Manuál MŠMT k provozu škol a k testovaní s ohledem na covid-19

S ohledem na onemocnění covid-19 vydalo MŠMT soubor doporučení a nařízení pro školní rok 2021/2022.

Manuál MŠMT vychází v částech týkajících se hygienických a
protiepidemických opatření z doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Níže najdete ty nejdůležitější informace; celý manuál je k dispozici ZDE. Cílem MŠMT i naší školy je umožnit prezenční výuku v co největším rozsahu.

1) Základní hygienická pravidla

Všichni žáci jsou povinni dodržovat základní hygienická pravidla:

  • ochrana úst a nosu (respirátor, např. FFP2, KN 95)/nanorouška) – všichni žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech (šatny, chodby…) zakrýt dýchací cesty; negativně testovaní, očkovaní a žáci, kteří prodělali covid (platí 180 po potvrzení onemocnění) nemusejí nosit respirátor/nanoroušku ve třídě; žáci, kteří se nepodrobí testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek (očkování, prodělání onemocnění covid), jsou povinni nosit respirátor/nanoroušku po celou dobu pobytu ve škole (další omezení viz Screeningové testování v září 2021)
  • kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce,
  • žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy; žáci vykazující známky akutního onemocnění budou z výuky posláni domů (plnoletí žáci odcházejí ihned domů, nezletilí žáci – pokud nemají udělený souhlas zákonného zástupce s odchodem domů – čekají do příchodu zákonného zástupce v izolační místnosti); tito žáci používají po celou dobu své přítomnosti v budově školy ochranu úst a nosu; žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od praktického lékaře),
  • v co nejkratším čase po příchodu do budovy si umýt ruce vodou a mýdlem (20 až 30 sekund), popřípadě provést dezinfekci rukou, a následně dodržovat hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole,
  • časté a intenzivní větrání učeben,
  • důraz na mytí rukou je kladen rovněž ve školní jídelně (obzvláště před odebráním jídla); ve školní jídelně musí být strávníci usazeni tak, aby mezi nimi byl odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu (u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků),
  • žáci, kteří se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinni se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu; do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí setrvat v samoizolaci.

2) Screeningové testování v září 2021

Aby se s nástupem do škol zabránilo šíření covid-19, bude na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 provedeno plošné preventivní testování žáků, a to v rozsahu 3 antigenních testů v prvních dvou týdnech září 2021 (1., 6. a 9. září). Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT). 

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.

Testování nepodstupují žáci, kteří splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor/nanoroušku; žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí používat sprchy; nesmí zpívat; při konzumaci potravin a nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru). Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání a není povinna zajistit takovému žákovi distanční výuku.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, nechá se otestovat bezprostředně po svém příchodu do školy (do 9:30 v bývalé učebně autoškoly ve školním dvoře, po 9:30 na sekretariátu).

3) Pozitivní antigenní test

Pokud je výsledek testu pozitivní, testovaný je poslán do izolační místnosti a čeká na příchod zákonného zástupce, případně rovnou odchází ze školy (je-li žák zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu). V případě, že je pozitivně testován žák ubytovaný ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, tak následný postup řeší místně přístupná krajská hygienická stanice. (Kontakt na jihočeskou KHS: marie.noskova@khscb.cz).

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, nebo zákonný zástupce žáka je povinen informovat o pozitivním testu svého praktického lékaře a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace (potvrzení o ukončení izolace vydává praktický lékař).

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě s žákem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. V praxi se bude v případě AG testů jednat pouze o testování 9. září, protože u prvního testu a u testu ze 6. září nebude splněna podmínka, že spolu žáci byli v předcházejících 2 dnech. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou vrátit k prezenční výuce.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří mohli být nakaženi. KHS postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

4) Distanční výuka

Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se poskytovat nepřítomným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

Naším cílem je zachování prezenční výuky, a proto prosíme o důsledné dodržovaní daných opatření.