Přijímací řízení

Obecné informace

 • Studium na SPŠ SE Č. Budějovice se zakončuje maturitní zkouškou a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.
 • Absolventi se uplatňují přímo v praxi, nebo mohou dále studovat na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.
 • Další přípravou na středním odborném učilišti, zpravidla jednoročním, a vykonáním příslušné zkoušky mohou též získat výuční list.
 • Obsah studia je dán školním vzdělávacím programem zpracovaným v návaznosti na rámcový vzdělávací program vydaný Národním ústavem odborného vzdělávání schváleným MŠMT v roce 2007.
 • Všeobecná část studia je společná pro všechny obory a získává se v předmětech: český jazyk a literatura, cizí jazyk ( anglický nebo německý ), občanská nauka, dějěpis, matematika, fyzika, chemie, tělesná výchova. Pro dobré uplatnění absolventů v praxi je důraz kladen na výuku cizích jazyků, dobré zvládnutí práce s počítačem a základů ekonomiky usnadňující i vstup do vlastního podnikání.
 • Žákům posledního ročníku studia poskytuje bezplatnou přípravu ke zkouškám na vysoku školu.
 • Škola umožňuje zvyšování tělěsné zdatnosti žáků a sportovní vyžití v doplňkových sportovních aktivitách.
 • Stravování pro žáky je zajišťováno v samostatné školní jídelně.
 • Ubytování pro žáky ze vzdálenějších míst je možné v samostatném domově mládeže.

Přijímací řízení

Kritéria

pro přijímání žáků na SPŠ strojní a elektrotechnickou, České Budějovice, Dukelská 13, v roce 2020

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oborů vzdělání 26‑41‑M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství, čtyřleté studium, denní forma vzdělávání, pro školní rok 2020/2021.

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13, zastoupená jejím ředitelem Mgr. Jaroslavem Korešem, Ph.D., vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do oborů vzdělání elektrotechnika (26-41-M/01) a strojírenství (23-41-M/01), čtyřleté studium, denní forma vzdělávání, pro školní rok 2020/2021.

Termíny konání jednotné zkoušky

Termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky:

 • 14. dubna 2020 (1. termín)
 • 15. dubna 2020 (2. termín)

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky:

 • 13. května 2020
 • 14. května 2020

Přihlášku do prvního kola přijímacího řízení je nutné doručit do kanceláře školy nejpozději do 2. 3. 2020. Přihlášku je nutné odevzdat na příslušném tiskopisu. Součástí přihlášky je i potvrzení „O zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání" dle § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. Přihlášku lze doručit buď osobně, nebo zaslat poštou – v tomto případě je rozhodující datum podání na poštu.

Podmínky konání přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 školského zákona Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13, zastoupená jejím ředitelem stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělávání na 60 žáků. V každém oboru vzdělávání budou otevřeny dvě třídy.

Kritéria přijímacího řízení

Uchazeč může získat 110 bodů složených z následujících položek:

 • Jednotná písemná přijímací zkouška (testy Cermat) – uchazeč může získat z písemné přijímací zkoušky dohromady maximálně 60 bodů v tomto složení:
  • Český jazyk – maximálně 30 bodů (přepočteno z max. 50 bodů),
  • Matematika – maximálně 30 bodů (přepočteno z max. 50 bodů).
 • Výsledky uchazeče z předchozího vzdělávání na ZŠ (případně v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia) – maximálně 40 bodů.
 • Výsledky uchazeče v předmětových soutěžích – uchazeči bude připočteno maximálně 10 bodů.

 

Další úprava bodového skóre:

 • Výsledky uchazeče v předmětových soutěžích – uchazeči bude připočteno maximálně 10 bodů.
 • Uchazečům, kteří při výsledné klasifikaci za sledované období (tzn. za jednotlivá pololetí) dosáhli dvou dostatečných a horší, bude odečteno 10 bodů.

Výpočet bodů za výsledky vzdělávání na ZŠ

Započítávají se známky z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (případně odpovídající ročníky víceletého gymnázia) ze všech vyučovaných předmětů.

Hodnotí se aritmetický průměr ze všech předmětů zaokrouhlený na 2 desetinná místa (podle matematických pravidel).

Způsob výpočtu: průměr = součet známek ze tří období / počet předmětů za tři období

Tabulka bodového ohodnocení:

Rozmezí průměrů

Body

Rozmezí průměrů

Body

Rozmezí průměrů

Body

Rozmezí průměrů

Body

1,00

1,01

40

1,38

1,39

30,5

1,76

1,77

21

2,14

2,15

11,5

1,02

1,03

39,5

1,40

1,41

30

1,78

1,79

20,5

2,16

2,17

11

1,04

1,05

39

1,42

1,43

29,5

1,80

1,81

20

2,18

2,19

10,5

1,06

1,07

38,5

1,44

1,45

29

1,82

1,83

19,5

2,20

2,21

10

1,08

1,09

38

1,46

1,47

28,5

1,84

1,85

19

2,22

2,23

9,5

1,10

1,11

37,5

1,48

1,49

28

1,86

1,87

18,5

2,24

2,25

9

1,12

1,13

37

1,50

1,51

27,5

1,88

1,89

18

2,26

2,27

8,5

1,14

1,15

36,5

1,52

1,53

27

1,90

1,91

17,5

2,28

2,29

8

1,16

1,17

36

1,54

1,55

26,5

1,92

1,93

17

2,30

2,31

7,5

1,18

1,19

35,5

1,56

1,57

26

1,94

1,95

16,5

2,32

2,33

7

1,20

1,21

35

1,58

1,59

25,5

1,96

1,97

16

2,34

2,35

6,5

1,22

1,23

34,5

1,60

1,61

25

1,98

1,99

15,5

2,36

2,37

6

1,24

1,25

34

1,62

1,63

24,5

2,00

2,01

15

2,38

2,39

5,5

1,26

1,27

33,5

1,64

1,65

24

2,02

2,03

14,5

2,40

2,41

5

1,28

1,29

33

1,66

1,67

23,5

2,04

2,05

14

2,42

2,43

4,5

1,30

1,31

32,5

1,68

1,69

23

2,06

2,07

13,5

2,44

2,45

4

1,32

1,33

32

1,70

1,71

22,5

2,08

2,09

13

2,46

2,47

3,5

1,34

1,35

31,5

1,72

1,73

22

2,10

2,11

12,5

2,48

2,49

3

1,36

1,37

31

1,74

1,75

21,5

2,12

2,13

12

2,50 a více

2,5

 

 

Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří byli klasifikováni známkou z chování “neuspokojivé“.

Podmínkou přijetí uchazeče k studiu je řádné ukončení 9. ročníku základní školy.

 

Určení bodů za předmětové soutěže

Hodnoceno bude 1. - 10. místo okresních kol soutěží, kterých se uchazeč zúčastnil ve sledovaném období (8. a 9. třída):

 • Matematická olympiáda
 • Fyzikální olympiáda
 • Logická olympiáda (bude hodnoceno krajské kolo)
 • Přírodovědný klokan
 • Matematický klokan

Pokud se žák zúčastnil jakéhokoliv krajského kola z výše vyjmenovaných předmětových soutěží, získá 1 bod bez ohledu na výsledek v krajském kole (s výjimkou logické olympiády).

Součet bodů získaných za předmětové soutěže je maximálně 10.

Umístnění

Počet bodů

1. místo

10

2. místo

9

3. místo

8

4. místo

7

5. místo

6

6. místo

5

7. místo

4

8. místo

3

9. místo

2

10. místo

1

 

 

Doklad o umístění v uvedených předmětových soutěžích (kopie diplomu nebo výsledkové listiny) předloží zákonný zástupce uchazeče řediteli školy nejpozději do 15. dubna 2020. K jiným než výše vyjmenovaných soutěžím nebude přihlédnuto.

Způsob výpočtu konečného výsledku

Počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení = součet bodů získaných za jednotnou přijímací zkoušku, výsledky vzdělávání na ZŠ, případné body za předmětové soutěže a případný odečet za dvě a více dostatečných.

Maximální počet bodů, které je možné v rámci přijímacího řízení získat = 110 bodů (60 + 40 + 10).

Přijati ke vzdělávání do 1. ročníku příslušného oboru vzdělávání budou uchazeči umístění do 60. místa včetně, a to v pořadí podle úspěšnosti. Pro stanovení pořadí a sestavení výsledkové listiny je rozhodující celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

Cizinci

Osobám, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky), se promíjí na žádost přijímací zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

V případě osob dle § 20 odst. 4 školského zákona, kterým je na žádost prominuta jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 26‑41‑M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství, čtyřleté studium, denní forma vzdělávání. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v oboru vzdělání 26‑41‑M/01 Elektrotechnika a 23-41-M/01 Strojírenství, čtyřleté studium, denní forma vzdělávání je podmínkou přijetí uvedených uchazečů ke vzdělávání.

V rámci daného ověření škola zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické a lexikální struktury v českém jazyce, a to tak, že uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, a to po dobu nejvýše 15 minut.

Termín ověření rozhovorem znalosti českého jazyka bude sdělen uchazeči současně s pozvánkou k přijímací zkoušce.

Postup v případě rovnosti bodů (rozlišovací kritéria)

V případě rovnosti bodů u dvou a více uchazečů, se bude postupovat podle těchto rozlišovacích kritérií. Kritéria budou uplatňována postupně, dokud nedojde k rozlišení pořadí uchazečů.

 1. Vyšší počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky.
 2. Lepší průměr známek z matematiky (známky z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).
 3. Lepší průměr známek z fyziky (známky z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
 4. Matematická nebo fyzikální olympiáda (případně jiné technické soutěže).
 5. Lepší průměr známek z českého jazyka a literatury (známky z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
 6. Lepší průměr známek z cizích jazyků (známky z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
 7. Lepší průměr známek z pracovních činností (známky z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
 8. Lepší průměr známek z chemie (známky z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

 

Legislativa

Přijímací řízení upravuje:

 • Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

 

V Českých Budějovicích, 10. 1. 2020

                                                                             Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., v.r.

                                                                                          ředitel školy

 

 

Kalendář akcí Loading...

Den otevřených dveří: 4. 11. 2020 (středa) - 15:00 - 18:00 hod.