Maturitní zkouška

Státní maturita

Veškeré informace týkající se státní maturitní zkoušky a vzorové testy naleznete na stránce http://www.novamaturita.cz/.

Seznam povinné četby pro rok 2019/2020 naleznete zde.

Školní maturita

Nabídka povinných a volitelných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13/260, České Budějovice
Nabídka povinných a volitelných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2018/19.
Na základě § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcím právním předpisem ředitel školy určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek dle rámcového a školního vzdělávacího programu, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Dle § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, může být obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů školního vzdělávacího programu (ŠVP).
Ředitel Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické, Dukelská 13/260, České Budějovice, určuje tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky:
 

Obor vzdělávaní: 26-41-M/01 Elektrotechnika

1) Zaměření silnoproud (jaderná energetika)
 
Povinné zkoušky:
1. Elektrické stroje a přístroje – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětu Elektrické stroje a přístroje elektrických zařízení a Elektrického měření)
2. Volitelný předmět dle specializace:
a) Elektroenergetika – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětu Elektroenergetika a Strojírenství)
nebo
b) Automatizace – ústní zkouška (obsahuje učivo z předmětu Automatizace a Mikroprocesorová technika)
 
Povinně volitelná zkouška:
1. Obhajoba praktické maturitní práce (práce zaměřené na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy) 
nebo
2. Praktická maturitní zkouška (skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru schválených předmětovou komisí)
 
2) Zaměření slaboproud (slaboproudá elektrotechnika)
 
Povinné zkoušky:
1. Elektronická zařízení – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětu Elektronika a Elektrických měření)
2. Automatizační technika – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětu Automatizační technika, Mikroprocesorová technika a Informační technologie)
 
Povinně volitelná zkouška:
1. Obhajoba praktické maturitní práce (práce zaměřené na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy) 
nebo
2. Praktická maturitní zkouška (skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru schválených předmětovou komisí)
 

23-41-M01 STROJÍRENSTVÍ pro školní rok 2018-2019

1) Zaměření technický software
 
Povinné zkoušky:
1. Stavba a provoz strojů – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Stavba a provoz strojů, Mechanika a Automatizace)
2. Strojírenská technologie – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Strojírenská technologie a Kontrola a měření)
 
Povinně volitelná zkouška:
1. Obhajoba praktické maturitní práce (práce zaměřené na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy) 
nebo
2. Praktická maturitní zkouška (skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru schválených předmětovou komisí z vyučovacích předmětů: Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie, Kontrola a měření, Konstruování pomocí počítače a Číslicové řízení strojů)
 
2) Zaměření podniková ekonomika
 
Povinné zkoušky:
1. Strojírenství – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Stavba a provoz strojů, Mechanika, Kontrola a měření a Automatizace)
2. Ekonomika – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Ekonomika a Účetnictví)
 
Povinně volitelná zkouška:
1. Obhajoba praktické maturitní práce (práce zaměřené na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy) 
nebo
2. Praktická maturitní zkouška (skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru schválených předmětovou komisí z vyučovacích předmětů: Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie, Kontrola a měření, Ekonomika a Účetnictví)
 
V Č. Budějovicích dne: 24. 10. 2018
 
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.,
ředitel školy  
 
 

ROZPIS MATURITNÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická Č. Budějovice, Dukelská 13

Maturitní zkoušky jaro 2019

Předběžné termíny:

 1. Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky dle sdělení MŠMT ČR:
 • Středa 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019 – písemné práce z jazyka českého a literatury
 • V období od 2. května do 10. května 2019 – didaktický test z jazyka českého a literatury, didaktický test z matematiky, didaktický test z cizího jazyka, písemná práce z cizího jazyka.
 • Přesné termíny zveřejní Cermat na stránkách „Nová maturita“ v lednu 2019.

2. Termíny konání praktických maturitních zkoušek z odborných předmětů:

 • 13. 5. 2019 – třída 4.SA
 • 14. 5. 2019 – třída 4.EA
 • 15. 5. 2019 – třída 4.SB
 • 16. 5. 2019 – třída 4.EB

3. Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky a obhajoby maturitních prací:

 • v týdnu od 20. 5. 2019 – třídy 4.SA a 4.EA
 • v týdnu od 27. 5. 2019 – třídy 4.SB a 4.EB

Termín odevzdání vyplněných přihlášek k maturitní zkoušce jaro 2019:

Nejpozději do 23. 11. 2018 svému třídnímu učiteli.

Volba předmětů maturitní zkoušky:

 1. Povinně český jazyk a literatura
 2. Volitelně matematika nebo cizí jazyk
 3. Volitelně praktická zkouška z odborných předmětů nebo vypracování a obhajoba odborné maturitní práce
 4. Dvě ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky (podrobně v pokynech k vyplnění přihlášky k maturitní zkoušce).

Volbu předmětů maturitní zkoušky včetně přihlášení k vypracování odborné maturitní práce nebude možné po odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce změnit. Volba zůstává neměnná i pro náhradní a opravné zkoušky, např. v podzimním termínu maturit.

Odborné maturitní práce

Pokud se žák rozhodne pro vypracování odborné maturitní práce, zvolí si téma odborné maturitní práce z námětů témat zveřejněných školou. Tento záměr do 16. 11. 2018 sdělí učiteli, který je určen jako vedoucí dané skupiny námětů odborných maturitních prací. Tento učitel pak sestaví návrh zadání odborné maturitní práce a toto zadání předloží ke schválení řediteli školy do 30. 11. 2018.

Zadání maturitní práce bude obsahovat:

 • téma maturitní práce,
 • termín odevzdání maturitní práce do 31. 3. 2019,
 • způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu práce (minimálně 20 stran čistého textu bez příloh),
 • kritéria hodnocení maturitní práce,
 • požadavek na počet vyhotovení maturitní práce (2 vyhotovení, součástí každého vyhotovení bude i elektronická verze na CD/DVD/flash paměť)

 

Zadání práce bude ve formě protokolu, který žák i vedoucí práce podepíší a přiloží k práci.

Určité téma maturitní práce může zpracovávat i několik žáků společně. Pak rozsah práce bude příslušně rozšířen a v zadání maturitní práce bude určeno, kterou část maturitní práce zpracuje konkrétní žák ze skupiny zpracovatelů.

 

V Č. Budějovicích dne: 24. 10. 2018                                           

 

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.,

ředitel školy 

 

Pokyny k vypnění přihlášky k maturitní zkoušce

Přihláška ke stažení zde.

 1. Na 1. straně přihlášky v oddílu „žák“ vyplňte své osobní údaje včetně e-mailu (Státní občanství: Česká republika)
 2. Vyplňte údaje o škole:
  • Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice, Dukelská 13
  • Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství nebo 26-41-M/01 Elektrotechnika
  • RED IZO: 600008207;  Rok ukončení: 2019; Třída …; vynechat evidenční číslo žáka.
 3. Na 1. straně nahoře označit ve čtverečku „Jaro“ křížkem z rohu do rohu, že se hlásíte k maturitě ve zkušebním období jaro 2019.
 4. Na 1. straně zvolte povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky zakřížkováním
  • Všichni povinně volí zkoušku z českého jazyka a literatury.
  • Volitelně volíte zkoušku z cizího jazyka, který na škole studujete, nebo z matematiky.
  • U každé zkoušky se volba provede zakřížkováním bílého čtverečku ve sloupci „Řádný termín“
 5. Můžete se přihlásit k vykonání nepovinné zkoušky – 1. strana – Nep. zk – Řádný termín
  • Prakticky se jedná opět o cizí jazyk nebo matematiku – opačně k volbě povinných zkoušek.
 6. Na druhé straně přihlášky se hlásíte k vykonání zkoušek z odborných předmětů – profilová část maturitní zkoušky.
  • StrojařiTechnický software. Povinně volíte ústní zkoušky ze Stavby a provozu strojů a ze Strojírenské technologie. Vyplňte název zkušebního předmětu a v  řádce těchto předmětů zakřížkujete čtvereček ve sloupci ÚZ.
  • Strojaři Podniková ekonomika. Povinně volíte ústní zkoušky ze Strojírenství a z Ekonomiky. Vyplňte názvy těchto zkušebních předmětů a v  řádce těchto předmětů zakřížkujete čtvereček ve sloupci ÚZ.
  • Elektrikáři slaboproud
   • Povinně volíte ústní zkoušky z Elektronických zařízení a z Automatizační techniky. Vyplňte názvy těchto zkušebních předmětů a v řádce těchto dvou předmětů zakřížkujete čtvereček ve sloupci ÚZ.
  • Elektrikáři silnoproud
   • Povinně volíte ústní zkoušku z Elektrických strojů a přístrojů.  Vyplňte název zkušebního předmětu a v řádce tohoto předmětů zakřížkujete čtvereček ve sloupci ÚZ.
   • Volitelně volíte jednu zkoušku ze zkoušek s názvy Elektroenergetika nebo Automatizační technika. Vyplnit název zkušebního předmětu a zakřížkujete čtvereček ve sloupci ÚZ.
 7. Strojaři i elektrikáři!
  • Dále každý uvede názvy zkušebních předmětů: Praktická zkouška z odborných předmětů a Odborná maturitní práce.
  • Volitelně volíte jednu zkoušku ze zkoušek s názvy „ Praktická zkouška z odborných předmětů“ (v dané řádce zakřížkujete čtvereček ve sloupci PRZ) nebo zkoušku s názvem „Odborná maturitní práce“ (v dané řádce pak zakřížkujete čtvereček ve sloupci MP).
   POZOR! Po odevzdání přihlášky již nelze odstoupit od vypracování odborné maturitní práce.
 8. Potvrdíte svým podpisem přihlášku na 2. straně v oddílu podpisy, v pododdílu žák. Datum, jméno a příjmení – čitelně a podepíšete.
 9. Pokud získáte z pedagogicko-psychologické poradny do 23. 11. 2018 doporučení k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky v určité skupině a kategorii, zakřížkujete druhý čtvereček v oddílu „Doplňující údaje“ a k přihlášce přiložíte uvedené doporučení, též do 23. 11. 2018.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte svému třídnímu učiteli nejpozději do 23. listopadu 2018.  Zpoždění znamená možnost konání maturitní zkoušky až v podzimním termínu.

 

Témata maturitních prací

Pro obor strojírenství
Pro obor elektrotechnika

Maturitní okruhy

Den otevřených dveří: sobota 30.11.2019 od 9 hod.
Loading...

Kalendář akcí Loading...