Hodnocení ročníkových prací 2. ročníků ve školním roce 2021/2022

V letošním školním roce tvořili žáci druhých ročníků poprvé ročníkové práce. Cílem projektu bylo, aby každý žák dokázal vytvořit určitý výrobek a poté uměl svou práci prezentovat.

Téma práce si volili sami žáci, případně si mohli vybrat z témat navržených učiteli. Ročníková práce byla povinná a její hodnocení se promítne do známky z předmětu, kterého se týká. Žáci zvolené téma v průběhu roku konzultovali s vedoucím práce – učitelem předmětu, který se na danou problematiku nejvíce specializuje. Formální stránku práce mohli konzultovat s vyučujícími českého jazyka. Termín odevzdání byl stanoven na 31. března 2022.

V oboru elektrotechnika si téma volilo celkem 55 žáků, a to z předmětů fyzika, základy elektrotechniky, elektrotechnologie, strojnictví, informační technologie, elektronika a praxe. Nejvíce témat bylo vybráno v předmětu elektronika (16), IT (12) a v základech elektrotechniky (10). Výsledkem práce nebyl jen samotný výrobek, ale i technická dokumentace k projektu, jejíž součástí je titulní list, teoretický úvod, výkresy zapojení, popis postupu práce a fotografie. V závěru se nachází zhodnocení práce a seznam použitých zdrojů, ze kterých bylo čerpáno.

V oboru strojírenství si téma vybíralo 50 studentů, konkrétně z předmětů mechanika, stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, konstruování pomocí počítače a informační technologie. Nejvíce témat bylo vybráno z předmětu konstruování pomocí počítače (15) a praxe (rovněž 15), dále z předmětu stavba a provoz strojů (9), ze strojírenské technologie (7) a z informační technologie (3). Jeden student si vybral téma z mechaniky. Ročníková práce musela obsahovat nejen výpočet a výkresovou dokumentaci, ale také titulní list, seznam použitých značek a jejich vysvětlení, teoretický úvod, který přiblížil realizované téma a nastínil možnosti konstrukčního řešení. V závěru práce byly opět uvedeny zdroje, ze kterých bylo při řešení úlohy čerpáno. Dalším požadavkem bylo, že pokud to bude možné, měla by práce obsahovat také nějaký hmatatelný výstup, nějaký výrobek.

Z odevzdaných prací vybrali vedoucí sedm z nich (jak v oboru elektrotechnika, tak v oboru strojírenství), které považovali za nejpovedenější. Čtrnáct nejlepších žáků poté 18. května 2022 prezentovalo své práce a výrobky na setkání se zástupci několika jihočeských firem. Všechny práce byly komisí hodnoceny jako velmi zdařilé, ale i přesto byly vybrány tři práce (z každého oboru), které byly nejlepší i z hlediska prezentace.

V oboru elektrotechnika to jsou:

  • Simulace odčerpávání důlních vod (Matyáš Machala, 2.EA),
  • Meteorologická stanice (Martin Pavlík, 2.EB),
  • 3D print – plotr (Vojtěch Škopek, 2.EB).

V oboru strojírenství uspěli:

  • Návrh a výroba reverzního kladiva (Pavlína Koubová, 2.SA),
  • Návrh a výroba krabičky s víkem (Tomáš Křiváček, 2.SA),
  • Návrh, výpočet, výkres a výroba čepu závěsného háku jeřábu (Jakub Litvan, 2.SB).

Všichni vybraní žáci obdrželi od ředitele školy věcné dárky. Ročníkové práce splnily naše očekávání, a proto jsme se rozhodli pokračovat v jejich realizaci i příští školní rok.