Obory

Zde naleznete popis studijních oborů, učební plány a přehled vyučovaných předmětů.

Proč studovat u nás?

Naše škola nabízí kvalitní vzdělání v oborech s jistým uplatněním. Do výuky zapojujeme i odborníky z praxe, všichni naši učitelé jsou plně aprobovaní. Snažíme se spolupracovat s podniky a firmami v našem okolí a umožnit tak našim žákům co nejširší kontakt s praxí.

Pro zájemce nabízíme díky kontaktům s firmami možnost seberealizace a odborný růst už během studia. V případě zájmu mohou žáci v rámci spolupráce s firmami vytvářet vlastní projekty a ty v rámci maturitní práce obhájit před odbornou komisí.

Aktivně se zapojujeme do odborných soutěží a vytváříme pro účastníky co nejlepší podmínky, aby nejen příkladně reprezentovali školu, ale také zvyšovali své znalosti.

Pravidelně pořádáme exkurze do vybraných podniků, protože tímto způsobem mohou žáci přemýšlet nad svým budoucím uplatněním.

Nezaměřujeme se jen na odbornou stránku studia, ale dbáme i na sportovní vyžití našich žáků pořádáním sportovních kurzů, zapojením do sportovních soutěží a podporou aktivních sportovců.

Myslíme i na kulturní vyžití žáků, proto pravidelně navštěvujeme divadelní a filmová představení, aktuálně pracujeme na zbudování školní hudební zkušebny, která bude k dispozici aktivním hudebníkům z naší školy. Dlouhodobým plánem je pořádání školního koncertu těchto muzikantů.

Dbáme i na úroveň znalostí z předmětů státní maturity. Pomáháme žákům ohroženým případným neúspěchem u státní maturity či se specifickými poruchami učení v přípravě v rámci doučování a individuálního přístupu.

Naši učitelé také nabízejí kurzy německého jazyka – tento jazyk má v našem kraji velký potenciál, i když jej žáci obvykle na základní škole nestudují.

Pracujeme i na dalších kroužcích, vedených buď našimi učiteli, nebo externisty – např.: programování aplikací pro OS Android, kroužek klasické fotografie či kroužek oprav a výroby hudebních zesilovačů.

Vše výše uvedené děláme pro zájemce, nejsme a ani nechceme být formální institucí. Proto se snažíme nabídnout našim žákům co nejvíce aktivit, aby si uvědomili, že jejich obor má smysl a pokud budou chtít, mohou v něm něčeho dosáhnout. Je jen na samotných žácích, jestli využijí možnosti, jež nabízíme.

Naše škola jistě není jednoduchá, ale pokud chcete mít maturitu a pomýšlíte na vysokou školu, tak vás určitě lehká cesta nečeká. Víme však, že všichni, kteří se snaží být úspěšní a chtějí na sobě pracovat, dokáží naši školu nejen zdárně dokončit a pokračovat dál na vysoké škole, ale hlavně najdou kdykoliv práci odpovídající jejich kvalifikaci. A čím více našich aktivit využijí, tím je potenciál výběru širší.

Obory

Uvedené studijní obory jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, forma studia je "denní".

ELEKTROTECHNIKA 26-41-M/01

V prvém, druhém a částečně ve třetím ročníku studia žáci získají ucelené základní znalosti z elektrotechniky a elektroniky. Ve třetím a zejména ve čtvrtém ročníku se výuka úžeji specifikuje na konkrétní oblast elektrotechniky ( slaboproudá elektrotechnika a silnoproudá elektrotechnika ) podle volby žáka, která je zajištěná vyšší hodinovou dotací u příslušných předmětů.

Povinné odborné předměty poskytující společný základ: Technické kreslení, strojnictví, základy elektrotechniky, elektronika, práce s počítačem, elektrotechnologie, elektrická měření, číslicová technika, elektrické stroje a přístroje, ekomomika, praxe.

Volitelné odborné vyučovací předměty: Na konci druhého ročníku si student zvolí odborné předměty se zaměřením na silnoproudou elektrotechniku nebo na slaboproudou elektrotechniku. Jedná se o tyto předměty: Elektroenergetika, elektrická zařízení, elektronika, mikroprocesorová technika, technika počítačů, elektronická zařízení, automatizační technika, elektrické stroje a přístroje, elektrická měření, praxe a řídící systémy.

Absolvent tohoto studijního oboru je kvalifikován pro jakoukoliv oblast elektrotechnického průmyslu a služeb. Užší zaměření pak urychlí zapracování v odpovídající oblasti.

Školní vzdělávací program oboru Elektrotechnika je dostupný v Dokumentech.

STROJÍRENSTVÍ 23-41-M/01

Cílem studia je vychovat absolventa velmi širokého uplatnění v podnicích strojírenského i nestrojírenského zaměření a ve službách technického charakteru. Důraz je mimo jiné kladen na přípravu organizátora schopného podnikání se solidním ekonomickým základem a schopného využívat výpočetní techniku v technické, ekonomické a organizační oblasti. Ve druhé polovině studia si žák zvolí výběrové předměty, které určí jeho studijní zaměření ( technický software, mechatronika, automobily nebo podniková ekonomika).

Povinné odborné vyučovací přeměty: Technická dokumentace, mechanika, stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, kontrola a měření, elektrotechnika, automatizace, automatické projektování (systémy CAD), číslicové řízení strojů, ekonomika, práce s počítačem, praxe (dílenská výuka).

Výběrové odborné vyučovací předměty: Konstruování pomocí počítače-programování NC strojů, mechatronika-elektronika, automobily, podniková ekonomika-účetnictví.

Školní vzdělávací program oboru Strojírenství je dostupný v Dokumentech.

Učební plány

Učební plán Elektrotechnika

Učební plán Strojírenství

Vyučované předměty

OBOR Elektrotechnika

Praxe

Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk
Základy společenských věd Dějepis Matematika
Fyzika Chemie Informační technologie
Praxe  Základy ekologie Tělesná výchova
Ekonomika Technické kreslení Strojnictví
Základy elektrotechniky Elektronika (zaměření - slaboproud, elektroenergetika) Elektrotechnologie
Elektrická měření (zaměření - slaboproud, elektroenergetika) Číslicová technika Automatizační technika
Elektrické stroje a přístroje Elektronická zařízení Elektrická zařízení
Mikroprocesorová technika Elektroenergetika Silnoproudá zařízení

Volitelné vyučovací předměty podle zaměření ŠVP Elektrotechnika

Zaměření na elektroenergetiku: (volitelné v rámci 3. a 4.ročníku – poté povinné)

Automatizace

Elektroenergetika

Zaměření na slaboproudou elektrotechniku: (volitelné v rámci 4.ročníku)

Automatizační technika

Mikroprocesorová technika

Obor strojírenství

Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk
Základy společenských věd Dějepis Matematika
Fyzika Chemie Informační technologie
Informační technologie Základy ekologie Tělesná výchova
Ekonomika Technické kreslení Mechanika
Elektrotechnika Stavba a provoz strojů Konstruování pomocí počítače 1
Strojírenská technologie Kontrola a měření Programování NC strojů 1 
Praxe     

Volitelné vyučovací předměty podle zaměření ŠVP Strojírenství:

Zaměření na technický software:

Automatizace

Konstruování pomocí počítače 2

Programování NC strojů 2

Zaměření na automobily:

Automobily

Automatizace

Zaměření na mechatroniku:

Elektronika

Mechatronika

Zaměření na strojírenskou ekonomiku:

Automatizace

Účetnictví

Strojírenská ekonomika 

Popis předmětů:

Automatizační technika

Ve třetím a čtvrtém ročníku oboru Elektrotechnika se ve výuce objeví nový předmět, který se svým pojetím liší od toho, co doposud studenti poznali. Jedná se o Automatizační techniku, což je disciplína víceoborová, ve které se kromě elektrotechniky uplatňují znalosti i z jiných technických oblastí (strojírenství, tepelná technika, pneumatika, atd.).

Toto pojetí vyžaduje tzv. systémový přístup. Je to obecný postup, jak popsat činnosti různých zařízení, aniž bychom se (alespoň na počátku) příliš starali, z jakého oboru pochází. Popisem je míněno matematické či grafické vyjádření chování daného objektu. Konečným cílem je vytvoření regulační smyčky tak, aby zařízení mohla pracovat samostatně, tedy automaticky. Výše zmíněné je náplní třetího ročníku. V ročníku čtvrtém je obecná část doplněna problematikou čidel, která se starají o informace z vnějšího okolí a také akčních členů, jež ovlivňují řízený proces.

K teorii patří také část praktická. Ve třetím ročníku je to měření na analogových zapojeních, měření operačních zesilovačů a základy programovatelných automatů LOGO. V ročníku čtvrtém přecházíme na techniku číslicovou. Konkrétně to jsou programovatelné automaty S7-1200 (aktuální technika), které využíváme pro řízení krokových motorů, servomotorů, lineárních pohonů a pneumatických prvků.

Pro slaboproudý obor je maturita z automatizace povinná, pro silnoproud volitelná. Úlohy řídící techniky jsou zařazeny do souboru témat pro praktickou maturitu. Již ze samotného názvu oboru i z obecného povědomí je jasné, že bez automatizace se neobejde ani běžná domácnost, natož pak výroba, doprava, logistika, zdravotnictví atd

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět Český jazyk a literatura tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělávání a je základem rozvoje většiny klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být žák vybaven

pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů.

Výuka se spolupodílí na prohlubování jazykových dovedností a znalostí, na výchově ke čtenářství, ke kritickému čtení a k orientaci ve světovém a českém umění, literatuře, na výchově divadelního a filmového diváka, tj. diváka poučeného, nikoliv pouhého konzumenta. Učí žáky rozpoznat projevy manipulace, umět se jí bránit.

Výuka češtiny je přizpůsobena požadavkům státní maturity. Klademe důraz na četbu beletrie, práci s texty a na slohovou a komunikační výchovu. Pomocí systematické práce s textem (rozbor, interpretace prozaického, básnického a dramatického textu různých autorů a jejich porovnávání) se prohlubují jazykové znalosti, rozšiřuje a obohacuje slovní zásoba, kultivuje jazykový projev žáka a učí ho rozlišovat umělecký text od kýče a kriticky ho hodnotit.

Náplň hodin:

 • Výuka literatury od starověku po současnou literaturu.
 • Výuka mluvnice a slohových útvarů k písemné maturitní práci a hlavně k praktickému využití v dalším osobním i profesním životě.
 • Výuka komunikace a etikety v rámci osobnostního vývoje.
 • V rámci hodin jsou používány různé metody učení.
 • V rámci kulturního přehledu jsou navštěvována různá divadelní představení.
 • Exkurze jsou vybírány dle výuky a aktuální nabídky (např. Husinec jako rodiště Mistra Jana Husa, Pražský hrad – místo české státnosti, Národní galerie – pochopit umění)

Číslicová technika

Předmět Číslicová technika se zabývá funkcí a využitím číslicových obvodů. Jeho cílem je porozumět funkci obvodů a naučit se je využívat. Získané poznatky se uplatní při studiu mikroprocesorové techniky, techniky počítačů a automatizace. Dále poslouží jako základ pro úspěšné zvládání nároků spojených s nástupem do zaměstnání a se zvyšováním kvalifikace při zavádění nových postupů a technologií.

Dějepis

Dějepis na SPŠ je vyučován pouze v prvním ročníku po 2 hodinách týdně.

Cílem výuky je prohlubovat osobnostní, národnostní a občanskou identitu žáků, kultivovat jejich historické vědomí, rozvíjet logické myšlení, pozitivně ovlivňovat jejich hodnoty, rozvíjet jejich občanské postoje a samostatné kritické myšlení, aby sebou nenechali manipulovat.

Výuka dějepisu na střední škole navazuje na znalosti žáků ze základní školy. Dějepis na naší škole klade důraz na určitou logickou souvislost historického dění. Obsah dějepisného učiva je uspořádán chronologicky a je rozdělen do jednotlivých tematických celků na základě obvyklé historické periodizace. Výuka v hodinách začíná novověkem a důraz je kladen zejména na historii 20. století (žáci získávají přehled zj. o našich dějinách zařazených do světového kontextu).

Učivo je úzce propojeno s obsahem celků společenskovědního vzdělávání a komunikačními dovednostmi v českém jazyce a estetickým vzděláváním (dějiny od starověku po novověk jsou probírány v literatuře).

Při výuce jsou používány různé metody učení, které prohlubují logické myšlení, kritický přístup k získaným informacím, spolupráci v menších i větších skupinách a další.

V rámci předmětu navštěvujeme aktuální výstavy v Českých Budějovicích, případně dle zájmu studentů pořádáme tematické exkurze do Prahy a okolí (např. Památník na Vítkově, Památník hrdinů Heydrichiády, aktuální expozice).

Elektronická zařízení

Jedná se o maturitní předmět, který navazuje na předmět Elektronika ve 2. a 3. ročníku, kde jsou probrány elektronické součástky a metody, a posouvá získané vědomosti do znalosti funkcí elektrotechnických celků.

Předmět se dělí na hodiny frontální výuky, kde je probírána teorie, a hodiny cvičení, které jsou rovnoměrně využity k opakování látky předchozích ročníků k maturitě, přípravě na praktické maturitní práce a demonstraci a vyzkoušení jevů probraných v hodinách teorie.

Elektronika (pro elektrotechniku)

 Předmět Elektronika se vyučuje ve 2. a 3. ročníku studia oboru Elektrotechnika. Navazuje zejména na předměty Fyzika, Základy techniky a Elektrotechnologie. Na slaboproudu navazuje na elektroniku maturitní předmět elektronická zařízení.

Ve druhém ročníku je předmět elektronika zaměřen na elektronické součástky. Principy součástek jsou probírány v návaznosti na jejich použití v základních elektronických obvodech a zahrnují vysvětlení poměrně složitých fyzikálních principů a jevů. Studenti získají znalosti založené na porozumění fyzikálního chování vnitřní struktury součástek i praktického uplatnění součástek. Dále jsou ve druhém ročníku probírány také základní metody řešení elektronických obvodů.

Předmět Elektronika ve třetím ročníku navazuje na probírané učivo z druhého ročníku. Řeší se zde například přechodné jevy v lineárních obvodech, kmitočtové vlastnosti lineárních obvodů, provádí se analýza obvodů s polovodičovými součástkami. Pozornost je věnována zejména napájecím zdrojům, různým typům zesilovačů, elektronickým spínačům, oscilátorům a dalším obvodům. Probírány jsou i základní obvodové struktury, které jsou využívány v integrovaných obvodech. Pro lepší orientaci v oboru žáci navštíví formou exkurzí některé z firem zabývajících se výrobou elektronických zařízení, například TSE nebo Bosch.

Elektronika (Pro strojírenství)

Předmět Elektronika se zabývá funkcí a využitím elektronických součástek. Jeho cílem je porozumět principu jejich funkce, vlastnostem a základům jejich využití. Získané poznatky se v dalších ročnících využijí při studiu automatizace pro Strojírenství. Všechny tyto znalosti slouží jako základ pro úspěšné zvládání nároků spojených s nástupem do zaměstnání a se zvyšováním kvalifikace při zavádění nových postupů a technologií.

Ekonomika

Cílem předmětu Ekonomika je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a pomoci jim pochopit fungování tržní ekonomiky. Žáci získají základní praktické znalosti o fungování jednotlivých právních forem podnikání, o zákoníku práce, danění mezd, ale i o makroekonomice a systému daní v České republice. Na cvičeních se zabýváme zejména náklady, výpočtem kalkulací cen a finanční gramotností žáků.

Žáci oboru Strojírenství si mohou Ekonomiku zvolit jako volitelný maturitní předmět, a tak pokračovat ve studiu i ve čtvrtém ročníku, kde se seznámí i se základy podvojného účetnictví firem.

Elektrotechnologie

Cílem předmětu Ekonomika je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a pomoci jim pochopit fungování tržní ekonomiky. Žáci získají základní praktické znalosti o fungování jednotlivých právních forem podnikání, o zákoníku práce, danění mezd, ale i o makroekonomice a systému daní v České republice. Na cvičeních se zabýváme zejména náklady, výpočtem kalkulací cen a finanční gramotností žáků.

Žáci oboru Strojírenství si mohou Ekonomiku zvolit jako volitelný maturitní předmět, a tak pokračovat ve studiu i ve čtvrtém ročníku, kde se seznámí i se základy podvojného účetnictví firem.

Informační technologie

1. a 2. ročník elektrotechnologie, strojírenství

Celá naše planeta je obklopena informačními kanály, jež nás, ať chceme, nebo nechceme, navzájem propojují, ovlivňují, spojují i rozdělují. V dnešním světě, kde středobodem všeho je rychlost, si již málokdo z nás umí představit život bez televize, mobilního telefonu, spojení s přáteli na Facebooku či Instagramu, „googlení“ nových informací, objevování zajímavých webů a mnoho dalšího. Nic z toho by však nebylo možné bez počítačové a mobilní techniky. A jak to všechno funguje? Jak pracuje počítač? Jak si sestavit „nadupaný“ počítač? Jak funguje počítačová síť a internet? Jak a v čem si upravit fotky a video na Facebook? Jak vytvořit mobilní aplikaci či hru?

Pojďte k nám studovat a my Vám na všechny tyto otázky dáme odpověď.

Předmět Informační technologie Vás postupně provede nejdříve v prvním ročníku jednoduššími tématy, jako jsou základní pojmy z informatiky a teorie informace, technické vybavení počítačů a softwarové vybavení počítačů od operačního systému až po důležité základní aplikace. Naučí vás též pracovat s vektorovým a rastrovým grafickým editorem. Ve druhém a třetím ročníku společně nalezneme odpovědi na složitější otázky týkající se databází, programování, algoritmů a webové tvorby. V posledním ročníku se budete zdokonalovat v programování a vytvoříte si celkový přehled o tom, jak fungují počítačové sítě včetně celosvětové sítě – internetu.

Teorie je bez praxe těžko uchopitelná. Snahou i v tomto předmětu je vše vidět na vlastní oči, a proto se snažíme nabídnout zajímavé exkurze do spřátelených podniků, např. do datacentra FORPSI ve Ktiši.

Napříč všemi obory je především v oblasti informačních technologií nejdůležitější nezůstat pozadu oproti celosvětovému trendu a novinkám, proto na naší škole každoročně přednáší kolegové z vysokých škol a odborní lektoři z firmy Internet.cz a přináší nové informace a poznatky.

3. a 4. ročník elektrotechnologie

Posláním předmětu Informační technologie ve 3. a 4. ročníku je poznání pojmu algoritmizace a poznání tvorby v oblastech programování v jazyku C/C++ tak, aby mohly být tyto znalosti použity i v programování dynamických webových stránek v jazyku PHP a pak v předmětu mikroprocesorová technika (3. i 4. ročník) k programování mikrokontrolérů. Tento předmět seznamuje i s jazykem SQL a s využitím jazyka PHP naučí žáka vytvořit jednoduchý databázový systém MySQL na webových stránkách. Získaný cit k algoritmizaci úloh bude využit opět v předmětu mikroprocesorová technika k tvorbě jednoduchých programů v assembleru a poznávání služeb jádra operačních systémů a knihoven nainstalovaných programů.

KOnstruování pomocí počítače

Předmět Konstruování pomocí počítače (KPP) se zaměřuje na výuku CAD technologií s návazností na další počítačem podporované technologie v oblasti průmyslové výroby ve strojírenství. V rámci předmětu se studenti naučí používat CAD systém Solid Edge pro tvorbu modelů jednotlivých součástí, jejich pevnostní a modální analýzu metodou konečných prvků a následné sestavení do konstrukčních celků s možností ověření kinematické funkčnosti. Z těchto modelů a jejich sestav vytváří kompletní výkresovou dokumentaci. Zároveň předmět KPP obsahuje výuku exportu modelů ve formátu pro 3D tisk, úpravy těchto modelů, nastavení parametrů pro bezchybný tisk a práci s 3D tiskárnami tisknoucími technologií FDM (nanášení vrstev nataveného plastu). Modely ze Solid Edge mohou sloužit i jako vstup pro námi používaný CAM software (Kovoprog, SurfCAM), který umožňuje počítačem podporované programování počítačem řízených obráběcích strojů v rámci předmětu CRS (Řízení obráběcích strojů). KPP přímo navazuje na výuku předmětů Stavba a provoz strojů (SS), Technologie (Te) a Technické kreslení (TK).

MATEMATIKA

Při studiu Matematiky se na naší škole kromě přípravy studentů k maturitě zaměřujeme také na témata, která studenti využijí ve své odborné přípravě. Jmenujme např. počítání s komplexními čísly nebo základy diferenciálního a integrálního počtu.

Naši studenti se také pravidelně účastní matematických soutěží, jako je např. Matematický klokan. V rámci projektů se věnujeme doučování slabých žáků a pro studenty čtvrtých ročníků pořádáme přípravné maturitní semináře.

Mikroprocesorová technika

Tento předmět, vyučovaný ve 3. a 4. ročníku, vytváří obecný pohled na počítač od mikroúrovně až po širší pohled na počítač s operačními systémy (včetně unixových systémů Mac a Linux). Žák se zde setká u počítačů s nadčasovými pojmy, s principy jejich tvorby, pojmem mikrokód, mikroprogram a se souborovými systémy. Velmi důležitá je výuka mikrokontrolérů, jejich použití a programování. Dále studujeme využití vývojového prostředí velmi populárního Arduina, v němž se žáci naučí základy práce s ním. V případě zájmu jednotlivců se přes Arduino dostaneme i k tvoření složitějších aplikací (mimo výuku). Ve čtvrtém ročníku se žáci zároveň naučí ovládat počítač na nejnižší úrovni (assembler, případně assembler v jazyku C) a využívat v počítači služeb knihoven (služby jader systémů, jazyka C, případně dalších). Vznikne tak ucelený pohled na pojem počítač, ať se již jedná o PC, nebo mikrokontrolér… a tak je vytvořen odrazový můstek pro pokračování studenta v praxi.

Praxe (elektrotechnika)

V předmětu praxe pro Elektro v prvním a druhém ročníku získají studenti přehled o postupech při provádění elektroinstalačních prací v domácnostech i průmyslu. V průběhu praxe se studenti seznámí s postupy při odizolování vodičů a jejich zakončování, které hned využijí při seznamování se se způsoby zapojení schodišťového a křižového spínače včetně speciálních zapojení, která šetří potřebné délky vodičů. Není opomenuto ani upozornění na nepovolené druhy zapojení schodišťového spínače. Dále se studenti seznámí se zapojeními pro ovládání, ke kterým patří zapojení START-STOP, START-STOP s reverzací a zapojení pro rozběh hvězda trojúhelník. Dále se předmět zabývá točivými stroji a problémy s nimi spojenými, např. problematikou osvětlování v místnostech, kde se nacházejí točivé stroje. Detailně se probírá zapojení a funkce svítidla se zářivkou, kdy jsou studenti povětšinou udiveni postradatelností nejenom kondenzátoru, ale po rozsvícení i startéru. Dále se předmět zabývá ostatními typy motorů a způsoby jejich rozběhu. V poslední části předmětu se studenti seznamují s výrobou plošných spojů a jejich osazováním.

Strojírenská technologie

Slovo technologie původně znamenalo nauku o výrobě. Dnes se tak nazývá věda o technických zákonitostech výrobního procesu. Strojírenská technologie je zaměřena na strojírenskou výrobu a jde o rozsáhlý soubor znalostí z oblasti strojírenského zpracování technických materiálů a výroby strojírenských výrobků. Strojírenská technologie je dnes velmi rozsáhlým vědním oborem a obsahuje tyto následující obory činností ve strojírenství:

 • Nauka o materiálu – nauka o vlastnostech materiálů používaných pro stavbu strojů a strojních zařízení.
 • Svařování – nauka o výrobě svařenců.
 • Slévárenství – nauka o výrobě odlitků z různých kovů, zejména z litiny, oceli a slitin hliníku.
 • Obrábění – nauka o výrobě součástí (obrobků) metodami třískového obrábění.
 • Tváření – nauka o výrobě tvářených výrobků za tepla a za studena.
 • Měření a zkoušení – nauka o měření a zjišťování materiálových vlastností a výsledných parametrů hotových výrobků.

Strojírenská technologie tvoří spolu s ostatními technickými předměty základ technické vzdělanosti. Učivo čerpá z poznatků fyziky a chemie ze základní i střední školy. Výrobní způsoby se vyvíjely různými směry. Jedná se zejména o pochody při zpracování materiálu na polotovary, pochody při zhotovení součástí z polotovarů a spojování součástí, tj. montáže výrobku.

Učivo je rozloženo do čtyř ročníků. V prvním ročníku se žák seznamuje s vlastnostmi technických materiálů a jejich zkoušení. Dále se seznamuje se základy metalografie, což je nauka o vnitřní stavbě kovů, s tepelným zpracováním kovů a jejich slitin. Učivo druhého ročníku v prvním pololetí zahrnuje výrobu polotovarů používaných ve strojírenství a následně v druhém pololetí zkoumá korozi a výrobní postupy. Učivo třetího ročníku se věnuje obrábění a výrobě závitů a ozubených kol. Od třetího ročníku si žáci získané znalosti z hodin Strojírenské technologie prohlubují v technologických cvičeních. Ve čtvrtém ročníku se žáci seznámí s nástroji pro jednotlivé druhy technologií a s montážními pracemi a s přípravky.

V technologických cvičeních žáci odevzdávají samostatné technologické práce.

Po absolvování studia je žák schopen vykonávat v praxi funkci samostatného technologa i úspěšně navázat na vysokoškolské technické vzdělání.

Strojnictví

Předmět se učí v druhém ročníku oboru Elektrotechnika.

Hlavním cílem předmětu Strojnictví je zvýšit vědomí a znalosti žáků o základech strojírenské výroby, základních pevnostních výpočtech a prohloubení znalostí z hodin fyziky. Cílem je chápat souvislosti a vzájemné vztahy mezi strojírenskou výrobou a elektrotechnikou.

Žáci prohlubují a rozvíjejí znalosti získané v prvním ročníku střední školy.  Předmět je oborově integrovaný, dochází v něm k propojování poznatků a zkušeností z různých technických oborů, které jsou potom využívány pro konkrétní řešení problémů v praxi. Do učiva jsou zahrnuty tyto obsahové okruhy: mechanika (hlavně statika a základy nauky o pružnosti a pevnosti), strojírenská technologie (materiály a polotovary).

Technické kreslení

Předmět se učí v prvním ročníku v oboru Strojírenství (4 hodiny týdně) i v oboru Elektrotechnika (3 hodiny týdně). Žáci se seznamují s technickou normalizací, která je nezbytná pro tvorbu výkresové dokumentace. Dále se seznamují se způsoby promítání a procvičují pravoúhlé promítání na tři vzájemně kolmé průmětny – nejprve podle modelů, později doplňují chybějící průměty. Seznámí se s používáním řezů a průřezů, kreslením průniků a s promítáním do pomocné průmětny. Učí se základy kótování, předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy a jakosti povrchu. Získané znalosti jsou využívány a rozvíjeny při zhotovování jednoduchých výkresů součástí a sestav. Při zhotovování výkresů se žáci učí hledat ve strojnických tabulkách a vyplňovat popisové pole výkresu.

Čtvrtina hodin v oboru Strojírenství je věnována deskriptivní geometrii. Žáci se seznámí s pravoúhlým promítáním na dvě k sobě kolmé průmětny, konstrukcí kuželoseček a jejich využitím při řešení řezů rotačních těles a mnohostěnů. Naučí se sestrojovat sítě těles a další technicky důležité křivky.

Tělesná výchova

Tělesná výchova je zaměřena na:

 1. Kondiční cvičení, které rozvíjí a udržují skupinu kondičních pohybových schopností, tj. sílu, rychlost a vytrvalost. Jedná se o posilování s vlastním tělem, cvičení v posilovně a cvičení na TRX.
 2. Basketball, streetball, volejbal a kopanou – výuka je zaměřena sportovní pravidla jednotlivých her, na různá průpravná cvičení s míčem, pohybové dovednosti s míčem, herní činnosti a na turnaje a zápasy v rámci školy, okresních a krajských přeborů.
 3. Základní gymnastiku – hlavně se zaměřujeme na cvičení prostná – cvičení na žíněnkách a lavičkách, cvičení na hrazdě a přeskoky přes švédskou bednu, koně a kozu. Dále provádíme různé opičí dráhy.
 4. V rámci TV se studenti zúčastňují plaveckého výcviku a výcviku na horolezecké stěně.
 5. Letní cyklistické a zimní lyžařské kurzy – letní cyklistické kurzy pořádáme na Lipně a lyžařské kurzy v Rakousku v lyžařském areálu na Hochfichtu.
 6. Někteří studenti se zúčastňuji školení a mohou si rozšířit vzdělání a získat osvědčení a průkazku – instruktora Fitness, instruktora Lyžování a instruktora Snowboardingu.

Na naší škole studovala i studuje řada vrcholových sportovců:

Petr Čech – reprezentant ČR ve windsurfingu,

Kliment Jiří – reprezentant ČR v taekwon-du,

Polák Josef – hráč volejbalové extraligy, Vk Jihostroj Č. Budějovice,

Šotola Marek – hráč volejbalové extraligy, Vk Jihostroj Č. Budějovice,

Klabouch Matěj – mistr ČR v gymnastice 2016,

Koudelka Zdeněk a Koudelka Václav – mistři ČR v nohejbale za rok 2016.

Základy ekologie

Smyslem ekologie jako vědního oboru je chápat souvislosti a vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím na naší planetě. Cílem předmětu Základy ekologie je prohlubování přesvědčení, že Země je náš domov (v souladu s řeckým původem slova – oikos, které znamenalo domov ve smyslu dům jako takový se vším, co k němu patří: s lidmi, zvířaty a rostlinami).

My lidé silně ovlivňujeme životní prostředí na Zemi a to je důvod, proč si máme být vědomi své vlastní odpovědnosti za jeho stav a mít v úctě živou i neživou přírodu ve všech formách. Máme chápat důsledky svého každodenního chování a promýšlet možnosti, jak je ovlivňovat (tím, kde a co nakupujeme, jak šetříme zdroje, jaké firmy a aktivity podporujeme, jak třídíme…).

Žáci vypracovávají samostatně i v týmu projekty zaměřené na aktuální a celosvětové jevy a problémy v této oblasti (odpadové hospodářství, změny klimatu a extrémy počasí, zásoby vody a její kvalita, přízemní ozón,  jak a proč podporovat určité skupiny organismů…). Učí se pracovat samostatně, vyhledávat informace a správně je citovat, prezentovat svou práci a diskutovat o ní.

Základy elektrotechniky

Předmět Základy elektrotechniky se vyučuje v prvním a druhém ročníku studia oboru Elektro. Je to velice důležitý předmět, protože znalosti využívají studenti nejen během celého období studia, ale po celý život své pracovní aktivity. Rozsah výuky je 4 hodiny týdně. V prvních ročnících je výuka směřována do oblasti stejnosměrného proudu a pokračuje se v druhém ročníku proudem střídavým. Rozsah výuky v prvém ročníku zahrnuje kromě proudového pole také elektrostatické pole, magnetické pole a elektromagnetickou indukci. V druhém ročníku se studenti zabývají střídavým proudem. Řeší obvody střídavého proudu symbolicko-komplexní metodou, seznamují se s třífázovou soustavou, přechodnými jevy, lineárními a nelineárními obvody.

Výuka v obou ročnících na sebe úzce navazuje a je tedy nutné pro postup do dalšího ročníku ovládat základní znalosti a umět je využít. Výuka probíhá formou výkladu daného tématu a praktickou aplikací znalostí pří výpočtech příkladů nejen teoretických, ale i praktických. Dále jsou studenti seznámeni se skutečným využitím znalostí v elektrotechnické praxi a jsou jim promítána videa či prezentace na podporu pochopení probírané látky.

Elektrotechnika cvičení

Jedná se o přehledový předmět pro studenty strojních oborů, ve kterém si mohou v praxi vyzkoušet základy měření analogovými a digitálními měřícími přístroji, proměřit VA charakteristiku žárovky, změřit zatěžovací a vybíjecí charakteristiky elektrochemických zdrojů, v praxi ověřit změnu rezistivity s teplotou (na obrázku – studenti právě zahřívají cívku drátu z -15°C na +80°C pomocí el. energie), zjistit, jak se chová kondenzátor připojený na stejnosměrné a střídavé napětí a změřit si jeho kapacitu, zjistit, jak fungují základní elektroinstalační zapojení v domácnosti, vyzkoušet si zapojení START-STOP a START-STOP s reverzací a proniknout do problematiky osvětlování u točivých strojů, která je pro budoucí strojaře životně důležitá.

Kalendář akcí Loading...

Úřední hodiny po dobu hlavních prázdnin: PO - ČT 9:00 - 12:00