povinné zkoušky

 1. Stavba a provoz strojů (SS) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Stavba a provoz strojů, Mechanika a Automatizace)
 2. Strojírenská technologie (ST) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Strojírenská technologie a Kontrola a měření)

Povinně volitelná zkouška

 1. Obhajoba praktické maturitní práce (OMP) – práce zaměřená na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy nebo
 2. Praktická maturitní zkouška (PMZ) – skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy

 

Zaměření podniková ekonomika

Povinné zkoušky

 1. Strojírenství (SN) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Stavba a provoz strojů, Mechanika a Automatizace)
 2. Ekonomika (EK) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Podniková ekonomika a Účetnictví)

Povinně volitelná zkouška

 1. Obhajoba praktické maturitní práce (OMP) – práce zaměřená na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy nebo
 2. Praktická maturitní zkouška (PMZ) – skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy

 

Společná ustanovení pro konání MZ z CL, AJ a M

Předmět Český jazyk a literatura

Písemná práce

 • Rozsah práce - minimálně 250 slov.
 • Doba konání zkoušky - 110 minut (včetně volby zadání).
 • Povolené pomůcky - Pravidla českého pravopisu, modrá propiska, nepoužívat mazací pero a jiné korektory.
 • Počet zadání - 5 (výběr z těchto útvarů: úvaha, vypravování, zpráva, dopis, charakteristika, článek, popis).
 • Studenti sedí při PP každý sám v lavici.
 • Termín bude určen ŘŠ, nejdříve lze ale PP psát 1. dubna příslušného školního roku.

Ústní zkouška

 • Školní seznam literárních děl k MZ - zveřejněn na webu školy a nástěnce vždy od září příslušného roku (je platný pro jarní i podzimní zkušební období).
 • Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl:
  • Student si volí 20 knih vždy ze Školního seznamu literárních děl.
  • Seznam musí obsahovat - 2 knihy do konce 18. století, 3 knihy do konce 19. století, 4 knihy světové literatury 20. a 21. století, 5 knih české literatury 20. a 21. století; z toho min. 2 poezie, 2 dramata, 2 prózy.
  • Seznam musí studenti odevzdat řediteli školy do 31. 3. příslušného školního roku pro jarní zkušební období, do 30. 6. pro podzimní zkušební období. Seznam odevzdává prostřednictvím své vyučující na ČJL.
  • Pokud žák vlastní seznam neodevzdá, losuje ze všech knih v seznamu četby.
  • Průběh ústní maturitní zkoušky:
   • Student si vylosuje číslo dle svého Seznamu četby.
   • Student obdrží Pracovní list na vylosované dílo a otázky formou Obecné struktury maturitní zkoušky.
   • Příprava “na potítku” trvá 20 minut.
   • Zkouška trvá 15 minut.
   • Nelze losovat stejné dílo v jeden den dvakrát.

Didaktický test

 • Doba konání zkoušky - 75 minut.
 • Povolené pomůcky - modrá propiska dostatečně silně píšící, nepoužívat mazací pero a jiné korektory.
 • Studenti sedí při DT každý sám v lavici.
 • DT připravuje CERMAT dle Katalogu požadavků (https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/katalog-pozadavku-2018-CJL.pdf).
 • Termín DT určí MŠMT.
 • Termín pro odevzdání seznamu literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka – 24. 3. 2021.
 • Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

Předmět Anglický jazyk

Didaktický test

 • Doba konání zkoušky - 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
 • Povolené pomůcky - modrá propiska dostatečně silně píšící, nepoužívat mazací pero a jiné korektory.
 • Žáci sedí při DT každý sám v lavici.
 • DT připravuje Centrum
 • Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Hranici uvede Centrum v testových sešitech didaktických testů.
 • Hodnocení je slovní „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
 • Termín DT určí MŠMT.
 
matematika

Didaktický test

 

Profilová část MZ formou písemné práce a ústní zkoušky

Písemná práce

 • Rozsah práce - 200 – 230 slov.
 • Doba konání zkoušky – 60 minut (včetně volby zadání).
 • Povolené pomůcky – překladový slovník, modrá propiska, nepoužívat mazací pero a jiné korektory.
 • Počet zadání – 1 nebo více zadání (výběr z těchto útvarů: esej, vypravování, dopis/email, charakteristika, článek, popis, recenze).
 • Každý žák samostatně v lavici.
 • Termín bude určen ŘŠ, nejdříve lze ale PP psát 1. dubna příslušného školního roku.

Ústní zkouška

 • 20 monotematických témat
 • Zkouška formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, jehož součástí je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k dané oblasti odborného vzdělávání.
 • Průběh ústní MZ :
 • Žák si vylosuje 1 téma,
 • Příprava trvá 20 min (dle rozhodnutí ředitele),
 • Zkouška trvá nejdéle 15 minut,
 • V jednom dni nelze losovat stejné téma dvakrát.

V případě zkoušky z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

 

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka pro registrace žáků v rámci jarního zkušebního období 2021 bude vyhrazen v období od 2. ledna do 31. července 2021 na adrese vpz.cermat.cz

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

K registraci na výsledkovém portálu žáka maturanti potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který jim předal ředitel školy po datu ukončení přihlašování na příslušný termín konání maturitní zkoušky. Kód je rovněž uveden na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

 

Dokumenty

 • Návrh hodnocení jednotlivých zkoušek
 • Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a povinných a nepovinných zkoušek profilové části – upřesněno dále

 

 Důležité termíny - sledujte aktuality na hlavní stránce (možné změny)

 • Odevzdání tématu obhajoby odborné maturitní práce – do 13. 11. 2020 (pátek) vedoucímu učiteli dané skupiny odborností nebo prostřednictvím třídního učitele
 • Zadání odborné maturitní práce předložit ŘŠ ke schválení – do 20. 11. 2020 (pátek)
 • Nahlášení předmětů MZ třídnímu učiteli – do 16. 11. 2020 (pondělí)
 • Potvrzení správnosti údajů na přihlášce k MZ a odevzdání doporučení ŠPZ – do 30. 11. 2020 (pondělí)
 • Odevzdání odborné maturitní práce – do 23. 4. 2021 (pátek)
 • Odevzdání seznamu literární děl z CL – do 24. 3. 2021 (středa)
 • Didaktické testy - od pondělí 24. 5. 2021 do středy 26. 5. 2021 (dle Cermatu)
 • Praktické maturitní zkoušky –
  • 1. 6. 2021 (úterý) – 4.SA
  • 2. 6. 2021 (středa) – 4.EB
  • 3. 6. 2021 (čtvrtek) – 4.SB
  • 4. 6. 2021 (pátek) – 4.EA
 • Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky a obhajoby maturitních prací –
  • 7. 6. – 9. 6. 2021 (pondělí - středa) – 4.EA (předseda Mgr. Luboš Vejvoda)
  • 7. 6. – 9. 6. 2021 (pondělí - středa) – 4.SA (předseda Mgr. Zbyšek Studený)
  • 14. 6. – 16. 6. 2021 (pondělí - středa) – 4.EB (předseda Ing. Daniela Krupičková)
  • 14. 6. – 16. 6. 2021 (pondělí - středa) – 4.SB (předseda Ing. Miloš Vlasák)

 

Státní maturita

Veškeré informace týkající se státní maturitní zkoušky a vzorové testy naleznete na stránkách Cermatu.

Seznam povinné četby pro rok 2020/2021 naleznete zde.

 

 

Školní maturita

ROZPIS MATURITNÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Maturitní zkoušky jaro 2021

Předběžné termíny (viz Cermat):

1. Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky dle sdělení MŠMT ČR:

 • Přesné termíny zveřejní Cermat na stránkách „Nová maturita“ nejpozději do 15. ledna 2021.
 • V jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2021 se budou konat didaktické testy v období od pondělí 24. května 2021 do středy 26. května 2021. (26. 5. - didaktický test rozšířená matematika)

2. Termíny konání praktických maturitních zkoušek z odborných předmětů:

 • 1. 6. 2021 (úterý) – 4.SA
 • 2. 6. 2021 (středa) – 4.EB
 • 3. 6. 2021 (čtvrtek) – 4.SB
 • 4. 6. 2021 (pátek) – 4.EA

​Začátek vždy v 7:50 hod (losování, rozdělení témat, atd.), vlastní zkouška od 8:00 hod.

Termín odevzdání tištěné podoby obhajoby maturitní práce (OMP) je posunut na 23. 4. 2021 (pátek).

3. Termíny konání ústní (profilové) části maturitní zkoušky z odborných předmětů:

 • 7. 6. – 9. 6. 2021 (pondělí - středa) – 4.EA (předseda Mgr. Luboš Vejvoda)
 • 7. 6. – 9. 6. 2021 (pondělí - středa) – 4.SA (předseda Mgr. Zbyšek Studený)
 • 14. 6. – 16. 6. 2021 (pondělí - středa) – 4.EB (předseda Ing. Daniela Krupičková)
 • 14. 6. – 16. 6. 2021 (pondělí - středa) – 4.SB (předseda Ing. Miloš Vlasák)

Je možné dobrovolně maturovat z AJ a CL a to v rámci tzv. školní maturity.

Volba předmětů maturitní zkoušky: (Ve školním roce 2020/2021 došlo ke změně schéma maturitních zkoušek vzhledem k situaci s COVID-19, sledujte informace v aktualitách)

 1. Povinně český jazyk a literatura
 2. Volitelně matematika nebo cizí jazyk
 3. Volitelně praktická zkouška z odborných předmětů nebo vypracování a obhajoba odborné maturitní práce
 4. Dvě ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky (podrobně v pokynech k vyplnění přihlášky k maturitní zkoušce).

Volbu předmětů maturitní zkoušky včetně přihlášení k vypracování odborné maturitní práce nebude možné po odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce změnit. Volba zůstává neměnná i pro náhradní a opravné zkoušky, např. v podzimním termínu maturit.

Odborné maturitní práce

Pokud se žák rozhodne pro vypracování odborné maturitní práce, zvolí si téma odborné maturitní práce z námětů témat zveřejněných školou. Tento záměr do 13. 11. 2020 (pá) sdělí učiteli, který je určen jako vedoucí dané skupiny námětů odborných maturitních prací. Tento učitel pak sestaví návrh zadání odborné maturitní práce a toto zadání předloží ke schválení řediteli školy do 20. 11. 2020 (pá).

Zadání maturitní práce bude obsahovat (vše uvedeno v metodickém pokynu):

 • téma maturitní práce,
 • termín odevzdání maturitní práce do 23. 4. 2021 (st),
 • způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu práce (jsou uvedeny v metodickém pokynu),
 • kritéria hodnocení maturitní práce,
 • požadavek na počet vyhotovení maturitní práce (2 vyhotovení, součástí každého vyhotovení bude i elektronická verze na CD/DVD/flash paměť) 

Zadání práce bude ve formě protokolu, který žák i vedoucí práce podepíší a přiloží k práci.

Určité téma maturitní práce může zpracovávat i několik žáků společně. Pak rozsah práce bude příslušně rozšířen a v zadání maturitní práce bude určeno, kterou část maturitní práce zpracuje konkrétní žák ze skupiny zpracovatelů.

 

Úpravy podmínek pro konání maturitní zkoušky pro šk. rok 2020/21

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.

Maturitní zkouška pro žáky s PUP MZ se liší v:

 • přihlašování k MZ;
 • úpravě uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky;
 • úpravě zkušebního schématu.

Přihlašování k MZ

Spolu s přihláškou k maturitní zkoušce žák odevzdá řediteli školy doporučení školského poradenského zařízení, které obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení písemné práce a ústní zkoušky.

Ředitel školy na základě doporučení specifikuje v přihlašovací aplikaci u každého žáka příslušnou kategorii a skupinu PUP MZ z doporučení. Žáci s PUP MZ nemohou při zkoušce sedět ve společných učebnách s žáky bez PUP MZ z důvodu odlišných časových limitů zkoušek. Z doporučení může vyplývat i požadavek na samostatnou učebnu.

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Patří sem například: navýšení časového limitu, umístění žáků s PUP MZ do samostatné učebny/učeben, možnost použití individuálních kompenzačních pomůcek, formálně upravená zkušební dokumentace, využití individuální techniky pro zápis odpovědí, možnost využít podpory asistenta nebo služeb tlumočníka, vynechání poslechu u žáků se sluchovým postižením aj. Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ v žádném případě nezahrnuje prominutí některých částí zkoušek, „ulehčení“ zkoušek nebo vynechání určitého obsahu. Upravené zkoušky ověřují stejné vědomosti a dovednosti jako zkoušky neupravené.

 

Jmenování zkušebních maturitních komisí, termín – jarní 2021

 

 • Ústní část maturitní zkoušky třídy 4. EA: 7. 6. – 9. 6. 2021 (po - stř) 20 žáků

 • Předseda: Mgr. Luboš Vejvoda (SPŠ a VOŠ Písek)
 • Místopředseda: PaedDr. Alena Ducháčková 
 • Třídní učitel: Ing. Jan Tůma

Zkoušející:

Elektronická zařízení (EN) – Ing. Vyhnal, Ing. Křepelka

Automatizační technika (AT, MT) – Ing. Smutný, Ing. Janoud

OMP – Ing. Schandlová, Ing. Vyhnal, Ing. Smutný

 

 • Ústní část maturitní zkoušky třídy 4. SA: 7. 6. – 9. 6. 2021 (po - stř) 30 žáků

 • Předseda: Mgr. Zbyšek Studený (VOŠ, SPŠ aut. a tech. Č. Budějovice)
 • Místopředseda: Ing. Dana Paurová
 • Třídní učitel: Ing. Petr Kroupa

Zkoušející:

Stavba a provoz strojů (SS) – Ing. Kroupa, Ing. Badal

Stojnictví (SN) – Ing. Čermák, Ing. Kroupa

Stojírenská technologie (ST) – Ing. Čermák, Ing. Vávra

Ekonomika (EK) - Ing. Dana Paurová, Ing. Kroupa

OMP – 0

 

 • Ústní část maturitní zkoušky třídy 4. EB: 14. 6. – 16. 6. 2021 (po - stř) 20 žáků

 

 • Předseda: Ing. Daniela Krupičková (SPŠ a VOŠ Písek)
 • Místopředsedkyně: Mgr. Zdeňka Vlková
 • Třídní učitel: Ing. Bohuslav Schandl

Zkoušející:

Elektrické stroje a přístroje (ES) – Ing. Schandl, Ing. Schandlová

Elektroenergetika (EG) – Ing. Schandlová, Ing. Schandl

Automatizace (AT) – Ing. Smutný, Ing. Šimek

OMP – Ing. Schandl, Ing. Schandlová, Ing. Vyhnal, Ing. Tůma (Šimek)

 

 • Ústní část maturitní zkoušky třídy 4. SB: 14. 6. – 16. 6. 2021 (po - stř) 29 žáků

 • Předseda: Ing. Miloš Vlasák (SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín)
 • Místopředseda: Mgr. Jan Helm
 • Třídní učitel: Mgr. Vilém Čejka

 

Zkoušející:

Stavba a provoz strojů (SS) – Ing. Čejka, Ing. Tůma

Stojnictví (SN) – Ing. Čejka, Ing. Čermák, Ing. Tůma

Stojírenská technologie (ST) – Ing. Čermák, Ing. Schwagerová

Ekonomika (EK) - Ing. Dana Paurová, Ing. Kroupa

OMP – 1 Ing. Čejka

 

České Budějovice 15. 3. 2021                                                     Mgr. Jaroslav Koreš Ph.D. (ředitel školy)

 

Témata maturitních prací

Metodický pokyn k obhajobě praktické maturitní práce

Logo školy 1, logo školy 2

 

TÉMATA OMP PRO OBOR ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01

Témata obhajob maturitních prací pro školní rok 2020/21

Vyučující Téma Obsah práce
Ing. Beníšek 

Malá větrná elektrárna (MVěE) – návrh a konstrukce (detailně el. část a str. část schematicky)

 • Obecný rozbor - základní pojmy, výhody a nevýhody, energie „výkon větru“,  účinnost, měření, větrné podmínky a mapy v ČR.
 • Rozdělení a typy větrných elektráren.
 • Celkový výkres situace.
 • Ekonomický rozbor- ziskovost, návratnost, nákladové položky, výkup el. energie, vliv státní politiky,  náhodné vlivy.
 • Elektrická část - výkonová jednotka - asynchronní generátor (doporučení 7,5 kW motor v generátorickém režimu).
 • Rozbor el. části (podrobný funkční návrh) – silový, řídící obvod a diagnostika s připojením na el. veřejnou síť(NN 230 Vst, 50 Hz).
 • Strojní část (schematicky) – sloup, nosná část konstrukce , hřídel s ložisky a převodovkou, vrtule (listy) , brzdový systém , konstrukce el. rozvaděče.
 • Schéma uložení kabelů.
 • Návrh konstrukce.
 • Postup konstrukce.
 • Výpočty.
 • Návrh a postup zhotovení.
 • Technická zpráva
Ing. Beníšek 

Malá vodní elektrárna (MVoE) - návrh a konstrukce (detailně el. část a str. část schematicky)

 • Obecný rozbor - základní pojmy, výhody a nevýhody, energie „výkon vody“, účinnost, měření průtoků, vodní podmínky a „vodní“ mapy v ČR.
 •  Rozdělení a typy vodních elektráren- druhy vodních turbín a podmínek využití.
 • Celkový výkres situace.
 •  Ekonomický rozbor- ziskovost, návratnost, nákladové položky, výkup el. energie, vliv státní politiky,  náhodné vlivy, návrh smlouvy s energ. firmou.
 • Výkonová jednotka - synchronní generátor do ca 50 kW (s fázováním k síti 50 Hz) či asynchronní generátor v návaznosti na volbu turbíny („dle konkrétní dislokace = vodní situace“).
 • Rozbor el. části (podrobný funkční návrh) – silový, řídící obvod a diagnostika s připojením na el. veřejnou síť (NN 230 Vst, 50 Hz).
 • Strojní část (schematicky) –  nosná část s ložisky , turbína , uložení hřídele a ložiska , česla a čistící systém , brzdový systém (nouzový) , konstrukce el. rozvaděče.
 • Schéma uložení kabelů.
 • Výpočty.
 • Návrh konstrukce.
 • Postup konstrukce.
 • Návrh a postup zhotovení.
 • Technická zpráva.
Ing. Beníšek 

Malá sluneční (solární) elektrárna (MSoE) - návrh a konstrukce (detailně el. část a str. část schematicky)

 • Obecný rozbor - základní pojmy, výhody a nevýhody, energie „výkon Slunce“, účinnost, měření, podmínky a „mapy sluneční aktivity“ v ČR.
 •  Rozdělení a typy slunečních elektráren- druhy a podmínky využití.
 • Celkový výkres situace.
 • Ekonomický rozbor- ziskovost, návratnost, nákladové položky, výkup el. energie, vliv státní politiky,  náhodné vlivy, návrh smlouvy s energ. firmou.
 • Výkonová jednotka do max. 22,5 kW- s fázováním k síti NN (prodej „vracení“ přebytku el. energie do sítě NN 230Vst, 50 Hz).
 • Rozbor el. části (podrobný funkční návrh) – silový, řídící obvod a diagnostika.
 • Strojní část (schematicky) –  nosná část , konstrukce el. rozvaděče.
 • Schéma uložení kabelů.
 • Výpočty.
 • Návrh konstrukce.
 • Postup konstrukce
 • Návrh a postup zhotovení.
 • Technická zpráva.

Ing. Jan Janoud

Arduino - pomocný text k výuce

 • čip Atmega 328, 32u4, 2560 – popis
 • vývojová prostředí – druhy, instalace, popis, práce v nich
 • systémy přerušení (událostí na daném pinu, událostí na čítači)
 • programování ve wiringu, c, assembleru
Ing. Jan Janoud

MySQL a PHP - pomocný text k výuce

 • prostředí web serveru pod windows i linuxem – ukázky instalací
 • úvod do jazyka SQL, základní práce s tabulkami v prostředí konzoly
 • jazyk php při práci s MySQL, příklad jednoduché databáze
 • MySQL a Libre (+MS) Office – ukázka vytvoření a požití konkrétní databáze
Ing. Jan Janoud

Assembler - pomocný text k výuce

 • instrukce procesorů 80x86
 • assembler NASM – možnosti
 • služby jádra operačního systému a knihoven jazyka c
 • ukázky programů
Ing. Jan Janoud

ESP32 – Tvorba pomocných učebních textů z dodaných originálních

 • struktura ESP32 včetně popisu
 • zpracování a odzkoušení programů pro práci v laboratoři s vysvětlením činnosti
 • výtah z datasheetů použitých částí
 • toto vše přeložit do českého jazyka
Ing. Václav Jilek

Řízení rozběhu asynchronního motoru pomocí mikroprocesoru Arduino

 • Návrh musí obsahovat rozběh asynchronního motoru Y/D, zastavení motoru, reverzace chodu motoru. Zaznamenávat parametry rozběhu (proud, napětí a čas).
 • Zařízení prakticky realizovat bez silových prvků pro rozběh.
Ing. Václav Jilek

Návrh řízení smart home pomocí systému LOXONE

 • Navrhnout řízení domu 4+1 který obsahuje kuchyň, obývací pokoj, ložnici, dva dětské pokoje, koupelna, WC, garáž.
 • Řízení musí obsahovat osvětlení, zaclonění, vytápění, vstupní systém, zabezpečovací zařízení, meteorologickou stanici a měření spotřeby elektrické energie.
 • Vypracovat projekt v SW Config LOXONE.
Ing. Václav Jilek

Návrh solární elektrárny

 • Návrh solární elektrárny pro rodinný domek, výkon 8 kW s ukládáním přebytečné energie do akumulátoru.
 • Práce musí obsahovat výpočty, výběr komponentů (solární panely, měnič, akumulátor atd.).
 • Schéma zapojení, návrh upevnění panelů na střeše, rozpočet a ekonomické zhodnocení investice.
Ing. Kroneisl Stavebnice pro elektroniku a číslicovou techniku

Požadované dílčí body práce:

 • Vyhledání dřívějších i v současnosti se na trhu vyskytujících stavebnic.
 • Kritické zhodnocení jednotlivých konstrukcí.
 • Výběr vhodné sady součástek podle s obvody zamýšlených experimentů.
 • Volba napájecího napětí.
 • Výpočty hodnot součástek pro zvolené napájecí napětí.
 • Vypracování zapojení většího počtu experimentů z různých oblastí elektroniky a číslicové techniky.
 • Realizace stavebnice.
 • Zpracování příručky pro zapojování obvodů pro navržené experimenty.
 • Zhodnotit, do jaké míry je navržená stavebnice přínosem oproti dřívějším.
Ing. Kroneisl Ověření samoregeneračních vlastností MP kondenzátorů

Požadované dílčí body práce:

 • Princip samoregenerace MP kondenzátorů.
 • Navržení obvodu pro zkoumání jevu samoregenerace.
 • Stanovení meze nárůstu napětí takové, aby při experimentech nedocházelo k úplnému zničení kondenzátorů.
 • Změřit parametry kondenzátorů před experimenty a po jejich ukončení.
 • Získané výsledky vyhodnotit.

Ing. Kroneisl

Seznámení se s teorií imitančních konvertorů a možnostmi jejich využití v praxi

Požadované dílčí body práce:

 • Prostudovat teorii imitančních konvertorů.
 • Seznámit se s jejich přednostmi, nedostatky a možnostmi využití.
 • Navrhnout a sestavit vybraný imitanční konvertor.
 • Ověřit funkci sestrojeného obvodu v reálné aplikaci nebo pomocí měřících přístrojů v laboratoři.
 • Zhodnotit dosažené výsledky.

Ing. Jaroslav Křepelka

Měřící přípravek „Pasivní kmitočtové filtry“

 • Výběr tématu: Návrh a realizace měřícího přípravku pro rychlé a jednoduché měření na kmitočtových filtrech. Přípravek má obsahovat pasivní dolní propusti, horní propusti, pásmové propusti i pásmové zádrže. Filtry by měly být RC i LC.
 • Popis tématu z hlediska elektroniky.
 • Popis návrhu a výroby měřícího přípravku.
 • Měření parametrů a charakteristik kmitočtových filtrů na realizovaném přípravku.
 • Porovnání teoreticky předpokládaných a reálně dosažených výsledků.
 • Práce bude obsahovat dokumentaci k výrobě přípravku a výsledky měření na navržených kmitočtových filtrech.
Ing. Jaroslav Křepelka

Měřící přípravek „Lineární stabilizátory napětí“

 • Výběr tématu: Návrh a realizace měřícího přípravku pro rychlé a jednoduché měření na stabilizátorech napětí. Přípravek má obsahovat lineární stabilizátory napětí parametrické i zpětnovazební.
 • Popis tématu z hlediska elektroniky.
 • Popis návrhu a výroby měřícího přípravku.
 • Měření parametrů a charakteristik stabilizátorů napětí na realizovaném přípravku.
 • Porovnání teoreticky předpokládaných a reálně dosažených výsledků.
 • Práce bude obsahovat dokumentaci k výrobě přípravku a výsledky měření na navržených stabilizátorech napětí.
Ing. Jaroslav Křepelka

Měřící přípravek „Rezonanční obvody“

 • Výběr tématu: Návrh a realizace měřícího přípravku pro rychlé a jednoduché měření rezonančních obvodů (sériových, paralelních a vázaných). U vázaných rezonančních obvodů se požaduje možnost měnit stupeň vazby.
 • Popis tématu z hlediska elektroniky.
 • Popis návrhu a výroby měřícího přípravku.
 • Měření parametrů a charakteristik rezonančních obvodů na realizovaném přípravku.
 • Porovnání teoreticky předpokládaných a reálně dosažených výsledků.
 • Práce bude obsahovat dokumentaci k výrobě přípravku a výsledky měření na navržených rezonančních obvodech.
Ing. Zdeněk Růžička

Vytvoření webového rozhraní

 • pro správu školní sítě
 • pro správu uživatelů
Ing. Zdeněk Růžička

Automatizované měřící pracoviště pro měření přenosových charakteristik

 • vytvoření přípravků – aktivní a pasivní dvoubrany
 • návrh měřícího pracoviště
 • naprogramování měřících přístrojů pro automatické měření a tisk výsledných charakteristik
Ing. Zdeněk Růžička

Logomanuál školy

 • návrh loga školy
 • grafický rozklad loga – přesný výkres s kótami, rozklad barev, použité fonty
 • použití loga – návrh hlavičkového papíru, vizitek, potisků triček, reklamní předměty
Ing. Schandl

Teslův transformátor – návrh a konstrukce

 • Obecný rozbor Teslova transformátoru, rozdělení.
 • Rozbor tranzistorového T. transformátoru s dvojitou rezonancí (DRSSTC).
 • Návrh konstrukce – výpočty.
 • Postup konstrukce.
 • Návrh a postup zhotovení modulace.
Ing. Schandl

Návrh kompletní elektroinstalace, včetně hromosvodu (silnoproudé)

4. EB – Mareček Michal, VP – Schandl, O - Tůma

 • Technická zpráva, úvod.
 • Celkový výkres situace.
 • Schéma uložení kabelů.
 • Schéma křížení sítí.
 • Vzhled kabelových pilířů.
 • Výpočty.
 • Vyhodnocení technické zprávy.
Ing. Schandl

Tepelné čerpadlo a jeho využití v RD

 • Technická zpráva, úvod.
 • Tepelný výpočet ztrát dle ČSN (nová norma).
 • Konstrukce tepelného čerpadla.
 • Realizace tepelného čerpadla v RD.
 • Vyhodnocení, úspory, atd.
Ing. Schandlová

Elektroinstalace rodinného domu

Požadované dílčí body práce:

 • Realizujte projektovou dokumentaci elektroinstalace dle pokynů vedoucího.
 • Navrhněte způsob připojení z distribuční sítě nízkého napětí.
 • Proveďte výpočty související s návrhem elektroinstalace.
 • Navrhněte elektroinstalaci včetně slaboproudé části.
 • Proveďte kontrolu navrženého jištění ve vhodném software.
 • Vytvořte dokumentaci rozvaděčů.
 • Zpracujte technickou zprávu.
 • Proveďte odhad investičních a ročních provozních nákladů elektroinstalace.
Ing. Schandlová

Kompenzace jalového výkonu

Požadované dílčí body práce:

 • Princip kompenzace účiníku, teoretický rozbor této oblasti.
 • Popis měřící soustavy, její činnost a součásti.
 • Proveďte měření kompenzace účiníku různých druhů zátěže pomocí regulátoru jalového výkonu.
 • Postup měření a dokumentace měření.
 • Vyhodnocení měření.
 • Zmapujte trh se zařízením pro kompenzaci účiníku a popište vývoj v této oblasti.
Ing. Schandlová

Návrh rekonstrukce distribuční sítě 0,4 kV v zadané oblasti

Požadované dílčí body práce:

 • Klasifikace jednotlivých druhů sítí nn.
 • Popište výhody, nevýhody a dopady na jištění, vliv na úbytky napětí.
 • Zhodnocení stávajícího stavu sítě a návrh variant její rekonstrukce.
 • Výpočet ustáleného chodu rekonstruované sítě v zadané oblasti a vyhodnocení.
 • Návrh variant řešení dané sítě a jejich posouzení z hlediska chodu sítě při stávajícím zatížení a při výhledovém zatížení na 15 let.
 • Porovnání variant řešení sítě z hlediska ekonomické efektivnosti.
Ing. Oldřich Smutný

Měření teploty čidlem Pt 100 v měřícím můstku

 • Navrhněte zapojení měřícího můstku s odporovým čidlem Pt100 pro rozsah teplot 20 °C až 300 °C. Zpracování napětí můstku bude pomocí rozdílového zesilovače s následným invertujícím nebo neinvertujícím zesilovačem v rozmezí 0-10V. Navrhněte a realizujte plošný spoj pro vámi zvolené součástky. Takto zpracované napětí vyhodnoťte převodníkem v PLC a napište program pro dvoupolohovou regulaci teploty. Po ověření funkce rozšiřte program o řízení pomocí PWM.
 • Ovládací prvky i měřené hodnoty zobrazte na panelu HMI.
Ing. Oldřich Smutný

Měření teploty čidlem Pt 100 ve zpětnovazebním zapojení

 • Navrhněte zapojení pro měření teploty s odporovým čidlem Pt 100 ve zpětné vazbě OZ v rozsahu 20 °C až 300 °C. Podle potřeby zvolte další zesilovací stupeň. Navrhněte a realizujte plošný spoj pro vámi zvolené součástky.   Výstupní napětí zpracujte pomocí PLC a vytvořte program pro dvoupolohovou regulaci teploty. Po ověření funkce programu proveďte rozšíření na použití PWM.
 • Ovládací prvky i měřené hodnoty zobrazte na panelu HMI.
Ing. Oldřich Smutný

Řízení pohybu dvou servomotorů

 • Navrhněte zapojení pro obousměrný pohyb dvou lineárních os se stejnosměrnými elektromotory. Snímání polohy je provedeno pomocí víceotáčkového potenciometru. Navrhněte plošný spoj a zapojení realizujte. Po oživení napište program pro řízení polohy a rychlosti pohonů.
 • Ovládací prvky i měřené hodnoty zobrazte na panelu HMI.

Programovou část úlohy bude možno realizovat na PLC školy v laboratoři PLA u Ing. Smutného, který také poskytne podrobné vysvětlení zadání.

Ing. Šimek

Návrh napájení novostavby rodinných domů

 • Technická zpráva
 • Výkres situace
 • Jednopólové schéma VN, NN
 • Navržení trafostanice – výkres půdorysu
 • Navržení pojistkových skříní v pilířích u každého RD
 • Kabelové trasy přípojek – řez uložením kabelů, křížení s ostatními sítěmi
 • Výpočty nn sítí – správné dimenzování jištění a průřezu kabelů
Ing. Šimek

Návrh řízení elektroinstalace obchodního centra pomocí systému Loxone

 • Obchodní centrum se skládá z 6 obchodů (hračky, elektro, drogerie, oděvy, nábytek, trafika)
 • Každý obchod obsahuje prodejní plochu, sklad, zázemí (sociály, kuchyňka)
 • Řízení obsahuje osvětlení, stínění, vytápění, klimatizaci, přístupový systém, audio, měření spotřeby energií
 • Vytvořit projekt v Loxone configu.
Ing. Šimek

Řízení pohybu asynchronního motoru

 • Vytvoření programu pro řízení AM pomocí PLC S7-1200
 • Ovládání na panelu HMI
 • Praktická ukázka funkce programu v laboratoři
Ing. Šimek

Návrh kompenzace jalového výkonu v areálu továrny

 • Princip kompenzace, důvod proč kompenzovat
 • Způsoby měření jalového výkonu
 • Návrh kompenzace – pro měření jal.výkonu použít impulzy z fakturačního elektroměru
 • Schéma zapojení
 • Výkres rozvaděče
 • Vytipovat vhodné typy přístrojů na trhu
Ing. Jan Tůma

Návrh asynchronního motoru s kotvou nakrátko

 • Výpočet statoru
 • Klec rotoru
 • Magnetizační proud
 • Ztráty v železe
 • Mechanické ztráty
 • Odpory vinutí
 • Reaktance
 • Kontrola výpočtu kruhovým diagramem
 • Výpočet a návrh vinutí
 • Výpočet oteplení
 • Návrh a kontrola hřídele
 • Výpočet a návrh ložisek
 • 3D model v CAD
Ing. Jan Tůma

Návrh synchronního stroje

 • Návrh statoru
 • Návrh vinutí statoru
 • Návrh rotoru – vzduchová mezera, póly
 • Odpory a reaktance statorového vinutí
 • Výpočet budícího vinutí
 • Ztráty a účinnost
 • Charakteristiky navrženého stroje
 • 3D model v CAD
Ing. Jan Tůma

Návrh a výroba magnetického levitátoru

 • Popis problematiky magnetické levitace
 • Využití magnetické levitace v praxi
 • Návrh magnetického levitátoru – elektronická část, návrh elektromagnetu + 2D simulace magnetického pole
 • Zhotovení magnetického levitátoru
Ing. Vyhnal

Úlohy pro vzdálené měření

 • Návrh vhodné skupiny úloh
 • Rozbor problematiky vzdálené úlohy (obsluha, odečet hodnot, bezpečnost provozu)
 • Návrh možností fyzické realizace
 • HW konstrukce
 • Tvorba řídícího programu úlohy
 • Rozbor bezpečnostních hrozeb pro úlohu ze strany internetu
 • Optimalizace rozhraní pro obsluhu úlohy
 • Beta test úlohy skupinou dobrovolníků s vyhodnocením chyb uživatelského rozhraní.

Ing. Vyhnal

Fourierova transformace

 • Řešení skupiny funkcí pomocí matematického aparátu
 • Validace výsledků pomocí programu Matlab
 • Reálná simulace časových průběhů pomocí programovatelného generátoru signálu s porovnáním spekter pomocí spektrálního analyzátoru
 • Zhodnocení vlivu převodníku a rušení na reálný signál

Ing. Vyhnal

Měřící převodník pro teplotní čidlo Ni1000 s digitálním zpracováním s využitím mikrokontroleru AT89C2051, zobrazením na displeji a výstupem na sériový port

 • Výběr tématu: Nepřímé měření teplot prostřednictvím změny elektrického odporu.
 • Popis tématu z hlediska fyziky.
 • Popis tématu z hlediska elektrotechniky – výběr vhodné měřící metody, výběr vhodného A/D převodníku.
 • Korekce (v digitální formě prostřednictvím mikrokontroleru AT89C2051) – charakter korekce, způsob provedení.
 • Popis programu použitého pro korekci, pro komunikaci s displejem a pro sériovou komunikaci.
 • HW konstrukce.
 • Rozhraní a jejich napěťové úrovně.
 • Porovnání rozsahu idealizace s naměřenými hodnotami.
 • Diskuze vlivu případného idealizovaného popisu v reálných podmínkách.
 • Stanovení chyby měření.
 • Práce bude obsahovat výsledky měření v různých prostředích a při různé dynamice změny teplot a jejich porovnání.
Ing. Vyhnal

Ochrana dvouvodičového vedení zabezpečovacího zařízení před ovlivněním neoprávněnou osobou

 • Výběr tématu: Zabezpečovací technika.
 • Popis tématu z hlediska fyziky.
 • Popis tématu z hlediska elektrotechniky – možnosti při využití digitálního přenosu, možnosti při použití analogového principu.
 • Možnosti využití vedení k současnému napájení zařízení v koncovém bodu (využití propustí a zádrží, využití časového multiplexu, využití užitečného signálu-napájení z rozprostřeného spektra, apod.).
 • Možnosti detekce použité metody zabezpečení a možnosti penetrace systému při znalosti použité metody.
 • HW konstrukce.
 • Rozhraní a jejich napěťové úrovně.
 • Práce bude obsahovat popisy metod zabezpečení stavu přenášeného dvouvodičovým vedením a porovnání možností jejich podvržení.
Ing. Vyhnal Bezkontaktní měřič vzdálenosti a rychlosti
 • Výběr tématu: Měření vzdáleností.
 • Popis tématu z hlediska fyziky.
 • Popis tématu z hlediska elektrotechniky.
 • Výběr vhodné frekvence (akustické pásmo, elektromagnetické vlny, laserové záření).
 • HW konstrukce.
 • Rušení, ošetření proti rušení přírodními a umělými vlivy.
 • Stanovení chyby měření.
 • Práce bude obsahovat popisy metod měření vzdálenosti a rychlosti a popis problematiky ošetření rušení na použité frekvenci.
Ing. Vyhnal

Generátor bílého šumu

 • Výběr tématu: Signálové generátory.
 • Popis tématu z hlediska fyziky.
 • Popis tématu z hlediska využití bílého šumu z hlediska kryptografie, ochrany před odposlechem, biologie, syntézy zvuků, testování elektrických obvodů, apod.
 • Popis tématu z hlediska elektrotechniky.
 • Výběr vhodné konstrukce pro získání co nejširšího pásma.
 • HW konstrukce.
 • Ovlivnění kvality bílého šumu vlivem prostředí.
Práce bude obsahovat komplexní řešení problematiky bílého šumu a vlivu zvolené metody na kvalitu bílého šumu.
Ing. Vyhnal

Zařízení k detekci elektrických vedení uložených ve zdi

 • Výběr tématu: Detektory elektrických polí a kovů, magnetická měření, měření polí.
 • Popis tématu z hlediska fyziky.
 • Popis tématu z hlediska elektrotechniky.
 • Rozdíl v detekci vedení bez napětí, vedení napájeného stejnosměrným napětím, střídavým napětím, napětím z detektoru.
 • Rozdíl v detekci u zatíženého a nezatíženého vedení.
 • Rozdíl v detekci u vedení uloženého v různých typech materiálů zdí.
 • Výběr vhodného principu.
 • HW konstrukce.
 • Ovlivnění vlivem rušení.
 • Práce bude obsahovat komplexní řešení problematiky detekce přítomnosti vedení.
Ing. Vyhnal

Detekce polohy ve 2D prostředí s využitím zdrojů definovaného signálu

 • Výběr tématu: Měření vzdáleností, detekce polohy.
 • Popis tématu z hlediska fyziky (princip určování polohy).
 • Popis tématu z hlediska elektrotechniky.
 • Výběr vhodné frekvence (akustické pásmo, elektromagnetické vlny, optické nebo laserové záření).
 • Výběr vhodného počtu a rozmístění vysílačů.
 • HW konstrukce.
 • Rušení, ošetření proti rušení přírodními a umělými vlivy.
 • Stanovení chyby měření.
 • Práce bude obsahovat popisy metod určení polohy ve dvourozměrném prostředí a popis problematiky ošetření rušení na použité frekvenci.
Mgr. Žižka 

Reverzní zapojení stykačů

 • teoretický rozbor použitých součástek
 • momentové charakteristiky motorů
Mgr. Žižka 

Návrh elektroinstalace pro rodinný domek včetně přípojek

 
Mgr. Žižka  Zapojení tří stykačů pro rozběh třífázového motoru hvězda - trojúhelník včetně teoretického rozboru a momentových charakteristik  

 

TÉMATA OMP PRO OBOR STROJÍRENSTVÍ 23-41-M/01

Témata obhajob maturitních prací pro školní rok 2010/21

Vedoucí práce Téma Obsah práce
Ing. Miloš Badal

Návrh dvoustupňové převodovky s čelním ozubením a výroba vstupního ozubeného pastorku převodovky, vstup 4 kW, vstupní otáčky 1440 1/min., i (převodový poměr) - 5.

 • pevnostní výpočty hřídelí
 • pevnostní výpočty ozubení
 • výkresová dokumentace převodovky, hřídele s koly a sestava
 • výkresová dokumentace vstupní hřídele s návodkou na obrábění
 • volba materiálu, tři náhradní varianty materiálů
 • volba nástrojů (ozubení dělícím způsobem)
 • výroba vstupní hřídele s pastorkem – dělícím způsobem
Ing. Miloš Badal

Výrobní postup vybrané součásti na systému Heidenhain.

 • výrobní výkres součásti (cykly, závity, sražení hran, polygony, frézování pod úhlem)
 • volba nástrojů pro jednotlivé operace
 • min. 3 varianty obrábění
 • výběr nejlepší varianty, ekonomické zhodnocení vybrané varianty
 • volba řezných podmínek pro jednotlivé operace
 • určení strojních časů.
 • tvorba nástrojového listu
 • tvorba vlastního programu v dialogu Hedenhain
Ing. Miloš Badal

Volba nástrojů pro frézování, základy frézování.

 • základní pojmy, názvosloví
 • rozdělení z hlediska umístnění a provedení zubů, konstrukčního uspořádání, geometrického tvaru, atd.
 • řezné podmínky pro jednotlivé typy nástrojů
 • porovnání monolitických fréz – HSS, HSSCo, TK, PM
 • typy upínacích stopek – popis, výhody, nevýhody
 • HSC frézování
 • řezné úhly nástrojů pro frézování
 • porovnání nástrojů jednotlivých výrobců
 • ekonomika nasazení jednotlivých typů nástrojů
 • základní druhy frézování
 • porovnání frézování – konveční frézka, CNC frézka
 • vypracování metodické příručky pro volbu nástrojů pro frézování

Ing. Alfred Belko

Technologická příprava výroby pro součást typu HŘÍDEL

Pro zadaný výkres hotové součásti navrhnout technologii v následujících bodech:

 • Navrhnout zápustkový výkovek včetně výkresu
 • Provést návrh výrobního postupu součásti v bodech:
 • navrhnout sled operací včetně vhodného výrobního zařízení,
 • pro operaci soustružení sestavit podrobnou operační návodku v členění na operační úseky (postup prací, přesný výběr nástrojů a upínadel, řezné podmínky s respektováním obráběného materiálu a nástrojů).
 • Sestavit program pro opracování dílu na CNC soustružnickém centru v CAM systému KOVOPROG včetně seřizovacího listu a strojního času obrábění.
 • Navrhnout kontrolu vyrobeného dílu – kontrola rozměrů, dosažené jakosti povrchu.
 • Pro jeden tolerovaný rozměr na součásti vyčíslit a nakreslit pevné měřidlo – válečkový či třmenový kalibr.
Ing. Alfred Belko

Technologická příprava výroby pro součást typu ČEP

Pro zadaný výkres hotové součásti navrhnout technologii v následujících bodech:

 • Navrhnout zápustkový výkovek včetně výkresu
 • Provést návrh výrobního postupu součásti v bodech:
 • navrhnout sled operací včetně vhodného výrobního zařízení,
 • pro operaci soustružení sestavit podrobnou operační návodku v členění na operační úseky (postup prací, přesný výběr nástrojů a upínadel, řezné podmínky s respektováním obráběného materiálu a nástrojů).
 • Sestavit program pro opracování dílu na CNC soustružnickém centru v CAM systému KOVOPROG včetně seřizovacího listu a strojního času obrábění.
 • Navrhnout kontrolu vyrobeného dílu – kontrola rozměrů, dosažené jakosti povrchu.
 • Pro jeden tolerovaný rozměr na součásti vyčíslit a nakreslit pevné měřidlo – válečkový či třmenový kalibr.
Ing. Alfred Belko Technologická příprava výroby pro plochou součást ze šedé litiny

Pro zadaný výkres hotové součásti navrhnout technologii v následujících bodech:

 • Navrhnout odlitek včetně výkresu.
 • Provést návrh výrobního postupu součásti v bodech:
 • navrhnout sled operací včetně vhodného výrobního zařízení,
 • pro operaci frézování – vrtání sestavit podrobnou operační návodku v členění na operační úseky (postup prací, přesný výběr nástrojů a upínadel, řezné podmínky s respektováním obráběného materiálu a nástrojů).
 • Sestavit program pro opracování dílu na CNC frézovacím a vrtacím centru MaxxMill 400 v systému TNC 640 Heidenhain nebo TNC620 včetně seřizovacího listu a určení strojního času obrábění.
 • Navrhnout kontrolu vyrobeného dílu – kontrola rozměrů, dosažené jakosti povrchu.
 • Pro jeden tolerovaný rozměr na součásti vyčíslit a nakreslit pevné měřidlo – válečkový či třmenový kalibr.
Ing. Vilém Čejka

Jednostupňová čelní převodovka

 • Návrh jednostupňové čelní převodovky s evolventními nekorigovanými zuby pro pohon pojezdu jeřábu.
 • Analýza problematiky, návrh variant konstrukčního řešení, volba varianty.
 • Konstrukční řešení zadání.
 • Návrh materiálů a polotovarů.
 • Pevnostní výpočet všech pohyblivých částí včetně pevnosti ozubení.
 • Namodelování celé převodovky v programu Solid Edge a ověření funkčnosti kinematiky sestavy.
 • Výkres sestavy.
 • Výrobní výkresy všech nenormalizovaných součástí.
 • Technologický postup výroby pro výstupní hřídel a hnané kolo včetně tepelného zpracování a případných povrchových úprav.
 • Program pro výrobu výstupního hřídele pro NC soustruh v programu Kovoprog.
Ing. Vilém Čejka

Lanové zdvihací zařízení pro dílenský manipulační jeřáb

 • Návrh navíjecího zařízení ručně poháněného dílenského manipulačního jeřábu se zajištěním proti samovolnému spuštění břemene.
 • Analýza problematiky, návrh variant konstrukčního řešení, volba varianty.
 • Konstrukční řešení zadání.
 • Řešení bezpečnosti práce se zařízením – zajištění proti samovolnému spuštění břemene a zajištění břemene v požadované poloze během manipulace.
 • Návrh materiálů a polotovarů.
 • Pevnostní výpočet všech pohyblivých částí, v případě rámu pouze určené části v závislosti na konstrukčním provedení.
 • Namodelování celé převodovky v programu Solid Edge a ověření funkčnosti kinematiky sestavy.
 • Výkres sestavy.
 • Výrobní výkresy všech nenormalizovaných součástí včetně svařenců.
 • Technologický postup výroby navíjecího bubnu.
 • Program pro výrobu hřídele navíjecího bubnu pro NC soustruh v programu Kovoprog.
Ing. Vilém Čejka

Mechanicky ovládaná lamelová třecí spojka

 • Návrh mechanicky ovládané třecí lamelové spojky se stálými otáčkami a schopností zajištění zařízení proti přetížení nadměrným točivým momentem.
 • Analýza problematiky, návrh variant konstrukčního řešení, volba varianty.
 • Konstrukční řešení zadání.
 • Vyřešení mechanického ovládání pomocí táhla nebo vidlice.
 • Návrh materiálu a polotovarů.
 • Pevnostní výpočet všech částí spojky včetně předepnuté pružiny, čepů vstupního a výstupního hřídele a výpočet tepelného zatížení lamel.
 • Namodelování celé spojky v programu Solid Edge a ověření funkčnosti kinematiky rozpojení přenosu točivého momentu.
 • Výkres sestavy.
 • Výrobní výkresy všech nenormalizovaných částí.
 • Technologický postup výroby jednoho z unášečů spojky.
 • Program pro výrobu zvoleného unášeče pro NC soustruh v programu Kovoprog.

Ing. Petr Kroupa

Pro úlohy 1. až 3. další konzultant pro oblast kontroly a měření – Ing. Ludvík Čermák

Návrh převodovky, výroba vybraného ozubeného kola, program na výrobu výstupního hřídele převodovky.

 • Schéma dvoustupňové převodovky s čelními ozubenými koly a přímými zuby.
 • Výpočet rozměrů všech ozubených kol, hřídelů a ložisek převodovky.
 • Výkres sestavy převodovky.
 • Výrobní výkres všech hřídelů a vyráběného ozubeného kola.
 • Program na výrobu jednoho z hřídelů převodovky.
 • Kontrola rozměrů vyrobeného ozubeného kola.
 • Doporučované další úpravy vyrobeného ozubeného kola.

Ing. Petr Kroupa

Pro úlohy 1. až 3. další konzultant pro oblast kontroly a měření – Ing. Ludvík Čermák

Návrh programů na výrobu konkrétních strojních součástí, jejich pevnostní kontrola a rozměrová kontrola.

 • Pro konkrétního zákazníka navrhnout program pro obráběcí stroj na výrobu součástí dle výkresů zákazníka.
 • Podle vytvořeného programu součásti vyrobit.
 • Vyrobené součásti rozměrově zkontrolovat a vytvořit protokol z této kontroly.
 • Vyráběné součásti pevnostně zkontrolovat.
 • Při zpracování této úlohy se předpokládá dlouhodobá spolupráce s majitelem firmy Nástrojárna CB s.r.o., který bude oponentem práce.

Ing. Petr Kroupa

Pro úlohy 1. až 3. další konzultant pro oblast kontroly a měření – Ing. Ludvík Čermák

Provést odborné strojařské a ekonomické hodnocení komerčně vyráběného strojního zařízení, (spalovací motor např. pro sekačku trávy, malý motocykl, štípačka dřeva apod.).

 • Vybrat si konkrétní strojní zařízení, které je studentovi k dispozici a provést jeho demontáž.
 • Hlavní části pevnostně zkontrolovat.
 • Provést rozměrovou kontrolu důležitých součástí.
 • Sestrojit výrobní výkresy kontrolovaných strojních součástí.
 • Sestavit tabulku parametrů daného zařízení s doplněním o parametry konkurenčních strojů.
 • Provést ekonomické zhodnocení výroby a provozu daného zařízení a minimálně ještě dvou dalších.
Ing. Jan Jakeš

Využití CAD/CAM (|Solidworks/SurfCam) při tvorbě dílu, Žák navrhne díl s využitím CAD/CAM technologie, který odsouhlasí vedoucí práce.

Obsah práce: 

 • zadání a popis dílu a jeho funkce
 • náčrty, model, výkresová dokumentace a výpočty
 • základní pevnostní simulace a ověření návrhu
 • verifikace technologie výroby a ověření TP
 • Součástí práce bude kompletní technická dokumentace, technologický postup a měrový protokol.
 • Výroba bude ověřena nejprve verifikací v CAM prostředí SurfCam a následně na CNC stroji ve školních dílnách.
Ing. Jan Jakeš

Využití CAD Solidworks při návrhu konstrukce, konstrukce odsouhlasí vedoucí práce.

Obsah práce:         
 • zadání a popis konstrukce/zařízení a jeho funkce
 • náčrty, model a výpočty
 • sestava
 • výkresová dokumentace 
 • základní pevnostní simulace a ověření návrhu
 • Součástí práce bude kompletní technická dokumentace, příp. technologický postup montáže, či tepelného zpracování.
 • Ze sestavy bude vybrán 1 díl pro návrh technologie výroby a ověření v CAM prostředí.
 • Výroba bude ověřena verifikací v CAM prostředí SurfCam.
 •  
Ing. Jan Jakeš

Využití CAM SurfCAM při návrhu technologie výroby dílu, který odsouhlasí vedoucí práce.

Obsah práce:         
 • zadání a popis konstrukce/zařízení a jeho funkce
 • náčrty, model a výpočty
 • sestava
 • výkresová dokumentace 
 • základní pevnostní simulace a ověření návrhu
 • Součástí práce bude kompletní technická dokumentace, příp. technologický postup montáže, či tepelného zpracování.
 • Ze sestavy bude vybrán 1 díl pro návrh technologie výroby a ověření v CAM prostředí.
 • Výroba bude ověřena verifikací v CAM prostředí SurfCam.

Ing. Petr Kroupa

Návrh převodovky, výroba vybraného ozubeného kola, program na výrobu výstupního hřídele převodovky.

 • Schéma dvoustupňové převodovky s čelními ozubenými koly a přímými zuby.
 • Výpočet rozměrů všech ozubených kol, hřídelů a ložisek převodovky.
 • Výkres sestavy převodovky.
 • Výrobní výkres všech hřídelů a vyráběného ozubeného kola.
 • Program na výrobu jednoho z hřídelů převodovky.
 • Kontrola rozměrů vyrobeného ozubeného kola.
 • Doporučované další úpravy vyrobeného ozubeného kola.
Ing. Petr Kroupa

Návrh programů na výrobu konkrétních strojních součástí, jejich pevnostní kontrola a rozměrová kontrola.

 • Pro konkrétního zákazníka navrhnout program pro obráběcí stroj na výrobu součástí dle výkresů zákazníka.
 • Podle vytvořeného programu součásti vyrobit.
 • Vyrobené součásti rozměrově zkontrolovat a vytvořit protokol z této kontroly.
 • Vyráběné součásti pevnostně zkontrolovat.
 • Při zpracování této úlohy se předpokládá dlouhodobá spolupráce s majitelem firmy Nástrojárna CB s.r.o., který bude oponentem práce.
Ing. Petr Kroupa

Provést odborné strojařské a ekonomické hodnocení komerčně vyráběného strojního zařízení, (spalovací motor např. pro sekačku trávy, malý motocykl, štípačka dřeva apod.).

 • Vybrat si konkrétní strojní zařízení, které je studentovi k dispozici a provést jeho demontáž.
 • Hlavní části pevnostně zkontrolovat.
 • Provést rozměrovou kontrolu důležitých součástí.
 • Sestrojit výrobní výkresy kontrolovaných strojních součástí.
 • Sestavit tabulku parametrů daného zařízení s doplněním o parametry konkurenčních strojů.
 • Provést ekonomické zhodnocení výroby a provozu daného zařízení a minimálně ještě dvou dalších.
Mgr. Ivan Lavička

Návrh nízkotlaké průtočné vodní turbíny (Banki)

 • Parametr zadání:
 • spád 3 m
 • průtok 30 l/ s
 • Návrh, výkresová dokumentace (sestava, podsestavy, detaily).
Mgr. Ivan Lavička

Návrh mechanického stahováku ložiska přední nápravy Škoda Fabia 1.2 HTP bez demontáže těhlice z vozidla

 • Návrh, výkresová dokumentace (sestava, podsestavy, detaily)
Mgr. Ivan Lavička

Návrh univerzálního sekacího adaptéru k motorové zahradní sekačce k dosečení traviny kolem překážky kruhového průřezu (kmen stromu, hlava vinné révy, palisáda) s vyloučením kontaktu sekacího elementu s překážkou.

Varianty výběru

 • pohon sekacího elementu přímo z pohonné jednotky rotační sekačky,
 • pohon sekacího elementu vlastní pohonnou jednotkou (elektromotor).

Rozvaha nad variantou řešení, konstrukční návrh, technická dokumentace, výkresová dokumentace.

Ing. Radek Mareš

Návrh dvoustupňové převodovky s čelními koly s koaxialně uloženými hřídelemi

 • Schéma dvoustupňové převodovky.
 • Výpočet rozměrů všech ozubených kol.
 • Výpočet všech hřídelí, výpočet spojení  hřídelí s ozubenými koly,výpočet průhybu hřídelí
 • Výpočet ložisek
 • Výkres sestavy převodovky  v pohledu a půdorys v řezu.
 • Výrobní výkres vstupního hřídele a  ozubeného kola.
Ing. Radek Mareš

Návrh dvoukotoučové brusky

 • Schéma dvoukotoučové brusky.
 • Výpočet řemenového převodu.
 • Návrh a výpočet  hřídelí,  výpočet průhybu hřídele.
 • Výpočet spojení  hřídele s řemenicí.
 • Výpočet ložisek
 • Výkres sestavy dvoukotoučové brusky.
 • Výrobní výkres  hřídele a  řemenice.
Ing. Radek Mareš

Návrh dvouválcového jednostupňového kompresoru

 • Schéma dvouválcového kompresoru.
 • Termodynamický výpočet – teploty, účinnost, příkon kompresoru.
 • Výpočet rozměrů válců
 • Výpočet klikového hřídele, pístu a pístního čepu, ojnice
 • Výpočet ložisek.
 • Návrh mazání kompresoru.
 • Výkres sestavy kompresoru v řezu.
 • Výrobní výkres klikového hřídele a  pístního čepu.
Ing. Dana Paurová

Založení společnosti:

 • Volba předmětu podnikání a právní formy podnikání.
 • Strojírenská firma zaměřená na výrobu rotačních součástí.
 • Pro typovou součást určit typový výrobní postup, normu času, počet dělníků a strojní zařízení.
 • Zdroje základního kapitálu a sestavení počáteční rozvahy.
 • Rozjezd účetnictví.
Ing. Dana Paurová

Náklady společnosti a kalkulace ceny výrobku:

 • Rozlišení nákladů firmy na fixní a variabilní.
 • Pro typovou součást určit typový výrobní postup, normu času, počet dělníků a strojní zařízení.
 • Výpočet ceny výrobku při určitém objemu výroby.
 • Porovnání ceny s konkurenčními cenami.

Ing. Lenka Schwagerová

Kladnice

Navrhněte zdvihové ústrojí mostového jeřábu pro zdvihání břemene o hmotnosti 5t, při zdvihové rychlosti 14m/min. při maximálním zdvihu14m. Jedná se o III. Skupinu jeřábů. Při výpočtu předpokládejte hmotnost kladnice 100 kg. Použijte zdvojeného zdvihového kladkostroje s kladkovým převodem 3.

Obsah práce:          

 • zadání a popis zařízení a jeho funkce
 • náčrty (zdvihové ústrojí jeřábu)
 • výpočty (max. síla v laně, průměr lana, návrh bubnu a kladek, výpočet délky bubnu, volba polotovaru bubnu, pevnostní výpočet bubnu, tlakové namáhání a dovolené napětí, pevnostní výpočet háku, měrný tlak v závitech, kontrola na tah, kontrola příčníku, výpočet čepu kladek, výpočet postranice táhla, výpočet ložisek pro kladky, výpočet vahadla, výpočet elektromotoru, volba převodovky, volba stavěcí brzdy, volba spojky).
 • sestava – nárys (řez), bokorys (pohled)
 • detail – kladka (odlehčit…6 až 8 děr), uložena ve dvou valivých ložiskách, řešena buď jako odlitek anebo jako svařenec. (svařovací podsestava)
Ing. Lenka Schwagerová

Uložení hřídele šneku ve šnekové převodovce

Navrhněte uložení hřídele šneku ve šnekové převodovce. Šnek bude uložen ve valivých ložiskách, radiální i axiální síla bude zachycena jednořadým kuličkovým ložiskem. Trvanlivost bude 20000 hodin, výkon šneku 3,2 kW, 280 otáček za min., materiál šneku 12050, zatížení je střídavé, příruby pomocí šroubů, vnitřní kroužek bude zatížen obvodově.

Obsah práce:         

 • zadání a popis
 • náčrty a výpočty (výpočet průměru hřídele, kontrola napětí, výpočet axiálního ložiska a obou radiálních kulič. Ložisek, výpočet pera hřídele)
 • výkresy a detaily – sestava uložení hřídele šneku, hřídel, víko
Mgr. Michal Vondrášek

Speciální technologie při soustružení

 • Seznamte se detailně s aktuální odbornou literaturou z oblasti obrábění se zaměřením na soustružení a speciální technologie používané při soustružení. Vyhledejte vhodnou aktuální literaturu a další informace k danému tématu.
 • V informačních zdrojích se zaměřte především na základní pojmy, názvosloví, jednotky, řezné podmínky, stanovení hospodárné řezné rychlosti, otáček, posuvů, chlazení a mazání v závislosti na obráběném materiálu a na materiálu i geometrii nástroje.
 • V úvodu proveďte souhrn zásad hospodárného obrábění, přehledně utřiďte obecné poznatky týkající se třískového obrábění z doporučené literatury a vysvětlete všechny základní pojmy třískového obrábění s ohledem na nejnovější pojetí a nové normy.
 • Proveďte výběr základních technologií soustružení vhodných pro použití ve výkladu na strojírensky zaměřené vyšší střední škole (dle obvyklých provozních podmínek takového pracoviště).
 • V rámci práce vypracujte přehledný a srozumitelný text, který bude případně použitelný jako metodický návod pro výklad technologií užívaných při soustružení se zaměřením na speciální technologie.
 • Vlastní jádro práce bude tvořit metodická část, která bude srozumitelná, přehledná a dobře použitelná pro výklad strojního obrábění soustružením speciálními technologiemi.
 • Zaměřte se především na nástroje, jejich konstrukci, užití a nástrojové materiály nástrojů a nástroje speciální konstrukce (závitové nože, kotoučové nože, nástroje pro vysoko výkonné nástroje pro CNC stroje, nástroje s keramickými řeznými destičkami).
 • Dále se zaměřte na speciální způsoby upínání obrobků.
 • Pokuste se konzultovat navržené technologie s některými specialisty a odborníky z praxe (nástrojáren) a tyto praktické postupy popište a zařaďte je do práce.
Mgr. Michal Vondrášek

Nástroje pro soustružení

 • Seznamte se detailně s aktuální odbornou literaturou z oblasti obrábění se zaměřením na soustružení a nástroje s ním související. Sám vyhledejte vhodnou aktuální literaturu a další informace k danému tématu.
 • V informačních zdrojích se zaměřte především na základní pojmy, názvosloví, jednotky, řezné podmínky, stanovení hospodárné řezné rychlosti, otáček, posuvů, chlazení a mazání v závislosti na obráběném materiálu a na materiálu i geometrii nástroje.
 • V úvodu proveďte souhrn zásad hospodárného obrábění, přehledně utřiďte obecné poznatky týkající se třískového obrábění z doporučené literatury a vysvětlete všechny základní pojmy třískového obrábění s ohledem na nejnovější pojetí a nové normy.
 • Proveďte výběr základních technologií soustružení vhodných pro použití ve výkladu na strojírensky zaměřené vyšší střední škole (dle obvyklých provozních podmínek takového pracoviště).
 • V rámci práce vypracujte přehledný a srozumitelný text, který bude případně použitelný jako metodický návod pro výklad technologií užívaných při soustružení.
 • Vlastní jádro práce bude tvořit metodická část, která bude srozumitelná, přehledná a dobře použitelná pro výklad strojního obrábění.
 • Zaměřte se především na nástroje, jejich konstrukci, užití a nástrojové materiály nástrojů.
 • Dále se zaměřte na způsoby upínání obrobků.
 • Pokuste se konzultovat navržené technologie s některými specialisty a odborníky z praxe.
Mgr. Michal Vondrášek

Svařování kovů obalovanou elektrodou

 • V úvodu uveďte zdůvodnění zvoleného téma a cíle práce. Vyhledejte vhodné zdroje informací k danému tématu. V další části se zaměřte na souhrn základních teorií k uvedenému okruhu (teorie svařování kovů elektrickým obloukem) ze všech dostupných zdrojů.
 • Seznamte se detailně s aktuální odbornou literaturou z oblasti svařování elektrickým obloukem. Vyhledejte vhodnou literaturu k danému tématu.
 • V literatuře se zaměřte především na základní pojmy tavného svařování kovů, názvosloví, svařovací metody a techniky, chyby při svařování atd.
 • V úvodu proveďte souhrn zásad správného obloukového svařování a přehledně utřiďte obecné poznatky týkající se svařování z doporučené literatury a vysvětlete základní pojmy.
 • Zaměřte se na problematiku vybraných technologií obloukového svařování a užívané techniky.
 • Proveďte teoretický popis této vybrané technologie a výčet působících vlivů ovlivňujících kvalitu svarů.
 • V rámci práce vypracujte přehledný a srozumitelný text, který bude případně použitelný jako metodický návod pro výklad užívaných technologií.
 • Pozornost soustřeďte především na dostupné metody užívané v regionu.
 • Závěrem shrňte získané poznatky a pokuste se získat charakteristické vzorky svarů, které předvedete u obhajoby práce.

 

MATURITNÍ OKRUHY

Maturitní okruhy AT
Maturitní okruhy EE
Maturitní okruhy EK a ÚČ
Maturitní okruhy EN
Maturitní okruhy ESP
Maturitní okruhy MT
Maturitní okruhy SS
Maturitní okruhy ST
Maturitní okruhy Anglický jazyk

 

Témata praktických maturitních zkoušek

Třída 4EB - zaměření silnorpoud
Třída 4EA - zaměření slaboproud

 

 

Kalendář akcí Loading...