Exkurze 4.EB do rozvodny Kočín (31. října 2023)

Součástí studia oboru elektroenergetika a elektrické stroje jsou ve 4. ročníku rozvodny vysokého a velmi vysokého napětí. Přednášky o typech a vybavení rozvoden jsou doplněny pravidelně pořádanou exkurzí na rozvodnu VVN Kočín. Exkurze se proto zúčastnili žáci 4.EB.

Rozvodna Kočín je důležitá k vyvedení výkonu z elektrárny Temelín a k zajištění napájení zařízení elektrárny pro případ výpadu vlastních zdrojů. Rozvodna prošla rozsáhlou rekonstrukcí a je skvělou ukázkou špičkového energetického zařízení. Exkurze je pravidelně pořádána ve spolupráci s vlastníkem rozvodny – společností ČEPS, a. s.

Žáci školy měli možnost vidět jak přístrojové vybavení a uspořádání vlastní rozvodny 400 kV, tak související zařízení – např. transformátory a tlumivky. V rozvodně Kočín se nachází i rozvodna 110 kV, a tak mohli žáci porovnat velikost a uspořádání obou rozvoden. Zajímavým prvkem rozvodny je vysílač signálu HDO k ovládání blokování spotřebičů u zákazníků v době vysokého tarifu. Jelikož je rozvodna zařízením s nejvyšším stupněm spolehlivosti dodávky, je pro případ poruchy napájení vybavena dieselovým agregátem.

Žáci měli možnost prohlédnout si i dispečink rozvodny a dozvědět se více o úloze provozovatele přenosové soustavy na zajištění spolehlivosti soustavy a udržování výkonové rovnováhy v soustavě. Prohlídky byly doprovázeny odborným výkladem, který skvěle doplňoval výklad tématu při hodinách elektroenergetiky. Této role se v letošním roce za společnost ČEPS, a. s., zhostil pan Ondřej Dvořák. Žáci se shodli na tom, že exkurze pro ně měla velký přínos.

(Ing. Jiří Vastl)

ac707735cbd950c82fe81ba854dcf7b5c24a1b10 edited - Exkurze 4.EB do rozvodny Kočín (31. října 2023)