Informace k přijímacímu řízení

Dne 13. 4. 2021 byly uchazečům zaslány pozvánky k přijímací zkoušce, základní informace k přijímacím zkouškám najdete níže.

Opatření související s epidemickou situací:

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce, pouze pokud

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad negativního výsledku testu může uchazeč nahradit

 1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
 3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Základní škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Z výše uvedených důvodů musí žák při příchodu do školy odevzdat dozoru potvrzení o negativním výsledku testu na Covid-19. Ve výjimečných situacích je škola schopna provést testování uchazečů, ale nemůžeme garantovat, že budeme mít dostatek testů a také to, že žáci budou včas v učebnách. Proto žádáme rodiče, aby test pro své dítě zajistili buď na ZŠ, nebo jiným způsobem. Pokud bude žák testován na naší škole, bude v případě pozitivního výsledku předán rodičům a ze zkoušky bude omluven.

Abychom zamezili míchání žáků, žádáme o dodržení následujícího postupu:

 • uchazeči na obor Elektrotechnika budou do školy vcházet hlavním vchodem z Dukelské ulice
 • uchazeči na obor Strojírenství budou vcházet do školy zadním vchodem z Vrchlického nábřeží
 • uchazeč předá potvrzení o negativním výsledku testu na Covid-19 dozoru ve vstupní hale
 • po předání potvrzení se uchazeč odebere do místnosti, ve které bude konat přijímací zkoušky
 • uchazeči se rozesadí tak, aby seděli v lavici sami a pokusí se minimalizovat kontakty s ostatními uchazeči
 • rodiče nemají do školy přístup
 • z výše uvedených důvodů doporučujeme, aby uchazeči přišli do 8:15 (test začíná v 8:30)
 • uchazeči, kteří nebudou mít potvrzení a budou chtít test provést na naší škole dorazí do 8:00
 • uchazeč, který koná na naší škole přijímací zkoušku v obou termínech doloží výsledek testu jen na prvním termínu

Informace k samotné přijímací zkoušce

Pokud uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku (CERMAT) jen na naší škole (druhá škola jednotnou přijímací zkoušku nekoná), je pozván na naši školu na oba termíny (jsou mu umožněny dva pokusy).

S ohledem na opatření vlády proti koronaviru došlo oproti běžnému průběhu k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

Povolené pomůcky: Rýsovací potřeby a modře či černě píšící propisovací tužka. Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno.

Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů k jednotné zkoušce v určeném termínu dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná uchazeč zkoušku v náhradním termínu, a to 2. nebo 3. 6. 2021.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 19. 5. 2021 a nejpozději 21. 5. 2021 v prostorách školy nebo na webu školy: www.spssecb.cz pod evidenčním číslem uchazeče: 1. V náhradním termínu budou výsledky vyhlášeny nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tedy do 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.