Maturitní zkouška

Základní informace

Model maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020

Model maturitní zkoušky se opírá o platné právní předpisy – tedy o školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (více v záložce Právní předpisy).

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ŠKOLNÍ ROK

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

2019/2020

2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika

3 povinné zkoušky
stanovuje RVP / ředitel školy

max. 2 nepovinné zkoušky
z nabídky:
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
nabídku stanovuje ředitel školy

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro daný obor.

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději v těchto termínech:

 • nahlášení předmětů TU do 14. listopadu 2019 (čt);
 • kontrola zaslané přihlášky a odevzdání do 25. listopad 2019 (po).

Důležité dokumenty k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020

 • Maturitní kalendář 2020 – dokumenty s nejdůležitějšími termíny souvisejícími s konáním maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020;
 • Testy a zadání z předchozích období – ilustrační testy a zadání, testy a zadání společné části maturitní zkoušky, které byly předmětem zkoušky v předchozích zkušebních obdobích.

Státní maturita

Veškeré informace týkající se státní maturitní zkoušky a vzorové testy naleznete na stránkách Cermatu.

Seznam povinné četby pro rok 2019/2020 naleznete zde.

Školní maturita

Nabídka povinných a volitelných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13/260, České Budějovice

Nabídka povinných a volitelných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20.

Na základě § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcím právním předpisem ředitel školy určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek dle rámcového a školního vzdělávacího programu, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Dle § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, může být obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Ředitel Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické, Dukelská 13/260, České Budějovice, určuje tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky:

 

Obor vzdělávaní: 26-41-M/01 Elektrotechnika

1) Zaměření silnoproud (jaderná energetika)
 
Povinné zkoušky:

1. Elektrické stroje a přístroje – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětu Elektrické stroje a přístroje elektrických zařízení a Elektrického zařízení)

2. Volitelný předmět dle specializace:

a) Elektroenergetika – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětu Elektroenergetika a Strojírenství)

nebo

b) Automatizace – ústní zkouška (obsahuje učivo z předmětu Automatizace a Elektronika)

 
Povinně volitelná zkouška:

1. Obhajoba praktické maturitní práce (práce zaměřené na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy) 

nebo

2. Praktická maturitní zkouška (skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru schválených předmětovou komisí a vedením školy)

 
2) Zaměření slaboproud (slaboproudá elektrotechnika)
 
Povinné zkoušky:

1. Elektronická zařízení – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětu Elektronická zařízení a Elektroniky)

2. Automatizační technika – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětu Automatizační technika, Mikroprocesorová technika a Informační technologie)

 
Povinně volitelná zkouška:

1. Obhajoba praktické maturitní práce (práce zaměřené na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy) 

nebo

2. Praktická maturitní zkouška (skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru schválených předmětovou komisí a vedením školy)

 

23-41-M01 STROJÍRENSTVÍ pro školní rok 2018-2019

1) Zaměření technický software
 
Povinné zkoušky:

1. Stavba a provoz strojů – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Stavba a provoz strojů, Mechanika a Automatizace)

2. Strojírenská technologie – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Strojírenská technologie a Kontrola a měření)

 
Povinně volitelná zkouška:

1. Obhajoba praktické maturitní práce (práce zaměřené na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy) 

nebo

2. Praktická maturitní zkouška (skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru schválených předmětovou komisí a vedením školy)

 
2) Zaměření podniková ekonomika
 
Povinné zkoušky:

1. Strojírenství – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Stavba a provoz strojů, Mechanika, Kontrola a měření a Automatizace)

2. Ekonomika – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Podniková ekonomika a Účetnictví)

 
Povinně volitelná zkouška:

1. Obhajoba praktické maturitní práce (práce zaměřené na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy) 

nebo

2. Praktická maturitní zkouška (skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru schválených předmětovou komisí a vedením školy)

 
 

ROZPIS MATURITNÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická Č. Budějovice, Dukelská 13

Maturitní zkoušky jaro 2020

Předběžné termíny:

1. Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky dle sdělení MŠMT ČR:

 • Přesné termíny zveřejní Cermat na stránkách „Nová maturita“ v lednu 2020.
 • V jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2020 se budou písemné zkoušky společné části konat ve středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a v pracovních dnech v období od 4. května 2020 do 6. května 2020. Konkrétní termíny jednotlivých zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2020.
 • Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v podzimním zkušebním období stanoví MŠMT nejpozději do 1. února 2020, konkrétní termíny jednotlivých zkoušek (jednotné zkušební schéma) pak do 15. srpna 2020.

2. Termíny konání praktických maturitních zkoušek z odborných předmětů:

 • 11. 5. 2020 (po) – třída 4.SA
 • 12. 5. 2020 (út)  – třída 4.EA
 • 13. 5. 2020 (st)  – třída 4.SB
 • 14. 5. 2020 (čt)  – třída 4.EB

3. Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky a obhajoby maturitních prací:

 • v týdnu od 18. 5. 2020 – třídy 4.SA a 4.EA
 • v týdnu od 25. 5. 2020 – třídy 4.SB a 4.EB

Termín odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce jaro 2020:

 • nejpozději do 25. 11. 2019 svému třídnímu učiteli.

Volba předmětů maturitní zkoušky:

 1. Povinně český jazyk a literatura
 2. Volitelně matematika nebo cizí jazyk
 3. Volitelně praktická zkouška z odborných předmětů nebo vypracování a obhajoba odborné maturitní práce
 4. Dvě ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky (podrobně v pokynech k vyplnění přihlášky k maturitní zkoušce).

Volbu předmětů maturitní zkoušky včetně přihlášení k vypracování odborné maturitní práce nebude možné po odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce změnit. Volba zůstává neměnná i pro náhradní a opravné zkoušky, např. v podzimním termínu maturit.

Odborné maturitní práce

Pokud se žák rozhodne pro vypracování odborné maturitní práce, zvolí si téma odborné maturitní práce z námětů témat zveřejněných školou. Tento záměr do 15. 11. 2019 (pá) sdělí učiteli, který je určen jako vedoucí dané skupiny námětů odborných maturitních prací. Tento učitel pak sestaví návrh zadání odborné maturitní práce a toto zadání předloží ke schválení řediteli školy do 29. 11. 2019 (pá).

Zadání maturitní práce bude obsahovat:

 • téma maturitní práce,
 • termín odevzdání maturitní práce do 2. 3. 2020 (po),
 • způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu práce (minimálně 20 stran čistého textu bez příloh),
 • kritéria hodnocení maturitní práce,
 • požadavek na počet vyhotovení maturitní práce (2 vyhotovení, součástí každého vyhotovení bude i elektronická verze na CD/DVD/flash paměť) 

Zadání práce bude ve formě protokolu, který žák i vedoucí práce podepíší a přiloží k práci.

Určité téma maturitní práce může zpracovávat i několik žáků společně. Pak rozsah práce bude příslušně rozšířen a v zadání maturitní práce bude určeno, kterou část maturitní práce zpracuje konkrétní žák ze skupiny zpracovatelů.

V Českých Budějovicích dne: 25. 10. 2019

 

Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.,

ředitel školy  

 

Jmenování zkušebních maturitních komisí – jarní termín 2020

 

Ústní část maturitní zkoušky třídy 4. EA:       9. 6. – 11. 6. 2020 (út - čt)  

22 + 1 žák

                                                                          

Předseda: Ing. Daniela Krupičková (SPŠ a VOŠ Písek)

Místopředsedkyně: PaedDr. Alena Ducháčková 

Třídní učitel: Mgr. Mirka Kováříková

 

Zkoušející:

Český jazyk a literatura (CL) – Mgr. Kováříková, Mgr. Šustrová

Anglický jazyk (AJ) – Mgr. Vlková, PaedDr. Ducháčková

Elektronická zařízení (EN) – Ing. Vyhnal, Ing. Křepelka

Automatizační technika (AT, MT) – Ing. Smutný, Ing. Janoud

OMP – Ing. Schandlová, Ing. Janoud, Ing. Vyhnal, Ing. Smutný

                                  

Ústní část maturitní zkoušky třídy 4. SA:      9. 6. – 12. 6. 2020 (út - pá)

29 žáků

 

 Předseda: Ing. Miloš Vlasák (SOŠ SE Velešín)

Místopředa: Mgr. Jiří Ploch

Třídní učitel: Mgr. Ludmila Petržalová

 

Zkoušející:

Český jazyk a literatura (CL) – Mgr. Petržalová, Mgr. Šustrová

Anglický jazyk (AJ) – Mgr. Pelikánová, PaedDr. Šinknerová

Stavba a provoz strojů (SS) – Ing. Schwagerová, Ing. Belko, Ing. Čejka

Stojnictví (SN) – Ing. Schwagerová, Ing. Belko

Stojírenská technologie (ST) – Ing. Schwagerová, Ing. Belko

Ekonomika (EK) - Ing. Dana Paurová, Ing. Kroupa

OMP – Ing. Paurová, Ing. Schwagerová, Mgr. Lavička, Ing. Pakandlová

 

Ústní část maturitní zkoušky třídy 4. EB:       15. 6. – 17. 6. 2020 (po - stř)

21 žák

 

Předseda: Mgr. Luboš Vejvoda (SPŠ a VOŠ Písek)

Místopředsedkyně: Mgr. Zdeňka Vlková

Třídní učitel: Ing. Oldřich Smutný

 

Zkoušející:

Český jazyk a literatura (CL) – Mgr. Petržalová, Mgr. Kováříková

Anglický jazyk (AJ) – Mgr. Vlková, PaedDr. Ducháčková 

Elektrické stroje a přístroje (ES) – Ing. Schandl, Ing. Schandlová

Elektroenergetika (EG) – Ing. Schandlová, Ing. Schandl

Automatizace (AT) – Ing. Smutný, Ing. Tůma

OMP – Ing. Schandl, Ing. Schandlová, Ing. Vyhnal

 

Ústní část maturitní zkoušky třídy 4. SB:      15. 6. – 18. 6. 2020 (po - čt)

30 žáků

 

Předseda: Mgr. Zbyšek Studený (VOŠ, SPŠ aut. a tech. Č. Budějovice)

Místopředsedkyně: Ing. Dana Paurová

Třídní učitel: Mgr. Antonín Duda

 

Zkoušející:

Český jazyk a literatura (CL) – Mgr. Petržalová, Mgr. Kováříková

Anglický jazyk (AJ) - Mgr. Pelikánová, Mgr. Ohnsorg

Stavba a provoz strojů (SS) – Ing. Čejka, Ing. Kroupa, Ing. Tůma

Stojnictví (SN) – Ing. Čejka, Ing. Schwagerová, Ing. Tůma

Stojírenská technologie (ST) – Ing. Schwagerová, Ing. Kroupa

Ekonomika (EK) - Ing. Dana Paurová, Ing. Kroupa

OMP – 0

 

Uvolnění našich pracovníků do funkcí předsedů MK na jiné školy:

Mgr. Antonín Duda 

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice, Skuherského 1274/3 

9. 6. – 12. 6. 2020 (út - pá)

Ing. Věra Pakandlová

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice, Lidická 171/31          

10. 6. – 12. 5. 2020 (stř - pá)

Mgr. Jan Žižka SOŠ SE Velešín, U Hřiště 527

15. 6. – 17. 6. 2020 (po - stř)

Ing. Zdeněk Růžička SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402 

15. 6. – 18. 6. 2020 (po - čt)

Ing. Jiří Ploch SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402

15. 6. – 19. 6. 2020 (po - pá)

Ing. Věra Pakandlová VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice, Skuherského 1274/3

18. 6. – 19. 6. 2020 (čt - pá)

Ing. Lenka Schwagerová VOŠ, SPŠ a SOŠ, Zvolenská 934, Strakonice

24. 6. 2020 (stř – závěrečné zkoušky)

Mgr. Jan Žižka SOŠ a COP Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

22. 6. – 24. 6. 2020 (po - stř)

 

Mgr. Jaroslav Koreš Ph.D.

ředitel školy

 

 

Témata maturitních prací

Témata OMP pro obor Strojírenství 23-41-M/01

Témata obhajob maturitních prací z konstruování pomocí počítače, strojírenské technologie, stavby strojů a číslicového řízení strojů – školní rok 2019/20

Vyučující Téma Obsah práce
Ing. Miloš Badal Návrh dvoustupňové převodovky s čelním ozubením a výroba vstupního ozubeného pastorku převodovky, vstup 4 kW, vstupní otáčky 1440 1/min., i (převodový poměr) - 5
 • pevnostní výpočty hřídelí
 • pevnostní výpočty ozubení
 • výkresová dokumentace převodovky, hřídele s koly a sestava
 • výkresová dokumentace vstupní hřídele s návodkou na obrábění
 • volba materiálu, tři náhradní varianty materiálů
 • volba nástrojů (ozubení dělícím způsobem)
 • výroba vstupní hřídele s pastorkem – dělícím způsobem
Ing. Miloš Badal Výrobní postup vybrané součásti na systému Heidenhain.
 • výrobní výkres součásti (cykly, závity, sražení hran, polygony, frézování pod úhlem)
 • volba nástrojů pro jednotlivé operace
 • min. 3 varianty obrábění
 • výběr nejlepší varianty, ekonomické zhodnocení vybrané varianty
 • volba řezných podmínek pro jednotlivé operace
 • určení strojních časů.
 • tvorba nástrojového listu
 • tvorba vlastního programu v dialogu Hedenhain
Ing. Miloš Badal Volba nástrojů pro frézování, základy frézování.
 • základní pojmy, názvosloví
 • rozdělení z hlediska umístnění a provedení zubů, konstrukčního uspořádání, geometrického tvaru, atd.
 • řezné podmínky pro jednotlivé typy nástrojů
 • porovnání monolitických fréz – HSS, HSSCo, TK, PM
 • typy upínacích stopek – popis, výhody, nevýhody
 • HSC frézování
 • řezné úhly nástrojů pro frézování
 • porovnání nástrojů jednotlivých výrobců
 • ekonomika nasazení jednotlivých typů nástrojů
 • základní druhy frézování
 • porovnání frézování – konveční frézka, CNC frézka
 • vypracování metodické příručky pro volbu nástrojů pro frézování

Ing. Alfred Belko

Technologická příprava výroby pro součást typu HŘÍDEL

Pro zadaný výkres hotové součásti navrhnout technologii v následujících bodech:
 • Navrhnout zápustkový výkovek včetně výkresu
 • Provést návrh výrobního postupu součásti v bodech:
  • navrhnout sled operací včetně vhodného výrobního zařízení,
  • pro operaci soustružení sestavit podrobnou operační návodku v členění na operační úseky (postup prací, přesný výběr nástrojů a upínadel, řezné podmínky s respektováním obráběného materiálu a nástrojů).
 • Sestavit program pro opracování dílu na CNC soustružnickém centru v CAM systému KOVOPROG včetně seřizovacího listu a strojního času obrábění.
 • Navrhnout kontrolu vyrobeného dílu – kontrola rozměrů, dosažené jakosti povrchu.
 • Pro jeden tolerovaný rozměr na součásti vyčíslit a nakreslit pevné měřidlo – válečkový či třmenový kalibr.
Ing. Alfred Belko Technologická příprava výroby pro součást typu ČEP

Pro zadaný výkres hotové součásti navrhnout technologii v následujících bodech:

Dílčí úkoly jsou stejné jako u tématu 1

Ing. Alfred Belko

Technologická příprava výroby pro plochou součást ze šedé litiny

Pro zadaný výkres hotové součásti navrhnout technologii v následujících bodech:

 • Navrhnout odlitek včetně výkresu.
 • Provést návrh výrobního postupu součásti v bodech:
  • navrhnout sled operací včetně vhodného výrobního zařízení,
  • pro operaci frézování – vrtání sestavit podrobnou operační návodku v členění na operační úseky (postup prací, přesný výběr nástrojů a upínadel, řezné podmínky s respektováním obráběného materiálu a nástrojů).
 • Sestavit program pro opracování dílu na CNC frézovacím a vrtacím centru MaxxMill 400 v systému TNC 640 Heidenhain nebo TNC620 včetně seřizovacího listu a určení strojního času obrábění.
 • Navrhnout kontrolu vyrobeného dílu – kontrola rozměrů, dosažené jakosti povrchu.
 • Pro jeden tolerovaný rozměr na součásti vyčíslit a nakreslit pevné měřidlo – válečkový či třmenový kalibr.
Ing. Vilém Čejka Jednostupňová čelní převodovka
 • Návrh jednostupňové čelní převodovky s evolventními nekorigovanými zuby pro pohon pojezdu jeřábu.
 • Analýza problematiky, návrh variant konstrukčního řešení, volba varianty.
 • Konstrukční řešení zadání.
 • Návrh materiálů a polotovarů.
 • Pevnostní výpočet všech pohyblivých částí včetně pevnosti ozubení.
 • Namodelování celé převodovky v programu Solid Edge a ověření funkčnosti kinematiky sestavy.
 • Výkres sestavy.
 • Výrobní výkresy všech nenormalizovaných součástí.
 • Technologický postup výroby pro výstupní hřídel a hnané kolo včetně tepelného zpracování a případných povrchových úprav.
 • Program pro výrobu výstupního hřídele pro NC soustruh v programu Kovoprog.
Ing. Vilém Čejka Lanové zdvihací zařízení pro dílenský manipulační jeřáb
 • Návrh navíjecího zařízení ručně poháněného dílenského manipulačního jeřábu se zajištěním proti samovolnému spuštění břemene.
 • Analýza problematiky, návrh variant konstrukčního řešení, volba varianty.
 • Konstrukční řešení zadání.
 • Řešení bezpečnosti práce se zařízením – zajištění proti samovolnému spuštění břemene a zajištění břemene v požadované poloze během manipulace.
 • Návrh materiálů a polotovarů.
 • Pevnostní výpočet všech pohyblivých částí, v případě rámu pouze určené části v závislosti na konstrukčním provedení.
 • Namodelování celé převodovky v programu Solid Edge a ověření funkčnosti kinematiky sestavy.
 • Výkres sestavy.
 • Výrobní výkresy všech nenormalizovaných součástí včetně svařenců.
 • Technologický postup výroby navíjecího bubnu.
 • Program pro výrobu hřídele navíjecího bubnu pro NC soustruh v programu Kovoprog.
Ing. Vilém Čejka Mechanicky ovládaná lamelová třecí spojka
 • Návrh mechanicky ovládané třecí lamelové spojky se stálými otáčkami a schopností zajištění zařízení proti přetížení nadměrným točivým momentem.
 • Analýza problematiky, návrh variant konstrukčního řešení, volba varianty.
 • Konstrukční řešení zadání.
 • Vyřešení mechanického ovládání pomocí táhla nebo vidlice.
 • Návrh materiálu a polotovarů.
 • Pevnostní výpočet všech částí spojky včetně předepnuté pružiny, čepů vstupního a výstupního hřídele a výpočet tepelného zatížení lamel.
 • Namodelování celé spojky v programu Solid Edge a ověření funkčnosti kinematiky rozpojení přenosu točivého momentu.
 • Výkres sestavy.
 • Výrobní výkresy všech nenormalizovaných částí.
 • Technologický postup výroby jednoho z unášečů spojky.
 • Program pro výrobu zvoleného unášeče pro NC soustruh v programu Kovoprog.
Ing. Petr Kroupa Návrh převodovky, výroba vybraného ozubeného kola, program na výrobu výstupního hřídele převodovky.
 • Schéma dvoustupňové převodovky s čelními ozubenými koly a přímými zuby.
 • Výpočet rozměrů všech ozubených kol, hřídelů a ložisek převodovky.
 • Výkres sestavy převodovky.
 • Výrobní výkres všech hřídelů a vyráběného ozubeného kola.
 • Program na výrobu jednoho z hřídelů převodovky.
 • Kontrola rozměrů vyrobeného ozubeného kola.
 • Doporučované další úpravy vyrobeného ozubeného kola.
Ing. Petr Kroupa Návrh programů na výrobu konkrétních strojních součástí, jejich pevnostní kontrola a rozměrová kontrola.
 • Pro konkrétního zákazníka navrhnout program pro obráběcí stroj na výrobu součástí dle výkresů zákazníka.
 • Podle vytvořeného programu součásti vyrobit.
 • Vyrobené součásti rozměrově zkontrolovat a vytvořit protokol z této kontroly.
 • Vyráběné součásti pevnostně zkontrolovat.
 • Při zpracování této úlohy se předpokládá dlouhodobá spolupráce s majitelem firmy Nástrojárna CB s.r.o., který bude oponentem práce.
Ing. Petr Kroupa Provést odborné strojařské a ekonomické hodnocení komerčně vyráběného strojního zařízení, (spalovací motor např. pro sekačku trávy, malý motocykl, štípačka dřeva apod.).
 • Vybrat si konkrétní strojní zařízení, které je studentovi k dispozici a provést jeho demontáž.
 • Hlavní části pevnostně zkontrolovat.
 • Provést rozměrovou kontrolu důležitých součástí.
 • Sestrojit výrobní výkresy kontrolovaných strojních součástí.
 • Sestavit tabulku parametrů daného zařízení s doplněním o parametry konkurenčních strojů.
 • Provést ekonomické zhodnocení výroby a provozu daného zařízení a minimálně ještě dvou dalších.

Mgr. Ivan Lavička

Návrh nízkotlaké průtočné vodní turbíny (Banki)
 • Parametr zadání:
 • spád 3 m
 • průtok 30 l/ s
 • Návrh, výkresová dokumentace (sestava, podsestavy, detaily).
Mgr. Ivan Lavička Návrh mechanického stahováku ložiska přední nápravy Škoda Fabia 1.2 HTP bez demontáže těhlice z vozidla
 • Návrh, výkresová dokumentace (sestava, podsestavy, detaily).
Mgr. Ivan Lavička Návrh univerzálního sekacího adaptéru k motorové zahradní sekačce k dosečení traviny kolem překážky kruhového průřezu (kmen stromu, hlava vinné révy, palisáda) s vyloučením kontaktu sekacího elementu s překážkou.

Varianty výběru

 • pohon sekacího elementu přímo z pohonné jednotky rotační sekačky,
 • pohon sekacího elementu vlastní pohonnou jednotkou (elektromotor).

Rozvaha nad variantou řešení, konstrukční návrh, technická dokumentace, výkresová dokumentace.

Ing. Lenka Schwagerová

Kladnice

Navrhněte zdvihové ústrojí mostového jeřábu pro zdvihání břemene o hmotnosti 5t, při zdvihové rychlosti 14m/min. při maximálním zdvihu14m. Jedná se o III. Skupinu jeřábů. Při výpočtu předpokládejte hmotnost kladnice 100 kg. Použijte zdvojeného zdvihového kladkostroje s kladkovým převodem 3.

Obsah práce:         

 • zadání a popis zařízení a jeho funkce
 • náčrty (zdvihové ústrojí jeřábu) a výpočty (max. síla v laně, průměr lana, návrh bubnu a kladek, výpočet délky bubnu, volba polotovaru bubnu, pevnostní výpočet bubnu, tlakové namáhání a dovolené napětí, pevnostní výpočet háku, měrný tlak v závitech, kontrola na tah, kontrola příčníku, výpočet čepu kladek, výpočet postranice táhla, výpočet ložisek pro kladky, výpočet vahadla, výpočet elektromotoru, volba převodovky, volba stavěcí brzdy, volba spojky).
 • sestava – nárys (řez), bokorys (pohled)
 • detail – kladka (odlehčit…6 až 8 děr), uložena ve dvou valivých ložiskách, řešena buď jako odlitek anebo jako svařenec. (svařovací podsestava)
Ing. Lenka Schwagerová

Uložení hřídele šneku ve šnekové převodovce

Navrhněte uložení hřídele šneku ve šnekové převodovce. Šnek bude uložen ve valivých ložiskách, radiální i axiální síla bude zachycena jednořadým kuličkovým ložiskem. Trvanlivost bude 20000 hodin, výkon šneku 3,2 kW, 280 otáček za min., materiál šneku 12050, zatížení je střídavé, příruby pomocí šroubů, vnitřní kroužek bude zatížen obvodově.

Obsah práce:        

 • zadání a popis
 • náčrty a výpočty (výpočet průměru hřídele, kontrola napětí, výpočet axiálního ložiska a obou radiálních kulič. Ložisek, výpočet pera hřídele)
 • výkresy a detaily – sestava uložení hřídele šneku, hřídel, víko
Ing. Dana Paurová

Založení společnosti:

 • Volba předmětu podnikání a právní formy podnikání. Strojírenská firma zaměřená na výrobu rotačních součástí.Pro typovou součást určit typový výrobní postup, normu času, počet dělníků a strojní zařízení.
 • Zdroje základního kapitálu a sestavení počáteční rozvahy.
 • Rozjezd účetnictví.
Ing. Dana Paurová

Náklady společnosti a kalkulace ceny výrobku:

 • Rozlišení nákladů firmy na fixní a variabilní.
 • Pro typovou součást určit typový výrobní postup, normu času, počet dělníků a strojní zařízení.
 • Výpočet ceny výrobku při určitém objemu výroby.
 • Porovnání ceny s konkurenčními cenami.
Mgr. Michal Vondrášek Speciální technologie při soustružení
 • Seznamte se detailně s aktuální odbornou literaturou z oblasti obrábění se zaměřením na soustružení a speciální technologie používané při soustružení. Vyhledejte vhodnou aktuální literaturu a další informace k danému tématu.
 • V informačních zdrojích se zaměřte především na základní pojmy, názvosloví, jednotky, řezné podmínky, stanovení hospodárné řezné rychlosti, otáček, posuvů, chlazení a mazání v závislosti na obráběném materiálu a na materiálu i geometrii nástroje.
 • V úvodu proveďte souhrn zásad hospodárného obrábění, přehledně utřiďte obecné poznatky týkající se třískového obrábění z doporučené literatury a vysvětlete všechny základní pojmy třískového obrábění s ohledem na nejnovější pojetí a nové normy.
 • Proveďte výběr základních technologií soustružení vhodných pro použití ve výkladu na strojírensky zaměřené vyšší střední škole (dle obvyklých provozních podmínek takového pracoviště).
 • V rámci práce vypracujte přehledný a srozumitelný text, který bude případně použitelný jako metodický návod pro výklad technologií užívaných při soustružení se zaměřením na speciální technologie.
 • Vlastní jádro práce bude tvořit metodická část, která bude srozumitelná, přehledná a dobře použitelná pro výklad strojního obrábění soustružením speciálními technologiemi.
 • Zaměřte se především na nástroje, jejich konstrukci, užití a nástrojové materiály nástrojů a nástroje speciální konstrukce (závitové nože, kotoučové nože, nástroje pro vysoko výkonné nástroje pro CNC stroje, nástroje s keramickými řeznými destičkami).
 • Dále se zaměřte na speciální způsoby upínání obrobků.
 • Pokuste se konzultovat navržené technologie s některými specialisty a odborníky z praxe (nástrojáren) a tyto praktické postupy popište a zařaďte je do práce.
Mgr. Michal Vondrášek Nástroje pro soustružení
 • Seznamte se detailně s aktuální odbornou literaturou z oblasti obrábění se zaměřením na soustružení a nástroje s ním související. Sám vyhledejte vhodnou aktuální literaturu a další informace k danému tématu.
 • V informačních zdrojích se zaměřte především na základní pojmy, názvosloví, jednotky, řezné podmínky, stanovení hospodárné řezné rychlosti, otáček, posuvů, chlazení a mazání v závislosti na obráběném materiálu a na materiálu i geometrii nástroje.
 • V úvodu proveďte souhrn zásad hospodárného obrábění, přehledně utřiďte obecné poznatky týkající se třískového obrábění z doporučené literatury a vysvětlete všechny základní pojmy třískového obrábění s ohledem na nejnovější pojetí a nové normy.
 • Proveďte výběr základních technologií soustružení vhodných pro použití ve výkladu na strojírensky zaměřené vyšší střední škole (dle obvyklých provozních podmínek takového pracoviště).
 • V rámci práce vypracujte přehledný a srozumitelný text, který bude případně použitelný jako metodický návod pro výklad technologií užívaných při soustružení.
 • Vlastní jádro práce bude tvořit metodická část, která bude srozumitelná, přehledná a dobře použitelná pro výklad strojního obrábění.
 • Zaměřte se především na nástroje, jejich konstrukci, užití a nástrojové materiály nástrojů.
 • Dále se zaměřte na způsoby upínání obrobků.
 • Pokuste se konzultovat navržené technologie s některými specialisty a odborníky z praxe.
Mgr. Michal Vondrášek Svařování kovů obalovanou elektrodou
 • V úvodu uveďte zdůvodnění zvoleného téma a cíle práce. Vyhledejte vhodné zdroje informací k danému tématu. V další části se zaměřte na souhrn základních teorií k uvedenému okruhu (teorie svařování kovů elektrickým obloukem) ze všech dostupných zdrojů.
 • Seznamte se detailně s aktuální odbornou literaturou z oblasti svařování elektrickým obloukem. Vyhledejte vhodnou literaturu k danému tématu.
 • V literatuře se zaměřte především na základní pojmy tavného svařování kovů, názvosloví, svařovací metody a techniky, chyby při svařování atd.
 • V úvodu proveďte souhrn zásad správného obloukového svařování a přehledně utřiďte obecné poznatky týkající se svařování z doporučené literatury a vysvětlete základní pojmy.
 • Zaměřte se na problematiku vybraných technologií obloukového svařování a užívané techniky.
 • Proveďte teoretický popis této vybrané technologie a výčet působících vlivů ovlivňujících kvalitu svarů.
 • V rámci práce vypracujte přehledný a srozumitelný text, který bude případně použitelný jako metodický návod pro výklad užívaných technologií.
 • Pozornost soustřeďte především na dostupné metody užívané v regionu.
 • Závěrem shrňte získané poznatky a pokuste se získat charakteristické vzorky svarů, které předvedete u obhajoby práce.

Témata OMP pro obor Elektrotechnika 26-41-M/01

Témata obhajob maturitních prací (OMP) z elektrotechniky, mikroprocesorové techniky, automatizace a informatiky – školní rok 2019/20

Vedoucí práce Téma Obsah práce
Ing. Jan Janoud Arduino - pomocný text k výuce
 • čip Atmega 328, 32u4, 2560 – popis
 • vývojová prostředí – druhy, instalace, popis, práce v nich
 • systémy přerušení (událostí na daném pinu, událostí na čítači)
 • programování ve wiringu, c, assembleru
Ing. Jan Janoud MySQL a PHP - pomocný text k výuce
 • prostředí web serveru pod windows i linuxem – ukázky instalací
 • úvod do jazyka SQL, základní práce s tabulkami v prostředí konzoly
 • jazyk php při práci s MySQL, příklad jednoduché databáze
 • MySQL a Libre (+MS) Office – ukázka vytvoření a požití konkrétní databáze
Ing. Jan Janoud Assembler - pomocný text k výuce
 • instrukce procesorů 80x86
 • assembler NASM – možnosti
 • služby jádra operačního systému a knihoven jazyka c
 • ukázky programů
Ing. Václav Jilek Řízení rozběhu asynchronního motoru pomocí mikroprocesoru Arduino
 • Návrh musí obsahovat rozběh asynchronního motoru Y/D, zastavení motoru, reverzace chodu motoru. Zaznamenávat parametry rozběhu (proud, napětí a čas).
 • Zařízení prakticky realizovat bez silových prvků pro rozběh.
Ing. Václav Jilek Návrh řízení smart home pomocí systému LOXONE
 • Navrhnout řízení domu 4+1 který obsahuje kuchyň, obývací pokoj, ložnici, dva dětské pokoje, koupelna, WC, garáž.
 • Řízení musí obsahovat osvětlení, zaclonění, vytápění, vstupní systém, zabezpečovací zařízení, meteorologickou stanici a měření spotřeby elektrické energie.
 • Vypracovat projekt v SW Config LOXONE.
Ing. Václav Jilek Návrh solární elektrárny
 • Návrh solární elektrárny pro rodinný domek, výkon 8 kW s ukládáním přebytečné energie do akumulátoru.
 • Práce musí obsahovat výpočty, výběr komponentů (solární panely, měnič, akumulátor atd.).
 • Schéma zapojení, návrh upevnění panelů na střeše, rozpočet a ekonomické zhodnocení investice.
Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D. Inteligentní dočasný semafor
 • Funkční model dočasného semaforu, reagující na aktuální provoz.
 • Dva bezdrátově komunikující modely semaforu, komunikace bude zabezpečena.
 • Snímání počtu aut před semaforem a řízení průjezdu dle aktuální dopravní situace.
 • Sepnutí po průjezdu posledního auta.
 • Snímání aut, které projely na červenou.
 • Komunikace s IZS (možnost uzavření obou průjezdů pro vozy IZS).
Ing. Zdeněk Růžička Vytvoření webového rozhraní
 • pro správu školní sítě
 • pro správu uživatelů
Ing. Zdeněk Růžička Automatizované měřící pracoviště pro měření přenosových charakteristik
 • vytvoření přípravků – aktivní a pasivní dvoubrany
 • návrh měřícího pracoviště
 • naprogramování měřících přístrojů pro automatické měření a tisk výsledných charakteristik
Ing. Zdeněk Růžička Logomanuál školy
 • návrh loga školy
 • grafický rozklad loga – přesný výkres s kótami, rozklad barev, použité fonty
 • použití loga – návrh hlavičkového papíru, vizitek, potisků triček, reklamní předměty
Ing. Jaroslav Křepelka Měřící přípravek „Pasivní kmitočtové filtry“
 • Výběr tématu: Návrh a realizace měřícího přípravku pro rychlé a jednoduché měření na kmitočtových filtrech. Přípravek má obsahovat pasivní dolní propusti, horní propusti, pásmové propusti i pásmové zádrže. Filtry by měly být RC i LC.
 • Popis tématu z hlediska elektroniky.
 • Popis návrhu a výroby měřícího přípravku.
 • Měření parametrů a charakteristik kmitočtových filtrů na realizovaném přípravku.
 • Porovnání teoreticky předpokládaných a reálně dosažených výsledků.
 • Práce bude obsahovat dokumentaci k výrobě přípravku a výsledky měření na navržených kmitočtových filtrech.
Ing. Jaroslav Křepelka Měřící přípravek „Lineární stabilizátory napětí“
 • Výběr tématu: Návrh a realizace měřícího přípravku pro rychlé a jednoduché měření na stabilizátorech napětí. Přípravek má obsahovat lineární stabilizátory napětí parametrické i zpětnovazební.
 • Popis tématu z hlediska elektroniky.
 • Popis návrhu a výroby měřícího přípravku.
 • Měření parametrů a charakteristik stabilizátorů napětí na realizovaném přípravku.
 • Porovnání teoreticky předpokládaných a reálně dosažených výsledků.
 • Práce bude obsahovat dokumentaci k výrobě přípravku a výsledky měření na navržených stabilizátorech napětí.
Ing. Jaroslav Křepelka Měřící přípravek „Rezonanční obvody“
 • Výběr tématu: Návrh a realizace měřícího přípravku pro rychlé a jednoduché měření rezonančních obvodů (sériových, paralelních a vázaných). U vázaných rezonančních obvodů se požaduje možnost měnit stupeň vazby.
 • Popis tématu z hlediska elektroniky.
 • Popis návrhu a výroby měřícího přípravku.
 • Měření parametrů a charakteristik rezonančních obvodů na realizovaném přípravku.
 • Porovnání teoreticky předpokládaných a reálně dosažených výsledků.
 • Práce bude obsahovat dokumentaci k výrobě přípravku a výsledky měření na navržených rezonančních obvodech.
Ing. Bohuslav Schandl Teslův transformátor – návrh a konstrukce
 • Obecný rozbor Teslova transformátoru, rozdělení.
 • Rozbor tranzistorového T. transformátoru s dvojitou rezonancí (DRSSTC).
 • Návrh konstrukce – výpočty.
 • Postup konstrukce.
 • Návrh a postup zhotovení modulace.
Ing. Bohuslav Schandl Rekonstrukce elektrické sítě (silnoproudé)
 • Technická zpráva, úvod.
 • Celkový výkres situace.
 • Schéma uložení kabelů.
 • Schéma křížení sítí.
 • Vzhled kabelových pilířů.
 • Výpočty.
 • Vyhodnocení technické zprávy.
Ing. Bohuslav Schandl Tepelné čerpadlo a jeho využití v RD
 • Technická zpráva, úvod.
 • Tepelný výpočet ztrát dle ČSN (nová norma).
 • Konstrukce tepelného čerpadla.
 • Realizace tepelného čerpadla v RD.
 • Vyhodnocení, úspory, atd.
Ing. Alena Schandlová Elektroinstalace rodinného domu
 • Realizujte projektovou dokumentaci elektroinstalace dle pokynů vedoucího.
 • Navrhněte způsob připojení z distribuční sítě nízkého napětí.
 • Proveďte výpočty související s návrhem elektroinstalace.
 • Navrhněte elektroinstalaci včetně slaboproudé části.
 • Proveďte kontrolu navrženého jištění ve vhodném software.
 • Vytvořte dokumentaci rozvaděčů.
 • Zpracujte technickou zprávu.
 • Proveďte odhad investičních a ročních provozních nákladů elektroinstalace.
Ing. Alena Schandlová Kompenzace jalového výkonu

Požadované dílčí body práce:

 • Princip kompenzace účiníku, teoretický rozbor této oblasti.
 • Popis měřící soustavy, její činnost a součásti.
 • Proveďte měření kompenzace účiníku různých druhů zátěže pomocí regulátoru jalového výkonu.
 • Postup měření a dokumentace měření.
 • Vyhodnocení měření.
 • Zmapujte trh se zařízením pro kompenzaci účiníku a popište vývoj v této oblasti.
Ing. Alena Schandlová Návrh rekonstrukce distribuční sítě 0,4 kV v zadané oblasti

Požadované dílčí body práce:

 • Klasifikace jednotlivých druhů sítí nn.
 • Popište výhody, nevýhody a dopady na jištění, vliv na úbytky napětí.
 • Zhodnocení stávajícího stavu sítě a návrh variant její rekonstrukce.
 • Výpočet ustáleného chodu rekonstruované sítě v zadané oblasti a vyhodnocení.
 • Návrh variant řešení dané sítě a jejich posouzení z hlediska chodu sítě při stávajícím zatížení a při výhledovém zatížení na 15 let.
 • Porovnání variant řešení sítě z hlediska ekonomické efektivnosti.
Ing. Oldřich Smutný Měření teploty čidlem Pt 100 v měřícím můstku
 • Navrhněte zapojení měřícího můstku s odporovým čidlem Pt100 pro rozsah teplot 20 °C až 300 °C. Zpracování napětí můstku bude pomocí rozdílového zesilovače s následným invertujícím nebo neinvertujícím zesilovačem v rozmezí 0-10V. Navrhněte a realizujte plošný spoj pro vámi zvolené součástky. Takto zpracované napětí vyhodnoťte převodníkem v PLC a napište program pro dvoupolohovou regulaci teploty. Po ověření funkce rozšiřte program o řízení pomocí PWM.
 • Ovládací prvky i měřené hodnoty zobrazte na panelu HMI.
Ing. Oldřich Smutný Měření teploty čidlem Pt 100 ve zpětnovazebním zapojení
 • Navrhněte zapojení pro měření teploty s odporovým čidlem Pt 100 ve zpětné vazbě OZ v rozsahu 20 °C až 300 °C. Podle potřeby zvolte další zesilovací stupeň. Navrhněte a realizujte plošný spoj pro vámi zvolené součástky.   Výstupní napětí zpracujte pomocí PLC a vytvořte program pro dvoupolohovou regulaci teploty. Po ověření funkce programu proveďte rozšíření na použití PWM.
 • Ovládací prvky i měřené hodnoty zobrazte na panelu HMI.
Ing. Oldřich Smutný Řízení pohybu dvou servomotorů
 • Navrhněte zapojení pro obousměrný pohyb dvou lineárních os se stejnosměrnými elektromotory. Snímání polohy je provedeno pomocí víceotáčkového potenciometru. Navrhněte plošný spoj a zapojení realizujte. Po oživení napište program pro řízení polohy a rychlosti pohonů.
 • Ovládací prvky i měřené hodnoty zobrazte na panelu HMI.

Programovou část úlohy bude možno realizovat na PLC školy v laboratoři PLA u Ing. Smutného, který také poskytne podrobné vysvětlení zadání.

Ing. Zdeněk Vyhnal Měřící převodník pro teplotní čidlo Ni1000 s digitálním zpracováním s využitím mikrokontroleru AT89C2051, zobrazením na displeji a výstupem na sériový port
 • Výběr tématu: Nepřímé měření teplot prostřednictvím změny elektrického odporu.
 • Popis tématu z hlediska fyziky.
 • Popis tématu z hlediska elektrotechniky – výběr vhodné měřící metody, výběr vhodného A/D převodníku.
 • Korekce (v digitální formě prostřednictvím mk AT89C2051) – charakter korekce, způsob provedení.
 • Popis programu použitého pro korekci, pro komunikaci s displejem a pro sériovou komunikaci.
 • HW konstrukce.
 • Rozhraní a jejich napěťové úrovně.
 • Porovnání rozsahu idealizace s naměřenými hodnotami.
 • Diskuze vlivu případného idealizovaného popisu v reálných podmínkách.
 • Stanovení chyby měření.
 • Práce bude obsahovat výsledky měření v různých prostředích a při různé dynamice změny teplot a jejich porovnání.
Ing. Zdeněk Vyhnal Ochrana dvouvodičového vedení zabezpečovacího zařízení před ovlivněním neoprávněnou osobou
 • Výběr tématu: Zabezpečovací technika.
 • Popis tématu z hlediska fyziky.
 • Popis tématu z hlediska elektrotechniky – možnosti při využití digitálního přenosu, možnosti při použití analogového principu.
 • Možnosti využití vedení k současnému napájení zařízení v koncovém bodu (využití propustí a zádrží, využití časového multiplexu, využití užitečného signálu-napájení z rozprostřeného spektra, apod.).
 • Možnosti detekce použité metody zabezpečení a možnosti penetrace systému při znalosti použité metody.
 • HW konstrukce.
 • Rozhraní a jejich napěťové úrovně.
 • Práce bude obsahovat popisy metod zabezpečení stavu přenášeného dvouvodičovým vedením a porovnání možností jejich podvržení.
Ing. Zdeněk Vyhnal Bezkontaktní měřič vzdálenosti a rychlosti
 • Výběr tématu: Měření vzdáleností.
 • Popis tématu z hlediska fyziky.
 • Popis tématu z hlediska elektrotechniky.
 • Výběr vhodné frekvence (akustické pásmo, elektromagnetické vlny, laserové záření).
 • HW konstrukce.
 • Rušení, ošetření proti rušení přírodními a umělými vlivy.
 • Stanovení chyby měření.
 • Práce bude obsahovat popisy metod měření vzdálenosti a rychlosti a popis problematiky ošetření rušení na použité frekvenci.
Ing. Zdeněk Vyhnal Generátor bílého šumu
 • Výběr tématu: Signálové generátory.
 • Popis tématu z hlediska fyziky.
 • Popis tématu z hlediska využití bílého šumu z hlediska kryptografie, ochrany před odposlechem, biologie, syntézy zvuků, testování elektrických obvodů, apod.
 • Popis tématu z hlediska elektrotechniky.
 • Výběr vhodné konstrukce pro získání co nejširšího pásma.
 • HW konstrukce.
 • Ovlivnění kvality bílého šumu vlivem prostředí.
 • Práce bude obsahovat komplexní řešení problematiky bílého šumu a vlivu zvolené metody na kvalitu bílého šumu.
Ing. Zdeněk Vyhnal Zařízení k detekci elektrických vedení uložených ve zdi
 • Výběr tématu: Detektory elektrických polí a kovů, magnetická měření, měření polí.
 • Popis tématu z hlediska fyziky.
 • Popis tématu z hlediska elektrotechniky.
 • Rozdíl v detekci vedení bez napětí, vedení napájeného stejnosměrným napětím, střídavým napětím, napětím z detektoru.
 • Rozdíl v detekci u zatíženého a nezatíženého vedení.
 • Rozdíl v detekci u vedení uloženého v různých typech materiálů zdí.
 • Výběr vhodného principu.
 • HW konstrukce.
 • Ovlivnění vlivem rušení.
 • Práce bude obsahovat komplexní řešení problematiky detekce přítomnosti vedení.
Ing. Zdeněk Vyhnal Detekce polohy ve 2D prostředí s využitím zdrojů definovaného signálu
 • Výběr tématu: Měření vzdáleností, detekce polohy.
 • Popis tématu z hlediska fyziky (princip určování polohy).
 • Popis tématu z hlediska elektrotechniky.
 • Výběr vhodné frekvence (akustické pásmo, elektromagnetické vlny, optické nebo laserové záření).
 • Výběr vhodného počtu a rozmístění vysílačů.
 • HW konstrukce.
 • Rušení, ošetření proti rušení přírodními a umělými vlivy.
 • Stanovení chyby měření.
 • Práce bude obsahovat popisy metod určení polohy ve dvourozměrném prostředí a popis problematiky ošetření rušení na použité frekvenci.
Ing. Zdeněk Vyhnal Bezdrátový přenos elektrické energie – bezdrátová nabíječka
 • Přenos elektrické energie, elektromagnetické pole.
 • Popis tématu z hlediska fyziky.
 • Popis tématu z hlediska elektrotechniky.
 • Výběr vhodné frekvence a tvaru signálu.
 • Výběr vhodného prostorového uspřádání antén/cívek.
 • HW konstrukce.
 • Elektromagnetická kompatibilita, ovlivnění radiového spektra, podmínky provozu (ČTÚ).
 • Vliv na zdraví osob vyskytujících se v blízkosti vysílače.
 • Detekce nepřítomnosti přijímače.
 • Stanovení účinnosti v závislosti na vzdálenosti a dalších vlivech prostředí (např. vlhkost, apod.).
 • Práce bude obsahovat popisy metod bezdrátového přenosu elektrické energie a podrobné zpracování problematiky pro zvolenou metodu.
Ing. Zdeněk Vyhnal Vliv sluneční bouře na současnou infrastrukturu
 • Výběr tématu: elektromagnetické pole, elektromagnetická kompatibilita.
 • Popis tématu z hlediska fyziky.
 • Popis tématu z hlediska elektrotechniky.
 • Sluneční cyklus.
 • Elektromagnetické pole Země.
 • Historie.
 • Vliv na silnoproudá zařízení, slaboproudá zařízení a zdraví osob.
 • Nepřímé vlivy.
 • Principy ochrany silnoproudých a sdělovacích zařízení.
 • Práce bude obsahovat popisy vlivu sluneční bouře a možnosti ochrany při přihlédnutí k již proběhnuvším solárním bouřím a jejich důsledkům.
Mgr. Jan Ziška Reverzní zapojení stykačů
 • teoretický rozbor použitých součástek
 • momentové charakteristiky motorů
Mgr. Jan Ziška Návrh elektroinstalace pro rodinný domek včetně přípojek  
Mgr. Jan Ziška Zapojení tří stykačů pro rozběh třífázového motoru hvězda - trojúhelník včetně teoretického rozboru a momentových charakteristik.  

 

MATURITNÍ OKRUHY

Maturitní okruhy AT
Maturitní okruhy EE
Maturitní okruhy EK a ÚČ
Maturitní okruhy ESP
Maturitní okruhy EZ
Maturitní okruhy předmět Stavba a provoz strojů s automatizací
Maturitní okruhy ST

 

Kalendář akcí Loading...

Den otevřených dveří: 4. 11. 2020 (středa) - 15:00 - 18:00 hod.