Maturitní zkouška

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Model maturitní zkoušky od roku 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Maturitní zkouška zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Společná část

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky).

 • Zkoušku z cizího jazyka lze na SPŠ SE konat pouze z anglického jazyka.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, z matematiky nebo matematiky rozšiřující. Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části jsou koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavků.

Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek, přičemž jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

Termíny uvedené dále jsou platné pro každý kalendářní rok. Pokud vychází termín na dny volna, je platný termín připadající na předcházející pracovní den.

 

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce

 • Žáci oznámí nejpozději do 15. 11. třídnímu učiteli předměty, ze kterých budou skládat maturitní zkoušku. Nejpozději do 30. listopadu žák předá třídnímu učiteli Přihlášku k MZ. Do tohoto termínu předají třídnímu učiteli platný posudek školského poradenského zařízení, pokud žádají o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky – viz dále.
  • Termín 30. listopadu 2021 je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném termínu, tak ke zkoušce opravné i náhradní.
  • Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy.
 • Volbu předmětů maturitní zkoušky včetně přihlášení k vypracování Maturitní práce nebude možné po odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce změnit. Volba zůstává neměnná i pro náhradní a opravné zkoušky.
 • 15. – 20.12. příslušného kalendářního roku žák obdrží výpis z přihlášky, jenž do 5-ti dnů od obdržení stvrdí svým podpisem, případně (do 5 dnů od převzetí) nahlásí nesoulady vedení školy. Podepsaný výpis žák odevzdá zpět vedení školy.

Veškeré informace týkající se státní maturitní zkoušky a vzorové testy naleznete na stránkách CERMATU: https://maturita.cermat.cz/

 

ÚPRAVY PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠK. ROK 2021/22

Vyhláška č. 177/2009 Sb. v § 1 písm. c) definuje žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) a tyto žáky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.

Maturitní zkouška pro žáky s PUP MZ se liší v:

 • přihlašování k MZ;
 • úpravě uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky;
 • úpravě zkušebního schématu.

Přihlašování k MZ pro žáky s uzpůsobenými podmínkami

Spolu s přihláškou k maturitní zkoušce žák odevzdá řediteli školy doporučení školského poradenského zařízení, které obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení písemné práce a ústní zkoušky.

Ředitel školy na základě doporučení specifikuje v přihlašovací aplikaci u každého žáka příslušnou kategorii a skupinu PUP MZ z doporučení. Žáci s PUP MZ nemohou při zkoušce sedět ve společných učebnách s žáky bez PUP MZ z důvodu odlišných časových limitů zkoušek. Z doporučení může vyplývat i požadavek na samostatnou učebnu.

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Patří sem například: navýšení časového limitu, umístění žáků s PUP MZ do samostatné učebny/učeben, možnost použití individuálních kompenzačních pomůcek, formálně upravená zkušební dokumentace, využití individuální techniky pro zápis odpovědí, možnost využít podpory asistenta nebo služeb tlumočníka, vynechání poslechu u žáků se sluchovým postižením aj. Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ v žádném případě nezahrnuje prominutí některých částí zkoušek, „ulehčení“ zkoušek nebo vynechání určitého obsahu. Upravené zkoušky ověřují stejné vědomosti a dovednosti jako zkoušky neupravené.

 

USTANOVENÍ PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z CL, AJ A MAT (může být měněno dle vyhlášek a úprav z mšmt)

 

PŘEDMĚT ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Didaktický test – společná část MZ

 • Doba konání zkoušky – 75 minut.
 • Povolené pomůcky – modrá propiska dostatečně silně píšící, nepoužívat mazací pero a jiné korektory.
 • Studenti sedí při DT každý sám v lavici.
 • DT připravuje CERMAT dle Katalogu požadavků (https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/katalog-pozadavku-2018-CJL.pdf).
 • Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Hranici uvede Centrum v testových sešitech didaktických testů.
 • Hodnocení je slovní „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
 • Termín DT určí MŠMT.

Písemná práce – profilová část MZ

 • Rozsah práce – minimálně 250 slov.
 • Doba konání zkoušky – 110 minut (včetně volby zadání).
 • Povolené pomůcky – Pravidla českého pravopisu, modrá propiska, nepoužívat mazací pero a jiné korektory.
 • Počet zadání – pět zadání (výběr z těchto útvarů: úvaha, vypravování, zpráva, dopis, charakteristika, článek, popis).
 • Studenti sedí při PP každý sám v lavici.
 • Termín bude určen ŘŠ, nejdříve lze ale PP psát 1. dubna příslušného školního roku.
 • PP jsou hodnoceny vyučujícími českého jazyka a literatury na SPŠ SE. PP jsou hodnoceny dle kritérií stanovených ve škole, při hodnocení jsou přiřazovány body, které jsou následně převedeny na známku 1–5.
  • Kritéria: 1A – téma, úroveň zpracování; 1B – útvar a komunikační situace; 2A – pravopis a tvarosloví; 2B – slovní zásoba, vhodná volba slov; 3A – stavba vět, syntaktické nedostatky; 3B – kompozice a členění textu, logická argumentace. V každém kritériu je možné získat maximálně 5 bodů.
  • Body a známky – 30-27 bodů = známka 1; 26-22 bodů = známka 2; 21-17 bodů = známka 3; 16-12 bodů = známka 4; 11-0 bodů = známka 5.

Ústní zkouška – profilová část MZ

 • Studenti si volí k ústní MZ 20 titulů ze Školního seznamu literárních děl
  • Školní seznam literárních děl k MZ je zveřejněn na webu školy a nástěnce k maturitě vždy nejpozději 30. září příslušného školního roku (je platný pro jarní i podzimní zkušební období).
 • Každý student vytvoří ze zvolených 20 knih vlastní Seznam četby k maturitní zkoušce.
  • Seznam četby musí obsahovat - 2 knihy napsané do konce 18. století, 3 knihy napsané během 19. století, 4 knihy světové literatury napsané během 20. a 21. století, 5 knih české literatury napsané během 20. a 21. století; z toho musí být minimálně 2 knihy řadící se k poezii, 2 knihy řadící se k dramatu, 2 knihy řadící se k próze.
  • Seznam četby musí student odevzdat řediteli školy do 31. 3. příslušného školního roku pro jarní zkušební období, do 30. 6. pro podzimní zkušební období. Seznam odevzdává prostřednictvím své vyučující na ČJL.
  • Pokud student vlastní Seznam četby do stanoveného data neodevzdá, losuje ze všech titulů, které jsou uvedené ve Školním seznamu literárních děl (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 • Průběh ústní maturitní zkoušky:
  • student si vylosuje číslo a na jeho základě mu bude přiděleno dílo dle jeho Seznamu četby k MZ,
  • student obdrží Pracovní list na vylosované dílo a otázky formou Obecné struktury maturitní zkoušky,
  • příprava trvá 20 minut (dle rozhodnutí ŘŠ),
  • zkouška trvá 15 minut,
  • V jeden den nelze losovat jeden titul dvakrát.
 • ÚMZ je hodnocena vyučujícími českého jazyka a literatury na SPŠ SE.
  • Při hodnocení jsou přiřazovány body, které jsou následně převedeny na známku 1–5.
  • Body a známky – 28-25 bodů = známka 1; 24-21 bodů = známka 2; 20-17 bodů = známka 3; 16-13 bodů = známka 4; 12-0 bodů = známka 5.
  • Pokud student neprokáže znalost díla na základě přečtení celé knihy, je hodnocen 0 body.

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu český jazyk a literatura.

 

PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK

Didaktický test – společná část MZ

 • Doba konání zkoušky – 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.
 • Povolené pomůcky modrá propiska dostatečně silně píšící, nepoužívat mazací pero a jiné korektory.
 • Žáci sedí při DT každý sám v lavici.
 • DT připravuje CERMAT dle Katalogu požadavků (https://maturita.cermat.cz/files/files/katalog-pozadavku/AJ_Katalog_pozadavku_MZ-17-18.pdf).
 • Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud dosáhne alespoň hranice úspěšnosti. Hranici uvede Centrum v testových sešitech didaktických testů.
 • Hodnocení je slovní „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.
 • Termín DT určí MŠMT.

 Písemná práce – profilová část MZ

 • Rozsah práce - 200–230 slov.
 • Doba konání zkoušky – 60 minut (včetně volby zadání).
 • Povolené pomůcky – překladový slovník, modrá propiska, nepoužívat mazací pero a jiné korektory.
 • Počet zadání – jedno, nebo více zadání (výběr z těchto útvarů: esej, vypravování, dopis/email, charakteristika, článek, popis, recenze).
 • Studenti sedí při PP každý sám v lavici.
 • Termín bude určen ŘŠ, nejdříve lze ale PP psát 1. dubna příslušného školního roku.

Ústní zkouška

 • 20 monotematických témat
 • Zkouška formou řízeného rozhovoru s využitím Pracovního listu, jehož součástí je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k dané oblasti odborného vzdělávání.
 • Průběh ústní MZ:
  • student si vylosuje 1 téma,
  • příprava trvá 20 min (dle rozhodnutí ŘŠ),
  • zkouška trvá nejdéle 15 minut,
  • v jednom dni nelze losovat stejné téma dvakrát.

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu anglický jazyk.

 

MATEMATIKA

Didaktický test – společná část MZ

 

PŘEDMĚTY PRO PROFILOVOU ČÁST

Ředitel Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích, Dukelská 13, podle § 79 odst. 3 zákona č. 317/2008 Sb. (úplné znění zákona č. 561/2004 Sb.) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky takto:

 

OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

 

ŠVP: ELEKTROENERGETIKA

Povinné zkoušky

 • Elektrické stroje a přístroje (ES) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Elektrické stroje a přístroje a Elektrického zařízení)
 • Volitelný předmět dle specializace (VP)
  • Elektroenergetika (EE) – ústní zkouška obsahuje vybrané učivo předmětu Elektroenergetika
  • ​​nebo
  • Automatizace (AT) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Automatizace a Elektronika)

Povinně volitelná zkouška

 • Obhajoba maturitní práce (OMP) – práce zaměřená na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy
 • nebo
 • Praktická maturitní zkouška (PMZ) – skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy

 

ŠVP: SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Povinné zkoušky

 • Elektronická zařízení (EZ) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Elektrická zařízení a Elektroniky)
 • Automatizační technika (AT) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Automatizační technika, Mikroprocesorová technika a Informační technologie)

Povinně volitelná zkouška

 • Obhajoba maturitní práce (OMP) – práce zaměřená na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy
 • nebo
 • Praktická maturitní zkouška (PMZ) – skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy

 

OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

 

Zaměření technický software

Povinné zkoušky

 • Stavba a provoz strojů (SS) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Stavba a provoz strojů, Mechanika a Automatizace)
 • Strojírenská technologie (ST) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Strojírenská technologie a Kontrola a měření)

Povinně volitelná zkouška

 • Obhajoba maturitní práce (OMP) – práce zaměřená na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy
 • nebo
 • Praktická maturitní zkouška (PMZ) – skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy

 

 Zaměření podniková ekonomika

Povinné zkoušky

 • Strojírenství (SN) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Stavba a provoz strojů, Mechanika a Automatizace)
 • Ekonomika (EK) – ústní zkouška (obsahuje vybrané učivo předmětů Podniková ekonomika a Účetnictví)

Povinně volitelná zkouška

 • Obhajoba maturitní práce (OMP) – práce zaměřená na studovaný obor, příp. využívající znalosti studovaného oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy
 • nebo
 • Praktická maturitní zkouška (PMZ) – skládá se z profilových otázek a úloh v daném oboru povolené předmětovou komisí a vedením školy

 

VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

K registraci na výsledkovém portálu žáka maturanti potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce, který jim předá ředitel školy po datu ukončení přihlašování na příslušný termín konání maturitní zkoušky. Kód je rovněž uveden na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. Pakliže žák nemá výpis z přihlášky k maturitní zkoušce ani pozvánku k písemným zkouškám společné části u sebe, musí se obrátit na ředitele školy a požádat o předání jednoho z těchto dokumentů. 

Výsledkový portál žáka: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/vysledkovy-portal-zaka

MATURITNÍ PRÁCE (MP)

Pokud se žák rozhodne pro vypracování Maturitní práce, zvolí si téma Maturitní práce z námětů témat zveřejněných školou. Tento záměr do 15. 11. sdělí učiteli, který je určen jako vedoucí dané skupiny námětů maturitních prací. Tento učitel pak sestaví návrh Zadání Maturitní práce a toto zadání předloží ke schválení řediteli školy do 30. 11.

Po schválení vedením školy, Vedoucí práce a Oponent práce do 15.12. Zadání podepíší a předají žákovi. Zadání Maturitní práce je součástí každého stejnopisu odevzdané MP.

V průběhu zpracovávání práce je nezbytné provést min. 3 konzultace, jak u Vedoucího MP, tak u Oponenta MP se zápisem do protokolu.  Protokol konzultací a hodnocení je součástí každého stejnopisu odevzdané MP.

Termín odevzdání práce je stanoven na 15.3. příslušného školního roku.

Určité téma maturitní práce může zpracovávat i několik žáků společně. Pak rozsah práce bude příslušně rozšířen a v zadání maturitní práce bude určeno, kterou část maturitní práce zpracuje konkrétní žák ze skupiny zpracovatelů.

Součástí Obhajoby MP je vytvoření prezentace k vypracované MP.

TÉMATA ODBORNÝCH MATURITNÍCH PRACÍ

PRO OBOR ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01

PRO OBOR STROJÍRENSTVÍ 23-41-M/01

Metodický pokyn k obhajobě praktické maturitní práce

Maturitní práce - vzor

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 • do 15.11.
  • nahlášení předmětů MZ třídnímu učiteli
  • výběr tématu OMP a sdělení příslušnému vedoucímu práce
 • do 30.11.
  • odevzdání přihlášky k MZ
  • předložení Zadání MP ke schválení řediteli školy (součástí je stanovení Oponenta práce)
 • do 15.12.
  • podepsání Zadání OMP
 • 15.12.–20.12.
  • převzetí výpisu z přihlášky k MZ
  • do 5 dnů žák výpis podepíše a předá zpět vedení školy, či sdělí nesoulady v přihlášce
 • do 15.3.
  • odevzdání odborné maturitní práce
  • odevzdání Seznamu četby k maturitní zkoušce
 • maximálně 14 dní před OMP žák obdrží posudky od Vedoucího práce a od Oponenta MP

 

TÉMATA PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Obor Elektrotechnika:

Obor Strojírenství:

 • zaměření technický software a strojírenská ekonomika