Distanční výuka od 2. 11. 2020

Minulý týden proběhlo dotazníkové šetření mezi žáky k distanční výuce, výsledky jsem předal předsedům PK odborných předmětů, kterých se týká nejvíc.

Výsledky nejsou překvapivé:

  • zásadní problém v distanční výuce mají žáci v odborných předmětech (což je pochopitelné)
  • žákům často chybí dostatečná zpětná vazba
  • časté připomínky byly k tabulce s úkoly

Proto od 2. 11. bude distanční výuka probíhat s těmito změnami:

  • součástí každého předmětu, ve kterém neprobíhají on-line hodiny budou on-line konzultační hodiny.
  • vyučující budou zapisovat všechny zadané úkoly do tabulky, odevzdané úkoly vyznačí červeně
  • úkoly budou zadávány s dostatečným (obvykle týdenním) předstihem
  • vyučující zapíší známky za úkoly do Bakalářů ihned po jejich opravení

Nejsem přesvědčen o tom, že samotná on-line výuka je řešením dané situace, stojím si za svým tvrzením, že každý vyučující je schopen vybrat si formu a metody výuky tak, aby byla výuka co nejvíce efektivní. Nechci zavádět povinné on-line hodiny s tím, že „máme splněno“. On-line konzultace jsou dle mého rozumným kompromisem v dané situaci – umožníme tak žákům dotázat se na to, co nechápou či doupřesnit zadané úkoly. Doporučuji, aby žáci zadali své dotazy předem – jak kvůli přípravě vyučujícího, tak i kvůli tomu, že se sami budou muset na konzultaci připravit. Je to i snaha o zapojení žáků do distanční výuky, aby žáci nebyli pouhými konzumenty, ale aby se aktivně účastnili. Pokud žáci nevznesou dotaz, nebo dotazy budou zodpovězeny dříve, než skončí vyučovací hodina, může vyučující on-line konzultaci ukončit.

Důvodem, proč jsme zavedli tabulku s úkoly je lepší informovanost všech zúčastněných o výuce na SPŠ SE – jak žáků, tak rodičů i ostatních vyučujících. Povinností žáků je denně tabulku kontrolovat, učitelé mají povinnost do tabulky zadávat zadané úkoly. Domnívám se, že jde o nejlepší řešení dané situace, navíc splněné úkoly jsou označeny červeně pro lepší orientaci.

TabulkA s úkoly na měsíc listopad